Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zmotywować się do pracy latem?

Twoi zna­jo­mi świet­nie bawią się na waka­cyj­nych wyjaz­dach, a Ty sie­dzisz w pra­cy za biur­kiem i masz ocho­tę rzu­cić to wszyst­ko tu i teraz, i dołą­czyć do nich? Chy­ba każ­dy zna to uczu­cie. Sprawdź kil­ka pro­stych sztu­czek, dzię­ki któ­rym a nowo poczu­jesz się zmo­ty­wo­wa­na do dzia­ła­nian, a czas do wyma­rzo­ne­go urlo­pu upły­nie Ci znacz­nie szybciej.

Więcej
Styl życia

Jak cię widzą, tak cię piszą!

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia:  aceshowbiz.com Dla­cze­go pro­fe­sjo­nal­ny wize­ru­nek ma zna­cze­nie? Może ci się wyda­wać, że jeśli twój biz­nes ogra­ni­cza się do stro­ny lub fan page’a z tysią­ca­mi laj­ków, nie musisz przej­mo­wać się tym, jakie robisz…

Więcej