Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przyjemniejszego w jesienne wieczory niż relaks z maseczką na twarzy, odpalonymi świecami i ulubionym serialem? Zdaje się, że do tego idealnego zestawu brakuje jedynie luksusowego, komfortowego szlafroka. Niezależnie od tego, czy wylegujesz się na kanapie w salonie, właśnie wychodzisz z kąpieli czy cały dzień krzątasz się po domu, miękki, pluszowy szlafrok zapewni Ci komfort przez cały dzień i sprawi, że poczujesz się niezwykle przytulnie. Szlafrok (inaczej podomka) to miękka, najczęściej bawełniana bielizna do domowego użytku. Najczęściej wiązany rodzaj płaszcza, który nakładamy na siebie rano, tuż po wstaniu z łóżka, bądź wieczorem zamiast koszuli nocnej.

Najbardziej komfortowe szlafroki

Naj­bar­dziej kom­for­to­we szla­fro­ki: OYSHO szla­frok ze 100% baweł­ny, Zara Home baweł­nia­ny szla­frok, H&M szla­frok, H&M szla­frok ze spra­ne­go lnu, Inti­mis­si­mi szla­frok z jedwa­biu i koron­ki, Etam saty­no­wy szla­frok ze wstaw­ka­mi koron­ki, AGATINIA szla­frok, Sle­epless in War­saw szla­frok z sze­ro­ki­mi ręka­wa­mi.

Jeśli codzien­nie mie­rzysz się z pyta­niem: “Co dziś na sie­bie wło­żyć?”, ide­al­na odpo­wiedź jest jed­na: szla­frok. Co naj­waż­niej­sze, w dni kie­dy pra­cu­jesz na home offi­ce może oka­zać się praw­dzi­wym zba­wie­niem!

Z pew­no­ścią pierw­sza myśl skła­nia Cię ku kla­sycz­ne­mu, bia­łe­mu szla­fro­ko­wi hote­lo­we­mu z przy­jem­nej dla cia­ła fro­ty. Taki szla­frok spra­wi, że natych­miast poczu­jesz nostal­gię za bez­tro­ski­mi, waka­cyj­ny­mi woja­ża­mi czy week­en­da­mi w SPA. Nic bar­dziej myl­ne­go! Wybór luk­su­so­we­go, jedwab­ne­go szla­fro­ka z pew­no­ścią Cię zasko­czy. Mimo, że być może nie opusz­cza­łaś domu przez wie­le dni, dzię­ki nie­mu poczu­jesz się jak ele­ganc­kim budu­arze. Z uwa­gi na coraz dłuż­sze, chłod­niej­sze wie­czo­ry, któ­re sprzy­ja­ją spę­dza­niu cza­su w domu, aby uprzy­jem­nić ten czas wybra­li­śmy naj­lep­szych kom­for­to­wych, a jed­no­cze­śnie sty­lo­wych szla­fro­ków. 

Szla­fro­ki od daw­na nie są już zare­zer­wo­wa­ne wyłącz­nie dla dzie­ci czy snu. Te wyko­na­ne z  deli­kat­ne­go jedwa­biu spraw­dzą się zarów­no dzień – pod­czas, gdy możesz w nim swo­bod­nie odpo­czy­wać i relak­so­wać się – oraz w nocy. Jeśli wolisz coś znacz­nie przy­jem­niej­sze­go, wybierz plu­szo­wy bądź baweł­nia­ny, pro­sty szla­frok bez fal­ba­nek, któ­ry dosłow­nie ema­nu­je odprę­ża­ją­cą atmos­fe­rą.

Podob­nie jak mięk­ki, duży koc czy cie­pły uścisk uko­cha­nej oso­by, puszy­sty szla­frok jest wszech­stron­nym ele­men­tem domo­wej gar­de­ro­by, któ­ry z pew­no­ścią ukoi wszel­kie nie­szczę­ścia i jesien­ne smut­ki. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…
Więcej
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
Więcej