Styl życia

Jak odnaleźć motywację?

Słowo motywacja wszyscy dobrze znamy. Ile razy, kiedy nie udawało nam się osiągnąć pierwotnie ustanowionego celu, bądź nawet nie podejmowaliśmy się realizacji jakichś zadań tłumaczyliśmy się brakiem motywacji? Na pewno niejednokrotnie. Ale czy zastanawialiście się kiedyś czym właściwie jest tak dobrze nam znana i chętnie przez nas przytaczana motywacja? Niestety wyjaśnienie tego terminu nie jest takie proste jak się wydaje, ale próba zrozumienia czym jest motywacja jest pierwszym krokiem do bardziej produktywnego, a co za tym idzie lepszego życia.

Skąd się bierze motywacja?

W wyni­ku wie­lu lat badań pro­wa­dzo­nych przez naukow­ców na całym świe­cie, powsta­ło wie­le teo­rii, z któ­rych każ­da wyja­śnia nie­któ­re rodza­je moty­wa­cji. My sku­pi­my się na tej świa­do­mej, ponie­waż to głów­nie ona pozwa­la nam na roz­wi­ja­nie się i reali­za­cję róż­nych celów. Jed­na z głów­nych teo­rii mówi o tym, że moty­wa­cja powsta­je wte­dy, kie­dy mię­dzy tym cze­go pra­gnie­my, a naszą obec­ną sytu­acją ist­nie­je roz­dź­więk. (Chcia­ła­bym mówić w 3 języ­kach, a mówię tyl­ko w dwóch, więc zacznę się uczyć trze­cie­go / Chcia­ła­bym ważyć 60 kilo, ważę 65, więc chcę schud­nąć itp.) Roz­dź­więk ten rodzi potrze­bę zmia­ny obec­nej sytu­acji, co jest bodź­cem wyzwa­la­ją­cym moty­wa­cję.

Jed­nak dobrze wie­my, że to nie począ­tek jest trud­ny, ale wytrwa­nie w tym, co posta­no­wi­li­śmy i dąże­nie do celu mimo róż­nych prze­szkód. Na szczę­ście zosta­ły opra­co­wa­ne pew­ne tech­ni­ki, któ­re mogą nam pomóc w utrzy­ma­niu moty­wa­cji, a co za tym idzie w sku­tecz­nym osią­gnię­ciu celu.

Co robić, aby nie stracić motywacji?

 

  1. Wybierz priorytety i dokładnie przeanalizuj cel

Jeże­li wyzna­czy­my sobie kil­ka celów naraz i każ­dy z nich uzna­my za rów­nie waż­ny, nie tyl­ko poczu­je­my się przy­tło­cze­ni, ale też naj­praw­do­po­dob­niej w efek­cie nie osią­gnie­my żad­ne­go z nich. Jeże­li chce­my mieć siłę, by coś zacząć, ale rów­nież dokoń­czyć, musi­my dokład­nie wie­dzieć do cze­go dąży­my. Naj­le­piej jest wyzna­czyć jeden, głów­ny cel, a następ­nie prze­ana­li­zo­wać go – to zna­czy zasta­no­wić się nad tym w jaki spo­sób może­my go osią­gnąć, co może sta­nąć na prze­szko­dzie oraz jak ją omi­nąć. Waż­ne jest to, żeby cel nie prze­ra­stał naszych moż­li­wo­ści – nie tyl­ko go nie osią­gnie­my, ale też praw­do­po­dob­nie pogor­szy się nasza samo­oce­na, a nawet czę­ścio­we wyko­na­nie zada­nia uzna­my za poraż­kę.  

  1. Opracuj swój system nagród

Nic tak dobrze nie moty­wu­je jak wizja nagro­dy, któ­ra nas cze­ka za wyko­na­ne zada­nie. To wca­le nie musi być coś wiel­kie­go, wystar­czy mała rzecz, lub czyn­ność, któ­ra spra­wia nam przy­jem­ność.

