Historia rocka według Hediego Slimane’a

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.fr

lou reed dla Hedi Slimane

Pro­jek­tant owia­ne­go sła­wą domu mody Saint Lau­rent Paris Hedi Sli­ma­ne jest nie tyl­ko wybit­nym kre­ato­rem ubrań. Nie każ­dy wie, że jest on tak­że uta­len­to­wa­nym foto­gra­fem oraz m.in. auto­rem okład­ki albu­mu „Alpha­be­ti­cal” zespo­łu „Pho­enix” z 2004 roku.
Fran­cu­ska fun­da­cja zało­żo­na przez wie­lo­let­nie­go part­ne­ra Yves’a Saint Lau­ren­ta Pierre’a Ber­ge, pod nazwą Pier­re Ber­ge – Yves Saint Lau­rent, na czas od 18 wrze­śnia 2014 roku do 11 stycz­nia 2015 roku prze­wi­du­je wysta­wę czar­no – bia­łych foto­gra­fii „Sonic”, autor­stwa Hedie­go Slimane’a, któ­ra w cało­ści poświę­co­na będzie gwiaz­dom roc­ka, takim jak: Lou Reed, Brian Wil­son, Amy Wine­ho­use czy Keith Richards. Wysta­wa por­tre­tów legend świa­ta muzy­ki zobra­zu­je, jak prze­kształ­ca­ła się sce­na roc­ko­wa na prze­strze­ni ostat­nich lat w obiek­ty­wie Hedie­go Slimane’a.

Fors Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy