Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przyjemniejszego w jesienne wieczory niż relaks z maseczką na twarzy, odpalonymi świecami i ulubionym serialem? Zdaje się, że do tego idealnego zestawu brakuje jedynie luksusowego, komfortowego szlafroka. Niezależnie od tego, czy wylegujesz się na kanapie w salonie, właśnie wychodzisz z kąpieli czy cały dzień krzątasz się po domu, miękki, pluszowy szlafrok zapewni Ci komfort przez cały dzień i sprawi, że poczujesz się niezwykle przytulnie. Szlafrok (inaczej podomka) to miękka, najczęściej bawełniana bielizna do domowego użytku. Najczęściej wiązany rodzaj płaszcza, który nakładamy na siebie rano, tuż po wstaniu z łóżka, bądź wieczorem zamiast koszuli nocnej.

Najbardziej komfortowe szlafroki

Naj­bar­dziej kom­for­to­we szla­fro­ki: OYSHO szla­frok ze 100% baweł­ny, Zara Home baweł­nia­ny szla­frok, H&M szla­frok, H&M szla­frok ze spra­ne­go lnu, Inti­mis­si­mi szla­frok z jedwa­biu i koron­ki, Etam saty­no­wy szla­frok ze wstaw­ka­mi koron­ki, AGATINIA szla­frok, Sle­epless in War­saw szla­frok z sze­ro­ki­mi ręka­wa­mi.

Jeśli codzien­nie mie­rzysz się z pyta­niem: “Co dziś na sie­bie wło­żyć?”, ide­al­na odpo­wiedź jest jed­na: szla­frok. Co naj­waż­niej­sze, w dni kie­dy pra­cu­jesz na home offi­ce może oka­zać się praw­dzi­wym zba­wie­niem!

Z pew­no­ścią pierw­sza myśl skła­nia Cię ku kla­sycz­ne­mu, bia­łe­mu szla­fro­ko­wi hote­lo­we­mu z przy­jem­nej dla cia­ła fro­ty. Taki szla­frok spra­wi, że natych­miast poczu­jesz nostal­gię za bez­tro­ski­mi, waka­cyj­ny­mi woja­ża­mi czy week­en­da­mi w SPA. Nic bar­dziej myl­ne­go! Wybór luk­su­so­we­go, jedwab­ne­go szla­fro­ka z pew­no­ścią Cię zasko­czy. Mimo, że być może nie opusz­cza­łaś domu przez wie­le dni, dzię­ki nie­mu poczu­jesz się jak ele­ganc­kim budu­arze. Z uwa­gi na coraz dłuż­sze, chłod­niej­sze wie­czo­ry, któ­re sprzy­ja­ją spę­dza­niu cza­su w domu, aby uprzy­jem­nić ten czas wybra­li­śmy naj­lep­szych kom­for­to­wych, a jed­no­cze­śnie sty­lo­wych szla­fro­ków. 

Szla­fro­ki od daw­na nie są już zare­zer­wo­wa­ne wyłącz­nie dla dzie­ci czy snu. Te wyko­na­ne z  deli­kat­ne­go jedwa­biu spraw­dzą się zarów­no dzień – pod­czas, gdy możesz w nim swo­bod­nie odpo­czy­wać i relak­so­wać się – oraz w nocy. Jeśli wolisz coś znacz­nie przy­jem­niej­sze­go, wybierz plu­szo­wy bądź baweł­nia­ny, pro­sty szla­frok bez fal­ba­nek, któ­ry dosłow­nie ema­nu­je odprę­ża­ją­cą atmos­fe­rą.

Podob­nie jak mięk­ki, duży koc czy cie­pły uścisk uko­cha­nej oso­by, puszy­sty szla­frok jest wszech­stron­nym ele­men­tem domo­wej gar­de­ro­by, któ­ry z pew­no­ścią ukoi wszel­kie nie­szczę­ścia i jesien­ne smut­ki. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
Więcej
Moda

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Denim to nie­od­łącz­na część mody już od XIX wie­ku. Kocha­my go za uni­wer­sal­ność i pod­kre­śla­nie naszej syl­wet­ki. Z bie­giem lat, nasze postrze­ga­nie tego, co wyglą­da faj­nie, zmie­ni­ło się. Mimo, że jeans to praw­dzi­wy, ponad­cza­so­wy pro­dukt,…
Więcej