KulturaSztuka

Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa “Przestrzeń A->”

Eks­po­zy­cja wysta­wy „Prze­strzeń A →” obej­mu­je 12 rzeźb wraz z ich szki­ca­mi, będą­cy­mi kom­po­zy­cją form geo­me­trycz­nych z syl­wet­ką ludz­kie­go cia­ła.

Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława KrzysztofaWystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa

Arty­sta, obok rzeźb, jest tak­że auto­rem pro­jek­tu fla­ko­nów per­fum fir­my Sisley, udo­wad­nia­jąc tym samym, że butel­ka per­fum może być praw­dzi­wym dzie­łem sztu­ki.

Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa

Pre­zen­ta­cja rzeźb Bro­ni­sła­wa Krzysz­to­fa w War­sza­wie zain­au­gu­ro­wa­ła dzia­łal­ność Your Art Maison Gal­le­ry (www.yourartmaison.com), pierw­szej w Pol­sce inter­ne­to­wej gale­rii sztu­ki. Jej zało­ży­ciel­ka­mi są mat­ka i cór­ka  – Kry­sty­na i Joan­na Polus, kolek­cjo­ner­ki i pasjo­nat­ki sztu­ki. Gale­ria wysta­wia sztu­kę współ­cze­sną inspi­ro­wa­ną ota­cza­ją­cą natu­rą, życiem codzien­nym oraz wyobraź­nią twór­cy.
Ści­śle współ­pra­cu­je z uzna­ny­mi arty­sta­mi z całe­go świa­ta, kon­cen­tru­jąc się na obra­zach oraz rzeź­bach. Poza dzia­łal­no­ścią w Inter­ne­cie, będzie orga­ni­zo­wać tak­że wysta­wy na zasa­dzie pop up gal­le­ry w Pol­sce oraz za gra­ni­cą, w takich metro­po­liach jak Dubaj, Lon­dyn, czy Pekin.

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KulturaSztuka

Wystawa rzeźby Pawła Orłowskiego „Design a sztuka”

Dziś w HB Reavis odbył się wer­ni­saż zaty­tu­ło­wa­ny „Design a sztu­ka”, na któ­rym zapre­zen­to­wa­no rzeź­by Paw­ła Orłow­skie­go nale­żą­ce do cyklu „Boty”. Wysta­wę będzie moż­na oglą­dać do 03.02.2017. Paweł Orłow­ski to uzna­ny, zarów­no w Pol­sce jak…
Więcej
Exclusive

ROZMOWA Z JOANNĄ POLUS

Joan­na Polus – wła­ści­ciel­ka fir­my Pola Design, two­rzą­cej desi­gner­skie publi­ka­cje i maga­zy­ny dla naj­więk­szych cen­trów han­dlo­wych w Pol­sce. Joan­nę traf­niej jed­nak okre­śla jej wiel­ka miłość i pasja do sztu­ki. Wspól­nie z mamą zało­ży­ły Your Art Maison, jedy­ną w swo­im rodza­ju witry­nę o sztu­ce pol­skiej i euro­pej­skiej. Joan­na w swo­ich dzia­ła­niach jed­no­czy się z arty­sta­mi, udo­wad­nia­jąc, że sztu­ka to duch soli­dar­no­ści, a tak­że for­ma wol­no­ści wypo­wie­dzi. W ten spo­sób wyra­ża swo­je zami­ło­wa­nie do pięk­na. Zasta­na­wia­cie się, jaka Joan­na jest pry­wat­nie? Ory­gi­nal­na, tem­pe­ra­ment­na i mają­ca dużo do powie­dze­nia. O tym prze­ko­na­cie się czy­ta­jąc wywiad 🙂
Więcej
KulturaSztuka

Prace Olgi Boznańskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie

Pięt­na­ste­go kwiet­nia przy­pa­da 150. rocz­ni­ca uro­dzin Olgi Boznań­skiej, jed­nej z naj­waż­niej­szych posta­ci pol­skie­go i euro­pej­skie­go malar­stwa prze­ło­mu XIX i XX wie­ku. Z tej oka­zji w Muzeum Naro­do­wym w War­sza­wie odby­wać się będzie wysta­wa prac artyst­ki, któ­rą podzi­wiać może­my do 2 maja 2015 roku.
Więcej