Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…

Więcej
Moda

Intimissimi Ultrafresh Supima Cotton

Let­nia wer­sja kul­to­wej tka­ni­ny Inti­mis­si­mi – Ultra­li­ght z kasz­mi­rem, w 100% natu­ral­ne włók­no cał­ko­wi­cie oży­wi­ło nową linię dzia­nin. Jak powsta­ła nowa baweł­na Ultra­fresh Supi­ma? To efekt nie­zwy­kłej dba­ło­ści mar­ki o natu­ral­ne włók­na i deter­mi­na­cji do…

Więcej
ModaNewsroom

Cztery żywioły - Intimissimi wiosna-lato 2020

Twór­cy kon­cep­cji czte­rech żywio­łów pozo­sta­wa­li w prze­ko­na­niu, że żywio­ły te w spo­sób mecha­nicz­ny łączą się ze sobą, two­rząc we wszech­świe­cie wie­lość i róż­no­rod­ność rze­czy w ide­al­nej rów­no­wa­dze. Naj­now­sza kolek­cja wło­skiej mar­ki bie­li­zny Inti­mis­si­mi to połą­cze­nie czterech…

Więcej
ModaNewsroom

Intimissimi prezentuje BRA TWIST

Inti­mis­si­mi pre­zen­tu­je BRA TWIST – nową kam­pa­nię, w któ­rej Sarah Jes­si­ca Par­ker zmie­nia się z aktor­ki w cho­re­ograf­kę, w towa­rzy­stwie nowych, nie­sa­mo­wi­tych oso­bo­wo­ści, kóre wciąż cze­ka­ją na odkry­cie. Inti­mis­si­mi po raz kolej­ny pod­bi­ja świat damskiej…

Więcej
ModaNewsroom

INTIMISSIMI jesień/zima 2019-20

Na jesień/zimę 2019–20, Inti­mis­si­mi pre­zen­tu­je nową, bez­pre­ce­den­so­wą uwo­dzi­ciel­skość. W kolek­cji zna­la­zło się wie­le inspi­ra­cji. W Retro Futu­re domi­nu­ją zesta­wy w paste­lo­wych kolo­rach z flu­ore­scen­cyj­ny­mi akcen­ta­mi. Z kolei Natu­re Sau­va­ge to wspa­nia­łe połą­cze­nie zwie­rzę­cych nadru­ków, motywów…

Więcej
ModaNewsroom

INTIMISSIMI - trendy na sezon wiosna/lato 2019

W sezo­nie wio­sen­nym Inti­mis­si­mi pre­zen­tu­je kalej­do­skop wra­żeń w świe­żych kolo­rach i wyra­fi­no­wa­nym sty­lu cha­rak­te­ry­zu­ją­cym nową kolek­cję. Zesta­wy bie­li­zny pre­zen­tu­ją swo­ją wie­lo­wy­mia­ro­wą natu­rę od naj­dzik­szych, w per­fek­cyj­nym połą­cze­niu tren­dów, po naj­żyw­sze, tęt­nią­ce jasny­mi kolo­ra­mi. Ta podróż…

Więcej
ModaNewsroom

#ImAStory – wyjątkowa kampania reklamowa Intimissimi

Tekst/film: mate­ria­ły pra­so­we Inti­mis­si­mi pre­zen­tu­je nie­zwy­kłą kam­pa­nię tele­wi­zyj­ną, w któ­rej 8 kobiet z róż­nych kra­jów wyło­nio­nych z castin­gu ogło­szo­ne­go na pro­fi­lu Insta­gram opo­wia­da swo­je histo­rię. Celem rekla­my było uchwy­cić róż­ne wizje pięk­na praw­dzi­wych kobiet. …

Więcej