Moda

Intimissimi Ultrafresh Supima Cotton

Letnia wersja kultowej tkaniny Intimissimi – Ultralight z kaszmirem, w 100% naturalne włókno całkowicie ożywiło nową linię dzianin. Jak powstała nowa bawełna Ultrafresh Supima? To efekt niezwykłej dbałości marki o naturalne włókna i determinacji do nieustannego tworzenia produktów jak najwyższej jakości. Wyjątkowość tych włókien tkwi w miękkości, delikatności dla skóry i poczuciu świeżości. Lekki i w pełni naturalny produkt jest materiałem doskonałym – idealnym na najbardziej uniwersalną i podstawową część garderoby kobiecej i męskiej – t‑shirt.

Intimissimi

Kla­sycz­ny bia­ły t‑shirt z pew­no­ścią towa­rzy­szy nam zawsze i jest pod­sta­wo­wym ele­men­tem kobie­cej gar­de­ro­by. Dzię­ki zawar­to­ści wyso­kiej jako­ści baweł­ny, koszul­ka z krót­kim ręka­wem jest per­fek­cyj­nym uzu­peł­nie­niem nie­mal każ­dej sty­li­za­cji od codzien­nej, po wyj­ścio­we i eleganckie.

Zapro­jek­to­wa­na przez Inti­mis­si­mi baweł­nia­na linia dzia­nin Ultra­fresh Supi­ma w róż­nych powsta­ła w róż­nych kro­jach i sty­lach, tak, by każ­da z Nas mogła dopa­so­wać tą ide­al­ną do sie­bie. Tak powsta­ła m.in.: bluz­ka z rękaw­ka­mi ¾ i dekol­tem w łód­kę, któ­ra może być bazą do stwo­rze­nia wie­lu sty­li­za­cji, a tak­że dopa­so­wa­ny do cia­ła top z głę­bo­kim dekol­tem i sze­ro­ki­mi ramiącz­ka­mi – stwo­rzo­ny do nosze­nia pod koszu­le czy do swe­trów. Co istot­ne, te dwa wyjąt­ko­we mode­le znaj­dzie­cie w sze­ro­kiej gamie odcie­ni: od naj­bar­dziej kla­sycz­nych, a więc bie­li i gra­nat po mniej zacho­waw­cze.  Linia obej­mu­je tak­że pro­duk­ty wyko­na­ne z tej samej wyso­ko­ja­ko­ścio­wej baweł­ny , a więc  t‑shirty, koszu­le z dłu­gim ręka­wem oraz topy.

Ponad­cza­so­wym i uni­wer­sal­nym pro­dukt, jakim jest t‑shirt pasu­je każ­de­mu i do każ­dej sty­li­za­cji. I choć na począt­ku uwa­ża­ny był jedy­nie jako część bie­li­zny, szyb­ko stał się ele­men­tem codzien­nej odzie­ży męskiej w XIX wie­ku. To ame­ry­kań­skim pro­jek­tan­tom i gwiaz­dom fil­mo­wym zawdzię­cza­my obec­nie modę na koszul­kę z krót­kim ręka­wem, któ­ry stał się sym­bo­lem mło­dzie­żo­we­go bun­tu. Wpro­wa­dzo­ny w latach 60. t‑shirt dla kobiet, na sta­łe zmie­nił nie tyl­ko kobie­cą gar­de­ro­bę, ale i nasze postrze­ga­nie este­ty­ki oraz codzien­ne­go ubio­ru. Aktu­al­nie może­my cie­szyć się mini­ma­li­stycz­nym, per­fek­cyj­nym, bia­łym t‑shirtem, któ­ry z pew­no­ścią znaj­du­je się w nie­jed­nej kobie­cej sza­fie. Siła tkwi w pro­sto­cie i to wła­śnie dzię­ki niej poko­cha­ły go kobie­ty na całym świecie.

Intimissimi

Twa­rzą kam­pa­nii naj­now­szej linii dzien­nej Inti­mis­si­mi zosta­ła kobie­ca i sub­tel­na Bru­na Marqu­ezi­ne, sfo­to­gra­fo­wa­na przez Rowa­na Papier zosta­ła Bru­na Marquezine.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
ModaMust have

Najpiękniejsze piżamy, w których spędzisz cały dzień w domu

Obec­nie, bez wzglę­du na to, czy pod­da­je­my się kwa­ran­tan­nie, czy też nie, z uwa­gi na zamknię­te restau­ra­cje, kawiar­nie, szko­ły i miej­sca pra­cy, znacz­nie wię­cej cza­su spę­dza­my w domu W wie­lu z nas aktu­al­na sytu­acja na…
Więcej
ModaNewsroom

Cztery żywioły - Intimissimi wiosna-lato 2020

Twór­cy kon­cep­cji czte­rech żywio­łów pozo­sta­wa­li w prze­ko­na­niu, że żywio­ły te w spo­sób mecha­nicz­ny łączą się ze sobą, two­rząc we wszech­świe­cie wie­lość i róż­no­rod­ność rze­czy w ide­al­nej rów­no­wa­dze. Naj­now­sza kolek­cja wło­skiej mar­ki bie­li­zny Inti­mis­si­mi to połą­cze­nie czterech…
Więcej