Gwiazdą najnowszej kampanii marki H&M został znany komik Pete Davidson, przynosząc w ten sposób powiew świeżości do mody męskiej. Kampania ta jest wyjątkowa szczególnie dlatego, że mocno akcentuje silny związek między ubraniami i pewnością siebie, jakie odzież daje mężczyznom w codziennym życiu. W niezobowiązujący sposób oddaje świeżą energię światowej mody męskiej, charakteryzując się wolnością słowa i pewnością siebie w osobistym stylu. To zaproszenie do zabawy stylem, odwagi,  a także dodawania do swojej ulubionej garderoby zupełnie nowych elementów.

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Nową, ener­ge­tycz­ną kam­pa­nią H&M cele­bru­je nowy ruch w modzie męskiej, któ­ry na pierw­szym miej­scu sta­wia indy­wi­du­al­ny, ponad­cza­so­wy styl. W ten spo­sób poka­zu­je, że moda męska  nie musi być nud­na, ale rów­nie ener­ge­tycz­na i peł­na świe­żo­ści – tak, jak moda dam­ska. Liczy się przede wszyst­kim wol­ność w wyra­ża­niu i pew­ność sie­bie. Gdy tra­dy­cyj­ne kody zani­ka­ją, a nowe poko­le­nie odnaj­du­je swój wła­sny język, to wła­śnie moda męska sta­je się miej­scem, w któ­rym liczy się każ­da chwi­la. Nic dziw­ne­go, bo prze­cież to dzię­ki modzie może­my wyra­zić to, kim jeste­śmy – nie­za­leż­nie od oka­zji. Ame­ry­kań­ski komik przy­znał, że współ­pra­ca przy kam­pa­nii H&M była wspa­nia­łym doświad­cze­niem, a samo two­rze­nie zdjęć i mate­ria­łów spra­wi­ło mu wie­le rado­ści. Pod­kre­ślił, że ubra­nia są wygod­ne i pozwa­la­ją czuć się kom­for­to­wo, co jest cha­rak­te­ry­stycz­ne dla marki.

Kam­pa­nia H&M, w któ­rej męż­czyź­ni noszą ubra­nia z nowe­go sezo­nu połą­czo­ne z ulu­bio­ną odzie­żą z poprzed­nich kolek­cji odzie­ży męskiej mar­ki wyra­ża nowe ten­de­cje w modzie, pole­ga­ją­ce na ewo­lu­cji i odważ­nych dekla­ra­cjach. W ten spo­sób H&M zachę­ca męż­czyzn na całym świe­cie do korzy­sta­nia z tego, co już posia­da­ją, kupo­wa­nia ubrań w sty­lu vin­ta­ge, a następ­nie uzu­peł­nia­nia ich o nowe ele­men­ty z kolek­cji odzie­ży męskiej H&M. To holi­stycz­ne podej­ście, któ­re wykra­cza poza sezo­no­wość, wpro­wa­dza­jąc nowy spo­sób na modę dla nas wszyst­kich. 

Skąd wybór Pete David­so­na na twarz naj­now­szej kam­pa­nii? Pete jest komi­kiem stand – upo­wym, akto­rem, pisa­rzem, zna­nym z eks­pe­ry­men­to­wa­nia i zaba­wy modą, a jed­no­cze­śnie jed­ną z naj­więk­szych nie­zwy­kle uta­len­to­wa­nych gwiazd. Od 20 roku życia wystę­pu­je w pro­gra­mie Satur­day Night Live, a ponad­to jest współ­au­to­rem sce­na­riu­sza, pro­du­cen­tem wyko­naw­czym i odtwór­cą głów­nej roli w fil­mie King of Sta­ten Gene­ral Infor­ma­tion Island. Pete łączy w sobie wszyst­ko to, co H&M uwiel­bia w nowym kli­ma­cie męskiej odzie­ży – pew­ność sie­bie i zaba­wę wła­snym sty­lem. Jest wia­ry­god­ny i inspi­ru­je męż­czyzn na całym świe­cie do samo­dziel­ne­go kre­owa­nia swo­je­go stylu.

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadruków…
Więcej