Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa “Przestrzeń A->”

Od 16 do 26 czerwca w warszawskiej Galerii Sztuki Chłodna 31 trwa wystawa prac Bronisława Krzysztofa, wybitnego polskiego rzeźbiarza. To niepowtarzalna okazja, by zapoznać się z twórczością artysty, którego dzieła znajdują się w najznamienitszych kolekcjach na świecie.

Eks­po­zy­cja wysta­wy „Prze­strzeń A →” obej­mu­je 12 rzeźb wraz z ich szki­ca­mi, będą­cy­mi kom­po­zy­cją form geo­me­trycz­nych z syl­wet­ką ludz­kie­go cia­ła.

Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława KrzysztofaWystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa

Arty­sta, obok rzeźb, jest tak­że auto­rem pro­jek­tu fla­ko­nów per­fum fir­my Sisley, udo­wad­nia­jąc tym samym, że butel­ka per­fum może być praw­dzi­wym dzie­łem sztu­ki.

Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa

Pre­zen­ta­cja rzeźb Bro­ni­sła­wa Krzysz­to­fa w War­sza­wie zain­au­gu­ro­wa­ła dzia­łal­ność Your Art Maison Gal­le­ry (www.yourartmaison.com), pierw­szej w Pol­sce inter­ne­to­wej gale­rii sztu­ki. Jej zało­ży­ciel­ka­mi są mat­ka i cór­ka  – Kry­sty­na i Joan­na Polus, kolek­cjo­ner­ki i pasjo­nat­ki sztu­ki. Gale­ria wysta­wia sztu­kę współ­cze­sną inspi­ro­wa­ną ota­cza­ją­cą natu­rą, życiem codzien­nym oraz wyobraź­nią twór­cy.
Ści­śle współ­pra­cu­je z uzna­ny­mi arty­sta­mi z całe­go świa­ta, kon­cen­tru­jąc się na obra­zach oraz rzeź­bach. Poza dzia­łal­no­ścią w Inter­ne­cie, będzie orga­ni­zo­wać tak­że wysta­wy na zasa­dzie pop up gal­le­ry w Pol­sce oraz za gra­ni­cą, w takich metro­po­liach jak Dubaj, Lon­dyn, czy Pekin.

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy