ModaMust have

Najpiękniejsze piżamy, w których spędzisz cały dzień w domu

Obecnie, bez względu na to, czy poddajemy się kwarantannie, czy też nie, z uwagi na zamknięte restauracje, kawiarnie, szkoły i miejsca pracy, znacznie więcej czasu spędzamy w domu W wielu z nas aktualna sytuacja na świecie wzbudza niepokój o zdrowie, najbliższych, czy gospodarkę, jednak należy przede wszystkim pamiętać, aby zachować spokój: odpowiednio się wysypiać, medytować i pozostać w domu. Czy w tym momencie może być coś cudowniejszego, niż home office w  pięknej, a jednocześnie komfortowej i wygodnej piżamie? Nie mamy już wątpliwości, że to piżama podbija rok 2020. Zważywszy, że Twój dom z pewnością przez najbliższy czas będzie Twoim biurem, być może warto zainwestować w luksusową piżamę – idealną do pracy i do odpoczynku? To obecnie bowiem obowiązkowy dress code w każdym home office. Co więcej, niektóre z nich z powodzeniem możesz nosić od świtu do nocy, a ponadto … niektóre z nich nadadzą się też na szybką wyprawę do sklepu!

Najpiękniejsze piżamy, w których spędzisz cały dzień w domu: piżama Tezenis, piżama H&M, piżama Zara Home, piżama La Perla, piżama Le Songe, piżama Le Petit Trou, piżama Intimissimi, piżama EMILIA WICKSTEAD, koszula  

Naj­pięk­niej­sze piża­my, w któ­rych spę­dzisz cały dzień w domu: piża­ma Teze­nis, piża­ma H&M, piża­ma Zara Home, piża­ma La Per­la, piża­ma CAMI NYC, piża­ma Le Petit Trou, piża­ma Inti­mis­si­mi, piża­ma EMILIA WICKSTEAD, piża­ma Le Son­ge, spodnie i blu­za 303 Avenue.

Poni­żej znaj­dziesz przy­go­to­wa­ny przez naszą redak­cję zestaw piżam: od lek­kich i jedwab­nych, mini­ma­li­stycz­nych któ­re spra­wią, że nie będziesz chcia­ła zwlec się z łóż­ka mimo, że nie musisz zbie­rać się do pra­cy, a jedy­nie prze­nieść się z sypial­ni do salo­nu, po fan­ta­zyj­ne i kolo­ro­we. Wie­le marek ofe­ru­je tak­że wspa­nia­łe piża­my dla każ­de­go człon­ka rodzi­ny. Ele­ganc­kie i wyko­na­ne z jedwa­biu spraw­dzą się za to pod­czas wide­okon­fe­ren­cji, a tak­że wów­czas, gdy sie­dząc godzi­na­mi w domu chcesz poczuć się po pro­stu kobie­co. Są też wygod­ne, kla­sycz­ne baweł­nia­ne piża­my, w któ­rych możesz wygod­nie snuć się po domu i w każ­dej chwi­li wró­cić do łóż­ka, kie­dy tyl­ko chcesz. 

Poni­żej 14 naszych ulu­bio­nych zesta­wów prze­pięk­nych piżam dam­skich wybra­nych przez Vers-24, dzię­ki któ­rym pra­ca w domu będzie nie­co bar­dziej luk­su­so­wa i znacz­nie przyjemniejsza.

 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na grube,…
Więcej