Czy nowoczesność idzie w parze z romantyzmem? W najnowszej kolaboracji marka H&M we współpracy z pochodzącą z Los Angeles, uwielbianą na całym świecie amerykańską marką Brock Collection udowadnia, że jak najbardziej tak, tworząc pełną ulicznego luzu, a jednocześnie romantyczną i delikatną kolekcję.

Brock Collection x H&M 

Flo­ry­stycz­ne moty­wy, gor­se­to­we deta­le i wią­za­ne ramiącz­ka zesta­wio­ne z dżin­so­wy­mi ele­men­ta­mi nada­ją cało­ści praw­dzi­wie miej­skie­go szny­tu. Oprócz uro­czych sukie­nek, w kolek­cji Brock Col­lec­tion x H&M znaj­dzie­my tak­że kobie­ce topy z fal­ban­ka­mi, dżin­sy oraz akce­so­ria. Brock Col­lec­tion, zna­na z dba­ło­ści o szcze­gół i cie­ka­wych wzo­rów, jest jed­no­cze­śnie moc­no prze­my­śla­na, a każ­dy jej ele­ment moż­na dowol­nie sty­li­zo­wać na co dzień. Roman­tyzm  nie musi być bowiem zare­zer­wo­wa­ny jedy­nie na spe­cjal­ne oka­zje! Jak spra­wić, aby­śmy mogli cele­bro­wać go każ­de­go dnia? Wystar­czy tyl­ko dodać zrów­no­wa­żo­ne mate­ria­ły – w ten spo­sób powsta­nie kolek­cja, któ­rą poko­cha­ją klien­ci na całym świe­cie. 

Brock Col­lec­tion powsta­ło w 2014 roku dzię­ki Lau­rze Vas­sar Brock i Kri­sto­fe­ro­wi Brock. Ta nie­zwy­kła para pozna­ła się w Nowym Jor­ku pod­czas uczęsz­cza­nia do Par­sons Scho­ol of Design, a po uru­cho­mie­niu mar­ki prze­nio­sła się do Los Ange­les. Od same­go począt­ku mar­ka zna­na jest ze swo­jej wyra­fi­no­wa­nej, a jed­no­cze­śnie moc­no uni­wer­sal­nej este­ty­ki, deta­li w sty­lu vin­ta­ge oraz per­fek­cyj­nych, bar­dzo kobie­cych kro­jów. Mar­ka we wspa­nia­ły spo­sób łączy nie­na­gan­ne umie­jęt­no­ści kra­wiec­kie z roman­tycz­ny­mi ele­men­ta­mi w sty­lu vin­ta­ge, moc­no inspi­ro­wa­ny­mi pre­rią, gdzie­nie­gdzie prze­my­ca­jąc męski, luź­ny styl.

Naj­now­sza kolek­cja mar­ki H&M powsta­ła w kola­bo­ra­cji z Brock Col­lec­tion to przede wszyst­kim roman­tycz­ne, a przy tym wciąż prak­tycz­ne, ide­al­ne na co dzień sukien­ki, bluz­ki, topy, dżin­sy i szor­ty w odcie­niach czer­ni, jasnych różów, bie­li oraz kre­mo­we­go i spra­ne­go deni­mu. Nie zabra­kło tak­że butów i akce­so­riów: biżu­te­rii, tore­bek i oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych. To praw­dzi­we połą­cze­nie ele­gan­cji i pro­sto­ty, roman­ty­zmu i non­sza­lan­cji – w takim zesta­wie­niu nie­moż­li­we, by nie wyglą­dać dobrze! Dopa­so­wa­ne faso­ny uzu­peł­nio­no lek­ki­mi fal­ba­na­mi w sty­lu coun­try, któ­re łączą się z leją­cy tka­ni­na­mi, a całość uzu­peł­nia­ją mod­ne deta­le: bufia­ste ręka­wy, wycię­cia i sub­tel­ne ramiącz­ka. Cała kolek­cja powsta­ła z bar­dziej eko­lo­gicz­nych mate­ria­łów – orga­nicz­ne­go lnu i baweł­ny, baweł­ny z recy­klin­gu, polie­stru z recy­klin­gu i Ten­cel™ Lyocell.

Brock Collection x H&M  Brock Collection x H&M 

Kolek­cja Brock Col­lec­tion x H&M będzie dostęp­na już od 1 czerw­ca w wybra­nych skle­pach H&M na całym świe­cie, a tak­że onli­ne na ofi­cjal­nej stro­nie mar­ki hm.com.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki H&M został zna­ny komik Pete David­son, przy­no­sząc w ten spo­sób powiew świe­żo­ści do mody męskiej. Kam­pa­nia ta jest wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla­te­go, że moc­no akcen­tu­je sil­ny zwią­zek mię­dzy ubra­nia­mi i pew­no­ścią siebie,…
Więcej
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadruków…
Więcej