ModaNewsroom

STYLOWE SWETRY NA JESIEŃ 2018

Cie­pły i sty­lo­wy swe­ter jest naszym sojusz­ni­kiem w chłod­niej­sze dni. Istot­ne jest, aby wyma­rzo­ny model był wszech­stron­ny, bo wte­dy może­my go nosić zarów­no do spodni, spód­nic, do gład­kich tka­nin, jak i tych pokry­tym wzo­rem: pasami,…

Więcej
ModaMust have

KASZMIR – ODROBINA LUKSUSU NA WŁASNEJ SKÓRZE

Tka­ni­na, któ­ra ucho­dzi za sym­bol luk­su­su i wyso­kie­go sta­tu­su spo­łecz­ne­go. Na czym tak napraw­dę pole­ga feno­men kasz­mi­ru i dla­cze­go zyskał uzna­nie naj­bo­gat­szej i naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cej klien­te­li świa­ta? Sama nazwa „kasz­mir” wywo­dzi się z regio­nu położonego…

Więcej