ModaMust have

KASZMIR – ODROBINA LUKSUSU NA WŁASNEJ SKÓRZE

Tka­ni­na, któ­ra ucho­dzi za sym­bol luk­su­su i wyso­kie­go sta­tu­su spo­łecz­ne­go. Na czym tak napraw­dę pole­ga feno­men kasz­mi­ru i dla­cze­go zyskał uzna­nie naj­bo­gat­szej i naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cej klien­te­li świa­ta? Sama nazwa „kasz­mir” wywo­dzi się z regio­nu poło­żo­ne­go…

Więcej