Przy­kład : „Jeśli dzi­siaj do wie­czo­ra skoń­czę całą pre­zen­ta­cję, póź­niej cze­ka mnie cie­pła kąpiel i kolej­ny odci­nek ulu­bio­ne­go seria­lu.” Z taką wizją na pew­no szyb­ciej się upo­rasz z zada­niem.

  1. Podziel działania na etapy

Meto­da ta spraw­dza się zwłasz­cza przy więk­szych zada­niach, któ­rych wyko­na­nie za jed­nym razem jest prak­tycz­nie nie­moż­li­we. Dużo łatwiej nam będzie osią­gnąć nasz wyma­rzo­ny cel, jeśli zro­bi­my to poprzez wypeł­nia­nie kil­ku mniej­szych kro­ków. Meto­da ta będzie bar­dziej efek­tyw­na, jeże­li połą­czy­my ją z wcze­śniej wymie­nio­nym sys­te­mem nagród – nagro­dzi­my się po każ­dym mniej­szym eta­pie. Nie tyl­ko będzie­my wte­dy bar­dziej zmo­ty­wo­wa­ni, ale też sys­te­ma­tycz­ni.

Przy­kład : Zamiast posta­na­wiać, że schud­nę 12 kilo w cią­gu roku, posta­no­wię chud­nąć 1 kilo­gram co mie­siąc. Będę to powta­rzać 12 razy i zanim się obej­rzę schud­nę 12 kilo.

  1. Spisz konsekwencje wykonania oraz niewykonania zadania

Zasta­nów się nad tym, co się sta­nie jeśli wyko­nasz zada­nie. Poje­dziesz na waka­cje? Dosta­niesz pod­wyż­kę? Zmie­ścisz się w sta­re jean­sy? Spisz na kart­ce wszyst­ko co przyj­dzie Ci do gło­wy. Następ­nie pomyśl o tym co się sta­nie, jeśli się pod­dasz i zapisz to obok, na tej samej kart­ce. Spo­glą­daj na nią kie­dy tyl­ko poczu­jesz spa­dek moty­wa­cji, lub powieś ją w dobrze widocz­nym miej­scu. To powin­no Ci pomóc odna­leźć moty­wa­cję, ale też przy­po­mnieć dla­cze­go reali­zu­jesz to zada­nie i jaki jest jego sens.

Oczy­wi­ście tech­nik utrzy­ma­nia moty­wa­cji jest dużo wię­cej i nie wszyst­kie dzia­ła­ją na każ­de­go. Naj­le­piej prze­te­sto­wać każ­dą z nich i wybrać te, któ­re spraw­dza­ją się naj­le­piej. Mamy nadzie­ję, że z tą pomo­cą łatwiej Wam będzie odna­leźć moty­wa­cję w kry­zy­so­wych momen­tach, a osią­ga­nie celów sta­nie się nie tyl­ko prost­sze, ale też przy­jem­niej­sze.

Tekst: Julia  Szuł­drzyń­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak nie stracić motywacji? 8 praktycznych wskazówek

W życiu nie zawsze wszyst­ko idzie po naszej myśli, ale naj­wię­cej osią­ga­ją ci, któ­rzy nie tra­cą opty­mi­zmu nawet w trud­nych chwi­lach. Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła zesta­wie­nie ośmiu prak­tycz­nych wska­zó­wek, któ­re pomo­gą Wam zacho­wać…
Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zmotywować się do pracy latem?

Twoi zna­jo­mi świet­nie bawią się na waka­cyj­nych wyjaz­dach, a Ty sie­dzisz w pra­cy za biur­kiem i masz ocho­tę rzu­cić to wszyst­ko tu i teraz, i dołą­czyć do nich? Chy­ba każ­dy zna to uczu­cie. Sprawdź kil­ka pro­stych sztu­czek, dzię­ki któ­rym a nowo poczu­jesz się zmo­ty­wo­wa­na do dzia­ła­nian, a czas do wyma­rzo­ne­go urlo­pu upły­nie Ci znacz­nie szyb­ciej.
Więcej