ModaNewsroom

#ImAStory – wyjątkowa kampania reklamowa Intimissimi

Tekst/film: mate­ria­ły pra­so­we Inti­mis­si­mi pre­zen­tu­je nie­zwy­kłą kam­pa­nię tele­wi­zyj­ną, w któ­rej 8 kobiet z róż­nych kra­jów wyło­nio­nych z castin­gu ogło­szo­ne­go na pro­fi­lu Insta­gram opo­wia­da swo­je histo­rię. Celem rekla­my było uchwy­cić róż­ne wizje pięk­na praw­dzi­wych kobiet.  …

Więcej