ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klien­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da nie­zwy­kle barw­na kam­pa­nia „Make it yours”.

W dzi­siej­szych cza­sach kie­dy dobra (rów­nież te luk­su­so­we) sta­ją się coraz bar­dziej powszech­ne, coraz rza­dziej i trud­niej jest nam wyróż­niać się z tłu­mu. Na każ­dym kro­ku pra­gnie­my jed­nak czuć się wyjąt­ko­wo i pod­kre­ślać swo­ją indy­wi­du­al­ność. To wła­śnie z myślą o takich wyma­ga­ją­cych klien­tach Louis Vuit­ton stwo­rzył „Make it yours” , czy­li per­so­na­li­za­cję będą­cą jed­no­cze­śnie połą­cze­niem tra­dy­cji z nowo­cze­sno­ścią. Kolo­ro­wa, zabaw­na, intry­gu­ją­ca. Bez wąt­pie­nia poko­cha­ją ją klient­ki LV na całym świe­cie! Od tej pory doko­nu­jąc zaku­pów z naj­now­szej kolek­cji LV wio­sna-lato 2017, dom mody zachę­ca przy oka­zji do wypró­bo­wa­nia i sko­rzy­sta­nia z wyjąt­ko­wej usłu­gi. Do wybo­ru jest pięć kolek­cji, a wśród nich nie­zli­czo­na ilość kom­bi­na­cji: łat inspi­ro­wa­nych podróż­ny­mi nalep­ka­mi, któ­re nie­gdyś zdo­bi­ły legen­dar­ne tor­by podróż­ne Vuit­to­na. Znaj­dzie­cie w nich nie tyl­ko kla­sycz­ne naklej­ki podróż­ni­cze, ale tak­że zabaw­ne w sty­lu pop, tak, by każ­da z nich odpo­wia­da­ła Two­im ocze­ki­wa­niom i odzwier­cie­dla­ła Twój uni­ka­to­wy styl. Wyjąt­ko­wa usłu­ga pozwa­la klien­tom dobra­nie do kla­sycz­nych Mono­gra­mów moty­wów zgod­nych z indy­wi­du­al­ny­mi preferencjami.

Usłu­ga dostęp­na jest w salo­nach Louis Vuit­ton na całym świecie.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że wakacje…
Więcej
ModaTrendy

Lime green - najgorętszy trend jesieni

Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się w oczy sukien­ki, swe­try, gol­fy czy spód­ni­ce w kolo­rach zakreślaczy.…
Więcej
ModaTrendy

Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl Lager­feld zabrał nas do par­ku na jesien­ny spa­cer po obsypanej…
Więcej