Styl życiaTechnologia

Jak zdobyć popularność na Instagramie?

 Tekst: Klau­dia Zielińska
Zdję­cia: VERS-24

Jak zdobyć popularność na Instagramie?

Jesz­cze kil­ka lat temu nikt o nim nie sły­szał, dziś mobil­ny album zdjęć świe­ci trium­fy na całym świe­cie, zdo­by­wa­jąc coraz więk­szą popu­lar­ność wśród młodych(choćby duchem), pięk­nych i twór­czych osób. Insta­gram stał się apli­ka­cją must have na naszym tele­fo­nie, gro­ma­dząc obec­nie oko­ło 90 milio­nów użyt­kow­ni­ków na całym świe­cie, któ­rych licz­ba cią­gle wzrasta.

Kie­dy 2 lata temu wła­ści­cie­le Face­bo­oka wyku­pi­li por­tal od pomy­sło­daw­cy, za baga­te­la miliard dola­rów, więk­szość osób z bran­ży uwa­ża­ła to za błąd lub zachcian­kę zamoż­ne­go inwe­sto­ra, na zasa­dzie „kto boga­te­mu zabro­ni”. Dziś mamy świa­do­mość, że była to jed­na z lep­szych inwe­sty­cji. Czym zasłu­ży­ła sobie na taką popu­lar­ność banal­na apli­ka­cja? Jest pro­sta w uży­ciu. Mimo tego, żeby wyróż­niać się spo­śród milio­nów kont, nale­ży zna­leźć swój spo­sób na suk­ces, anga­żo­wać się i zachę­cić innych do odwie­dza­nia nasze­go pro­fi­lu. Auten­tycz­na- lubi­my wszyst­ko wie­dzieć i śle­dzić życie pry­wat­ne innych osób. Na insta­gra­mie może­my zna­leźć przed­pre­mie­ro­we zdję­cia z back­sta­ge czy gwiaz­dy w domo­wym zaci­szu. Takie rze­czy prze­ma­wia­ją do nas bar­dziej niż udo­sko­na­lo­ne w Pho­to­sho­pie pozo­wa­ne uję­cia. Nasto­lat­ki na całym świe­cie rezy­gnu­ją z Face­bo­oka i prze­no­szą swo­ją aktyw­ność na Insta­gram, gdzie naj­waż­niej­szą rolę odgry­wa­ją zdję­cia i fil­mi­ki umiesz­cza­ne na naszym pro­fi­lu. Dzię­ki nim zdo­by­wa­my nowych „fol­lo­wer­sów” pocho­dzą­cych z róż­nych zakąt­ków świa­ta. Im wię­cej polu­bień, tym wyż­sza samo­oce­na i korzy­ści z posia­da­nia popu­lar­ne­go pro­fi­lu. Jak zatem zdo­być zain­te­re­so­wa­nie rówie­śni­ków, ludzi z bran­ży, ale tak­że użyt­kow­ni­ków na całym świe­cie? Mamy dla Was kli­ka wska­zó­wek, któ­re­go pomo­gą Wam w tym zadaniu.

Jak zdobyć popularność na Instagramie?

Znajdź ory­gi­nal­ną nazwę dla Two­je­go pro­fi­lu. Coś co będzie mię­dzy­na­ro­do­we, przy­stęp­ne i zde­fi­niu­je co będziesz przed­sta­wiał na swo­im insta­gra­mie. Nie bój się doda­wać pod­kre­śleń czy sym­bo­li, czę­sto uła­twia­ją zro­zu­mie­nie Two­jej nazwy, a tym samym zapa­mię­ta­nie jej. Wybierz ory­gi­nal­ne zdję­cie pro­fi­lo­we, któ­rym będziesz przy­cią­gać odbior­ców. To rów­nie waż­ne jak nazwa użytkownika.

Znajdź pomysł na swój pro­fil. Jesteś w czymś dobry? Muzy­ka, ryso­wa­nie, goto­wa­nie, a może taniec brzu­cha i har­cer­stwo? Zrób z tego atut i chwal się nim, kie­dy inni zauwa­ża Twój poten­cjał będą chcie­li dołą­czyć do gro­na Two­ich fanów, zdo­bę­dziesz sprzy­mie­rzeń­ców, ale też oso­by dzie­lą­ce Two­ja pasję Jed­no­cze­śnie pamię­taj, żeby con­tent był spój­ny. Wrzu­caj tyl­ko zdję­cia, któ­re wią­żą się z Two­ją fir­mą lub zało­że­niem pro­fi­lu. Dodaj też adres inter­ne­to­wy Two­jej stro­ny. Napisz w przy­stęp­ny i chwy­tli­wy spo­sób czym się zaj­mu­jesz, co moż­na zna­leźć tu zna­leźć, zain­te­re­suj odbior­ce, któ­ry wła­śnie zoba­czył Two­je kon­to, zrób to w spo­sób, któ­rzy spra­wi, że będzie chciał być na bie­żą­co z Two­imi postami.

