ModaNewsroom

STYLOWE SWETRY NA JESIEŃ 2018

Ciepły i stylowy sweter jest naszym sojusznikiem w chłodniejsze dni. Istotne jest, aby wymarzony model był wszechstronny, bo wtedy możemy go nosić zarówno do spodni, spódnic, do gładkich tkanin, jak i tych pokrytym wzorem: pasami, kratą, czy zwierzęcym motywem. Oto stylowe modele w tym sezonie! 

STYLOWE SWETRY NA JESIEŃ 2018

Mas­si­mo Dut­ti, H&M, & Other Sto­ries, Acne Stu­dios,  ZARA, Mango,

SWETRY – MODA 2018 

Jesie­nią 2018 kró­lu­je czy­sty mini­ma­lizm, ale też barok. Dla­te­go pół­ki skle­po­we są wypeł­nio­ne po brze­gi gład­ki­mi swe­tra­mi z gol­fem lub pół­gol­fem, czy mode­la­mi zdo­bio­ny­mi bufa­mi. Pro­jek­tan­ci mody prze­wi­dzie­li tak­że miej­sce na awan­gar­do­we wer­sje swe­trów z roz­cię­ciem po boku, a w  ich odpo­wied­nik sta­no­wią stre­et­sty­lo­we warian­ty over­si­ze. Nie bra­ku­je tak­że cie­płych, weł­nia­nych mode­li deko­ro­wa­nych splo­tem lub war­ko­czem w sty­lu skan­dy­naw­skim, a miło­śni­cy ele­gan­cji polu­bią mohe­ro­we, dopa­so­wa­ne wer­sje, któ­re moż­na nosić nie tyl­ko do spodni, ale i do roz­klo­szo­wa­nej spód­ni­cy midi. Swe­try z koł­nie­rzy­kiem w sty­lu lat 30. sta­no­wią kom­pro­mis pomię­dzy lżej­szy­mi bluz­ka­mi, a cie­plej­szy­mi ele­men­ta­mi gar­de­ro­by. Dopa­so­wa­ne mode­le nosi­my wpusz­czo­ne w spodnie z pod­wyż­szo­ną talią lub do spód­nic midi pokry­tych kra­tą. Luź­niej­sze i dłuż­sze swe­try nato­miast może­my zesta­wiać z koza­ka­mi typu musz­kie­ter­ki. W ten spo­sób zastą­pi­my nimi dżer­se­jo­wą sukien­kę. 

STYLOWE SWETRY NA JESIEŃ 2018

& Other Sto­ries, Szy­man­ska, Man­go,  Zara, Rouje, Les Coy­otes de Paris

SWETRY – KOLORY JESIEŃ 2018 

Naj­mod­niej­sze swe­try wystę­pu­ją w kolo­rach jesie­ni. W tym sezo­nie sta­wia­my więc na odcie­nie cie­płe­go brą­zu, mio­du, rdzy, kasz­ta­no­we, bor­do, czy wani­lii. Prym wio­dą tak­że warian­ty w kla­sycz­nych kolo­rach czer­ni, sza­ro­ści i śnież­nej bie­li. Kla­sy­kiem jest też czer­wo­ny swe­ter, któ­ry spra­wi, że Wasza sty­li­za­cja wyróż­ni się z tłu­mu. 

SWETRY – TKANINY NA JESIEŃ 

Jesie­nią kie­dy pogo­da zmie­nia się jak w kalej­do­sko­pie, sojusz­ni­kiem w naszej sza­fie może oka­zać się swe­ter z kasz­mi­ru, mohe­ru, czy weł­ny. Taki może przy­słu­żyć nam na lata, bo jest wyko­na­ny z tka­ni­ny wyso­kiej jako­ści, któ­ra przede wszyst­kim ogrze­je. Jeśli potrze­bu­je­cie dopa­so­wa­ny model z gol­fem, któ­ry ma zastą­pić cie­plej­szą bluz­kę, posta­raj­cie się o to, by w skła­dzie miał ela­stan, któ­ry spra­wi, że swe­ter będzie przy­le­gał do cia­ła i sta­nie się bar­dziej ela­stycz­ny. 

Tekst: Ilo­na Jaworska
Wybór: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust have

KASZMIR – ODROBINA LUKSUSU NA WŁASNEJ SKÓRZE

Tka­ni­na, któ­ra ucho­dzi za sym­bol luk­su­su i wyso­kie­go sta­tu­su spo­łecz­ne­go. Na czym tak napraw­dę pole­ga feno­men kasz­mi­ru i dla­cze­go zyskał uzna­nie naj­bo­gat­szej i naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cej klien­te­li świa­ta? Sama nazwa „kasz­mir” wywo­dzi się z regio­nu położonego…
Więcej