ModaMust have

Najpiękniejsze piżamy, w których spędzisz cały dzień w domu

Obecnie, bez względu na to, czy poddajemy się kwarantannie, czy też nie, z uwagi na zamknięte restauracje, kawiarnie, szkoły i miejsca pracy, znacznie więcej czasu spędzamy w domu W wielu z nas aktualna sytuacja na świecie wzbudza niepokój o zdrowie, najbliższych, czy gospodarkę, jednak należy przede wszystkim pamiętać, aby zachować spokój: odpowiednio się wysypiać, medytować i pozostać w domu. Czy w tym momencie może być coś cudowniejszego, niż home office w  pięknej, a jednocześnie komfortowej i wygodnej piżamie? Nie mamy już wątpliwości, że to piżama podbija rok 2020. Zważywszy, że Twój dom z pewnością przez najbliższy czas będzie Twoim biurem, być może warto zainwestować w luksusową piżamę – idealną do pracy i do odpoczynku? To obecnie bowiem obowiązkowy dress code w każdym home office. Co więcej, niektóre z nich z powodzeniem możesz nosić od świtu do nocy, a ponadto … niektóre z nich nadadzą się też na szybką wyprawę do sklepu!

Najpiękniejsze piżamy, w których spędzisz cały dzień w domu: piżama Tezenis, piżama H&M, piżama Zara Home, piżama La Perla, piżama Le Songe, piżama Le Petit Trou, piżama Intimissimi, piżama EMILIA WICKSTEAD, koszula  

Naj­pięk­niej­sze piża­my, w któ­rych spę­dzisz cały dzień w domu: piża­ma Teze­nis, piża­ma H&M, piża­ma Zara Home, piża­ma La Per­la, piża­ma CAMI NYC, piża­ma Le Petit Trou, piża­ma Inti­mis­si­mi, piża­ma EMILIA WICKSTEAD, piża­ma Le Son­ge, spodnie i blu­za 303 Ave­nue.

Poni­żej znaj­dziesz przy­go­to­wa­ny przez naszą redak­cję zestaw piżam: od lek­kich i jedwab­nych, mini­ma­li­stycz­nych któ­re spra­wią, że nie będziesz chcia­ła zwlec się z łóż­ka mimo, że nie musisz zbie­rać się do pra­cy, a jedy­nie prze­nieść się z sypial­ni do salo­nu, po fan­ta­zyj­ne i kolo­ro­we. Wie­le marek ofe­ru­je tak­że wspa­nia­łe piża­my dla każ­de­go człon­ka rodzi­ny. Ele­ganc­kie i wyko­na­ne z jedwa­biu spraw­dzą się za to pod­czas wide­okon­fe­ren­cji, a tak­że wów­czas, gdy sie­dząc godzi­na­mi w domu chcesz poczuć się po pro­stu kobie­co. Są też wygod­ne, kla­sycz­ne baweł­nia­ne piża­my, w któ­rych możesz wygod­nie snuć się po domu i w każ­dej chwi­li wró­cić do łóż­ka, kie­dy tyl­ko chcesz. 

Poni­żej 14 naszych ulu­bio­nych zesta­wów prze­pięk­nych piżam dam­skich wybra­nych przez Vers-24, dzię­ki któ­rym pra­ca w domu będzie nie­co bar­dziej luk­su­so­wa i znacz­nie przy­jem­niej­sza.

 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Letnie sukienki, które będziemy nosić w 2020

Wła­śnie mamy począ­tek lip­ca – a to ozna­cza, że lato w peł­ni i czas na sukien­ki! Z całą pew­no­ścią poka­zy mody zda­ją się być odle­głym wspo­mnie­niem. Moż­na odnieść wra­że­nie, że zgu­bi­li­śmy się gdzieś pomię­dzy naj­go­ręt­szy­mi…
Więcej
Moda

Intimissimi Ultrafresh Supima Cotton

Let­nia wer­sja kul­to­wej tka­ni­ny Inti­mis­si­mi – Ultra­li­ght z kasz­mi­rem, w 100% natu­ral­ne włók­no cał­ko­wi­cie oży­wi­ło nową linię dzia­nin. Jak powsta­ła nowa baweł­na Ultra­fresh Supi­ma? To efekt nie­zwy­kłej dba­ło­ści mar­ki o natu­ral­ne włók­na i deter­mi­na­cji do…
Więcej
ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Prze­glą­da­jąc wio­sen­ne kolek­cje pro­jek­tan­tów moż­na dostać zawro­tu gło­wy – w tym sezo­nie mod­ne jest bowiem wszyst­ko. Wiel­kie, zna­ne sie­ciów­ki nie­mal co tydzień pro­du­ku­ją i wypusz­cza­ją nowe kolekcje.Tymczasem, w odróż­nie­niu od zna­nych na świe­cie kon­cer­nów, lokal­ne…
Więcej