Zdrowie

Jak odkwasić organizm?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Nad­mier­ne zakwa­sze­nie orga­ni­zmu jest czę­stym zja­wi­skiem. Nie­pra­wi­dło­wo zbi­lan­so­wa­na die­ta, z prze­wa­gą skład­ni­ków kwa­so­twór­czych może dawać obja­wy w posta­ci bra­ku ener­gii, uczu­cia cią­głe­go zmę­cze­nia, bólu gło­wy, pro­ble­ma­tycz­nej cery, utra­ty ape­ty­tu a…

Więcej