KulturaSztuka

Historia rocka według Hediego Slimane’a

Tekst: Anna Jankowska
Zdję­cia: vogue.fr

lou reed dla Hedi Slimane

Pro­jek­tant owia­ne­go sła­wą domu mody Saint Lau­rent Paris Hedi Sli­ma­ne jest nie tyl­ko wybit­nym kre­ato­rem ubrań. Nie każ­dy wie, że jest on tak­że uta­len­to­wa­nym foto­gra­fem oraz m.in. auto­rem okład­ki albu­mu „Alpha­be­ti­cal” zespo­łu „Pho­enix” z 2004 roku.
Fran­cu­ska fun­da­cja zało­żo­na przez wie­lo­let­nie­go part­ne­ra Yves’a Saint Lau­ren­ta Pierre’a Ber­ge, pod nazwą Pier­re Ber­ge – Yves Saint Lau­rent, na czas od 18 wrze­śnia 2014 roku do 11 stycz­nia 2015 roku prze­wi­du­je wysta­wę czar­no – bia­łych foto­gra­fii „Sonic”, autor­stwa Hedie­go Slimane’a, któ­ra w cało­ści poświę­co­na będzie gwiaz­dom roc­ka, takim jak: Lou Reed, Brian Wil­son, Amy Wine­ho­use czy Keith Richards. Wysta­wa por­tre­tów legend świa­ta muzy­ki zobra­zu­je, jak prze­kształ­ca­ła się sce­na roc­ko­wa na prze­strze­ni ostat­nich lat w obiek­ty­wie Hedie­go Slimane’a.

Fors Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

 

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  NewsroomUroda

  JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

  Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
  Więcej
  Wydarzenia

  Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

  Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
  Więcej
  KulturaSztuka

  Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa "Przestrzeń A->"

  Od 16 do 26 czerw­ca w war­szaw­skiej Gale­rii Sztu­ki Chłod­na 31 trwa wysta­wa prac Bro­ni­sła­wa Krzysz­to­fa, wybit­ne­go pol­skie­go rzeź­bia­rza. To nie­po­wta­rzal­na oka­zja, by zapo­znać się z twór­czo­ścią arty­sty, któ­re­go dzie­ła znaj­du­ją się w naj­zna­mie­nit­szych kolek­cjach na świecie.
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *