Styl życia

Jak odnaleźć motywację?

Sło­wo moty­wa­cja wszy­scy dobrze zna­my. Ile razy, kie­dy nie uda­wa­ło nam się osią­gnąć pier­wot­nie usta­no­wio­ne­go celu, bądź nawet nie podej­mo­wa­li­śmy się reali­za­cji jakichś zadań tłu­ma­czy­li­śmy się bra­kiem moty­wa­cji? Na pew­no nie­jed­no­krot­nie. Ale czy zasta­na­wia­li­ście się…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zmotywować się do pracy latem?

Twoi zna­jo­mi świet­nie bawią się na waka­cyj­nych wyjaz­dach, a Ty sie­dzisz w pra­cy za biur­kiem i masz ocho­tę rzu­cić to wszyst­ko tu i teraz, i dołą­czyć do nich? Chy­ba każ­dy zna to uczu­cie. Sprawdź kil­ka pro­stych sztu­czek, dzię­ki któ­rym a nowo poczu­jesz się zmo­ty­wo­wa­na do dzia­ła­nian, a czas do wyma­rzo­ne­go urlo­pu upły­nie Ci znacz­nie szyb­ciej.

Więcej