Pamię­taj o hasz­ta­gach, dzię­ki popu­lar­nym ozna­cze­niem, Two­je zdję­cia zauwa­ży wię­cej osób, to naj­lep­szy spo­sób na rozgłos.

Oto lista TOP10 tagów:
1.#love 564,568,768 posts
2.#instagood 259,747,847 posts
3.#me 245,590,892 posts
4.#follow 214,246,625 posts
5.#tbt 212,536,034 posts
6.#cute 210,125,252 posts
7.#photooftheday 195,711,419 posts
8.#like 193,577,034 posts
9.#followme 190,697,004 posts
10.#tagsforlikes 177,701,895 posts

Zadbaj o jakość swo­ich zdjęć. Doda­waj jedy­nie te, któ­re są dobrze wyka­dro­wa­ne i wyso­kiej jako­ści. Naj­le­piej wyko­nać je tra­dy­cyj­nym apa­ra­tem, cho­ciaż te w tele­fo­nie mają już coraz lep­szą roz­dziel­czość. Pamię­ta­cie jak pisa­li­śmy o obiek­ty­wach na tele­fon, może­cie obej­rzeć je tutaj. Pamię­taj też o nakła­da­niu fil­trów, żeby udo­sko­na­lić zdję­cia. Uży­waj do tego popu­lar­nych apli­ka­cji takich jak: VSCO­cam, Insta­Ca­me­ra, ePi­cEf­fects, Insta­Co­mic, Slow Shut­ter. Bądź artystą

Ozna­czaj miej­sca, popu­lar­ne stro­ny i zna­jo­mych,  Doda­waj opi­sy, zabaw­ne, inte­li­gent­ne i interesujące

Aktyw­ność jest naj­waż­niej­sza! F4F Fol­low for Fol­low L4L Like for Like. Komen­tuj zdję­cia i odpo­wia­daj na komen­ta­rze pod wła­sny­mi, laj­kuj zdję­cia innych! Rob to jak naj­czy­ściej, to pomo­że Ci zdo­być dodat­ko­wych sprzy­mie­rzeń­ców w for­mie obser­wu­ją­cych. Szu­kaj pro­fi­li powią­za­nych z Two­ją bran­żą lub zain­te­re­so­wa­nia­mi, daj się zauwa­żyć. Sys­te­ma­tycz­na pra­ca, jak w każ­dej dzie­dzi­nie życia i tutaj przy­nie­sie pożą­da­ne rezultaty.

Jak zdobyć popularność na Instagramie?

Wsta­wiaj zdję­cia regu­lar­nie. Rób ich jak naj­wię­cej, dzię­ki temu będziesz mógł/mogła wybrać te naj­lep­sze, dostrze­gaj pięk­no w ota­cza­ją­cych Cię przed­mio­tach i pró­buj. Zamiast wrzu­cać kil­ka sła­bo jako­ścio­wych zdjęć dzien­nie, wybierz to naj­lep­sze, prze­kła­da­jąc jakość nad ilość.

Nie kupuj fol­lo­wer­sów pamię­taj ze Inst­gram nale­ży do Face­bo­oka zatem nie­dłu­go kupie­ni fani mogą znik­nąć lub obni­żą widocz­ność Two­ich postów.

Zgod­nie z przed­sta­wio­ny­mi wska­zów­ka­mi, my pole­ca­my Wam nasz pro­fil na insta­gra­mie licząc na laj­ki i udo­stęp­nia­nia. See You on Instagram!

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  Design

  Instagram - architekt naszych czasów?

  Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…
  Więcej
  InnaStyl życia

  Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

  Obec­nie ilość pro­fi­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy­pra­wia o zawrót gło­wy. I cho­ciaż scrol­lo­wa­nie jest uza­leż­nia­ją­ce i pochła­nia wie­le cza­su, to gwa­ran­tu­je nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ny kon­takt ze świa­tem, szcze­gól­nie teraz. Są takie kon­ta, któ­re doku­men­tu­ją codzienne…
  Więcej
  Styl życia

  Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

  Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Instagrammerem…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *