ModaNewsroom

Zajrzyjcie do Lookbooka NAKED BRUCE!

  Naj­now­szy Look­bo­ok NAKED BRUCE w peł­ni uka­zu­je ducha litew­skiej mar­ki. Nowo­cze­sność i przy­szłość to hasła, któ­re naj­le­piej odda­ją jej este­ty­kę. Kolek­cja moder­ni­stycz­na jest wyko­na­na z cer­ty­fi­ko­wa­nych tka­nin. W linii prze­wa­ża­ją kolo­ry ide­al­ne na sezon…

Więcej
ModaNewsroom

Lookbook tygodnia: Kristina Kruopenyte SS 2016

Kri­sti­na Kru­opie­ny­te jest jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych litew­skich pro­jek­tan­tek mody. Two­rzy nowo­cze­sną modę miej­ską, skie­ro­wa­ną do ludzi żyją­cych na peł­nych obro­tach w glo­bal­nych metro­po­liach. Mar­ka KK łączy naj­wyż­szą jakość, luk­su­so­we mate­ria­ły i kon­struk­cje wyko­ny­wa­ne przy pomo­cy nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. War­to przyj­rzeć się bli­żej pro­jek­tom Kri­sti­ny Kru­opie­ny­te, poni­żej pre­zen­tu­je­my Wam naj­now­szy look­bo­ok projektantki!

Więcej
ModaWydarzenia

Charlotte Rouge i Universum – prezentacja najnowszej kolekcji

Tekst: Beata Chro­mik Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we W magicz­nych wnę­trzach kamie­ni­cy przy alei Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia w War­sza­wie odby­wa się pre­zen­ta­cja naj­now­szej kolek­cji Nata­lii Kon­trak­te­wicz – Uni­ver­sum. Inspi­ra­cją do jej powsta­nia były podró­że. Kobie­cość jako połą­cze­nie maksymalnej…

Więcej
LookBookModa

Emocje tańczące z kolorami!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Nie tyl­ko pogo­da za oknem zapo­wia­da nad­cho­dzą­cą wio­snę, marzec to mie­siąc, w któ­rym wita­my kolej­ną porę roku. Naj­now­sza sesja stwo­rzo­na przez dwie mło­de, ambit­ne dziew­czy­ny: Dobroch­nę Rawic­ką i Annę Zyskow­ską, stwo­rzo­na jest…

Więcej
LookBookModa

Wyjątkowa sesja zdjęciowa autorstwa Charlotte Rouge

Foto­graf: Nata­lia Kon­trak­te­wicz Model­ka: Gaba/WonderModels Maki­jaż: Anna Wiśniew­ska Sty­li­za­cja: Mar­ta Stroń­ska i Nata­lia Kon­trak­te­wicz [portfolio_slideshow id=25304] For Vers-24, War­saw _____ PRZECZYTAJ TEZ: CHARLOTTE ROUGE O INSPIRACJACH, PRACY MARZEŃ I POLSKIM RYNKU MODY OTWARCIE CHARLOTTE ROUGE VARSOVIE…

Więcej
LookBookModa

H&M Studio Spring/Summer 2015

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia i video: mate­ria­ły pra­so­we Szwedz­ka mar­ka przed­sta­wi­ła kolek­cję Stu­dio na sezon wiosna/lato 2015. Jest ona wyraź­nie inspi­ro­wa­na lata­mi sie­dem­dzie­sią­ty­mi oraz sie­lan­ko­wym życiem, któ­re toczy­ło się wte­dy w Mia­mi i Palm Springs.…

Więcej