Koncept Innovation Stories wprowadzony przez markę H&M w bieżącym roku przede wszystkim koncentruje się na rozwoju i dążeniu do przeniesienia innowacyjności na wyższy poziom. W ramach konceptu powstania szereg kolekcji, z których każda z nich będzie prawdziwą celebracją przyszłościowych procesów produkcji w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Marka od dawna angażuje się w dokonywanie pozytywnych zmian i przyspieszanie postępu w zakresie zrównoważonej mody, zaś najnowsza inicjatywa tylko pokazuje, że H&M dąży do pozytywnej transformacji dzięki kierunkowej koncepcji, która prezentuje innowacje, zrównoważoną produkcję i wzornictwo, jednocześnie zachęcając do współpracy przy projekcie naukowców i projektantów i zwracając uwagę na postępowe działania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Naj­now­sza, arty­stycz­na kolek­cja – Colo­ur Sto­ry powsta­ła w ramach kon­cep­tu Inno­va­tion Sto­ries i zosta­ła wypro­du­ko­wa­na przy uży­ciu bar­dziej zrów­no­wa­żo­nych metod bar­wie­nia tka­nin, sub­tel­nie pod­kre­śla­jąc pięk­no natu­ral­nych kolo­rów. Przy jej two­rze­niu wyko­rzy­sta­no nowo­cze­sne tech­ni­ki: zarów­no bio­tech­no­lo­gię, jak i roślin­ne barw­ni­ki, któ­re oprócz wyjąt­ko­we­go efek­tu este­tycz­ne­go mają znacz­nie mniej­szy wpływ na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Colo­ur Sto­ry to przede wszyst­kim kolek­cja nowo­cze­sna i inno­wa­cyj­na, co w szcze­gól­no­ści wyra­ża się w pro­ce­sie pro­duk­cji – nasta­wio­na przede wszyst­kim na ory­gi­nal­ne pro­jek­ty oraz rewo­lu­cyj­ne meto­dy bar­wie­nia tka­nin – a wszyst­ko to ma jeden cel: pozy­tyw­ną zmia­nę w zakre­sie zmniej­sze­nie zuży­cia wody oraz zre­for­mo­wa­nia spo­so­bu produkcji.

W naj­now­szej kolek­cji w ramach Inno­va­tion Sto­ries znaj­dzie­my wygod­ne, mini­ma­li­stycz­ne crop topy na ramiącz­kach, ścią­ga­ne spód­ni­ce z cyfro­wy­mi nadru­ka­mi, a tak­że leją­ce się sukien­ki i blu­zy o faso­nie pon­czo – wszyst­kie pofar­bo­wa­ne roślin­ny­mi barw­ni­ka­mi. Klu­czo­wym ele­men­tem jest tak­że cyfro­wo pocię­ta koszu­la. Uro­czy zestaw two­rzy nie­zwy­kle mod­ny w tym sezo­nie brąz – nie mogło zatem zabrak­nąć brą­zo­we­go setu zło­żo­ne­go z topu z dopa­so­wa­ny­mi spodnia­mi, bar­wio­ne­go inno­wa­cyj­nym barw­ni­kiem We aRe Spin­Dye®, pod­czas któ­re­go to pro­ce­su far­bo­wa­nia ilość zuży­tej wody zmniej­sza się aż o 75%, zaś zuży­cie ener­gii – o pra­wie 40%. W całej kolek­cji wyko­rzy­sta­no tak­że natu­ral­ne barw­ni­ki, z cze­go więk­szość z nich to barw­ni­ki pocho­dzą­ce ze źró­deł roślin­nych, a więc korze­ni, jagód, kory, liści, i drew­na, a tak­że innych źró­deł bio­lo­gicz­nych, tj.  grzy­by czy poro­sty. Domi­nu­ją­ce w kolek­cji kolo­ry, a więc cie­płe, poma­rań­czo­we odcie­nie, błę­kit indy­go, bla­da zie­leń oraz deli­kat­ny odcień żół­ci przy­wo­dzą na myśl kolo­ry Zie­mi, jed­no­cze­śnie zwra­ca­jąc uwa­gę na orga­nicz­ną i pozy­tyw­ną ener­gię kolek­cji. Wśród kro­jów poja­wi się mnó­stwo luź­nych, swo­bod­nych i nie krę­pu­ją­cych ruchów mode­li, ale i dopa­so­wa­nych faso­nów, któ­re wspa­nia­le pod­kre­ślą każ­dą syl­wet­kę. Nie­ty­po­we akce­so­ria w posta­ci okrą­głych kol­czy­ków wyko­na­nych z bez­barw­ne­go szkła pocho­dzą­ce­go z odzy­sku czy masyw­ne san­da­ły. Ela­stycz­nej pian­ki wypro­du­ko­wa­nej z bio­ma­sy alg – z Blo­om™ doda­dzą grunge’owego cha­rak­te­ru. Sta­ran­nie dopra­co­wa­ne odcie­nie nada­ją kolek­cji koją­cą jakość, a sty­lo­we wzo­ry i jeans doda­ją jej miej­skiej wrażliwości.

Pierw­szą fir­mą, któ­ra wyko­rzy­stu­je natu­ral­ne, bio­lo­gicz­ne pro­ce­sy w pro­duk­cji i nakła­da­niu pig­men­tów na tka­ni­ny jest fir­ma Color­fix, a kolek­cja Colo­ur Sto­ry w ramach Inno­va­tion Sto­ries stwo­rzo­na we współ­pra­cy z H&M jest ich świa­to­wą premierą.

To jed­nak nie koniec inno­wa­cji H&M w wal­ce o zrów­no­wa­żo­ny roz­wój w modzie: zgod­nie z misją mar­ki zwią­za­ną z przy­szło­ścią mody cyr­ku­lar­nej, H&M będzie tak­że ofe­ro­wać klien­tom wyjąt­ko­wy wybór arty­ku­łów do wyna­ję­cia. Sztok­holm, Szwe­cja, jak i Mit­te oraz Ber­lin będą mia­ły wybra­ny sklep ze spe­cjal­ny­mi kolek­cja­mi H&M do wypożyczenia.

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kolek­cja będzie mia­ła swo­ją pre­mie­rę już 15 kwiet­nia w skle­pach mar­ki H&M i na ofi­cjal­nej stro­nie mar­ki hm.com.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki H&M został zna­ny komik Pete David­son, przy­no­sząc w ten spo­sób powiew świe­żo­ści do mody męskiej. Kam­pa­nia ta jest wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla­te­go, że moc­no akcen­tu­je sil­ny zwią­zek mię­dzy ubra­nia­mi i pew­no­ścią siebie,…
Więcej
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadruków…
Więcej