Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przyjemniejszego w jesienne wieczory niż relaks z maseczką na twarzy, odpalonymi świecami i ulubionym serialem? Zdaje się, że do tego idealnego zestawu brakuje jedynie luksusowego, komfortowego szlafroka. Niezależnie od tego, czy wylegujesz się na kanapie w salonie, właśnie wychodzisz z kąpieli czy cały dzień krzątasz się po domu, miękki, pluszowy szlafrok zapewni Ci komfort przez cały dzień i sprawi, że poczujesz się niezwykle przytulnie. Szlafrok (inaczej podomka) to miękka, najczęściej bawełniana bielizna do domowego użytku. Najczęściej wiązany rodzaj płaszcza, który nakładamy na siebie rano, tuż po wstaniu z łóżka, bądź wieczorem zamiast koszuli nocnej.

Najbardziej komfortowe szlafroki

Naj­bar­dziej kom­for­to­we szla­fro­ki: OYSHO szla­frok ze 100% baweł­ny, Zara Home baweł­nia­ny szla­frok, H&M szla­frok, H&M szla­frok ze spra­ne­go lnu, Inti­mis­si­mi szla­frok z jedwa­biu i koron­ki, Etam saty­no­wy szla­frok ze wstaw­ka­mi koron­ki, AGATINIA szla­frok, Sle­epless in War­saw szla­frok z sze­ro­ki­mi rękawami.

Jeśli codzien­nie mie­rzysz się z pyta­niem: “Co dziś na sie­bie wło­żyć?”, ide­al­na odpo­wiedź jest jed­na: szla­frok. Co naj­waż­niej­sze, w dni kie­dy pra­cu­jesz na home offi­ce może oka­zać się praw­dzi­wym zbawieniem!

Z pew­no­ścią pierw­sza myśl skła­nia Cię ku kla­sycz­ne­mu, bia­łe­mu szla­fro­ko­wi hote­lo­we­mu z przy­jem­nej dla cia­ła fro­ty. Taki szla­frok spra­wi, że natych­miast poczu­jesz nostal­gię za bez­tro­ski­mi, waka­cyj­ny­mi woja­ża­mi czy week­en­da­mi w SPA. Nic bar­dziej myl­ne­go! Wybór luk­su­so­we­go, jedwab­ne­go szla­fro­ka z pew­no­ścią Cię zasko­czy. Mimo, że być może nie opusz­cza­łaś domu przez wie­le dni, dzię­ki nie­mu poczu­jesz się jak ele­ganc­kim budu­arze. Z uwa­gi na coraz dłuż­sze, chłod­niej­sze wie­czo­ry, któ­re sprzy­ja­ją spę­dza­niu cza­su w domu, aby uprzy­jem­nić ten czas wybra­li­śmy naj­lep­szych kom­for­to­wych, a jed­no­cze­śnie sty­lo­wych szla­fro­ków. 

Szla­fro­ki od daw­na nie są już zare­zer­wo­wa­ne wyłącz­nie dla dzie­ci czy snu. Te wyko­na­ne z  deli­kat­ne­go jedwa­biu spraw­dzą się zarów­no dzień – pod­czas, gdy możesz w nim swo­bod­nie odpo­czy­wać i relak­so­wać się – oraz w nocy. Jeśli wolisz coś znacz­nie przy­jem­niej­sze­go, wybierz plu­szo­wy bądź baweł­nia­ny, pro­sty szla­frok bez fal­ba­nek, któ­ry dosłow­nie ema­nu­je odprę­ża­ją­cą atmosferą.

Podob­nie jak mięk­ki, duży koc czy cie­pły uścisk uko­cha­nej oso­by, puszy­sty szla­frok jest wszech­stron­nym ele­men­tem domo­wej gar­de­ro­by, któ­ry z pew­no­ścią ukoi wszel­kie nie­szczę­ścia i jesien­ne smut­ki. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki H&M został zna­ny komik Pete David­son, przy­no­sząc w ten spo­sób powiew świe­żo­ści do mody męskiej. Kam­pa­nia ta jest wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla­te­go, że moc­no akcen­tu­je sil­ny zwią­zek mię­dzy ubra­nia­mi i pew­no­ścią siebie,…
Więcej
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej