ModaMust have

Magiczny realizm, czyli H&M STUDIO AW19

H&M Stu­dio z rado­ścią pre­zen­tu­je swo­ją naj­now­szą kolek­cję na sezon jesień-zima 2019 nasy­co­ną dra­ma­tycz­nym nastro­jem kobie­cej ducho­wo­ści.  Kam­pa­nia powsta­ła na dyna­micz­nych uli­cach Nowe­go Jor­ku, ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją­ce­go ener­gię i róż­no­rod­ność. Model­ki zosta­ły sfo­to­gra­fo­wa­ne przez Chri­stia­na MacDonalda,…

Więcej
ModaNewsroom

H&M Studio SS17 lookbook

Pró­by opi­su tej kolek­cji mogły­by się zmie­ścić w sło­wach: gra­cja i roman­tyzm bale­tu połą­czo­na z duchem spor­tu. Per­nil­la Wohl­fart, design and cre­ati­ve direc­tor w H&M mówi o niej nastę­pu­ją­co: “Jest to kolek­cja z pozy­tyw­nym przekazem…

Więcej
LookBookModa

H&M Studio Spring/Summer 2015

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia i video: mate­ria­ły pra­so­we Szwedz­ka mar­ka przed­sta­wi­ła kolek­cję Stu­dio na sezon wiosna/lato 2015. Jest ona wyraź­nie inspi­ro­wa­na lata­mi sie­dem­dzie­sią­ty­mi oraz sie­lan­ko­wym życiem, któ­re toczy­ło się wte­dy w Mia­mi i Palm Springs.…

Więcej