(trans)FIGURACJE wystawa prac Anny Halarewicz i ITO

Wysta­wa (trans)FIGURACJE jest efek­tem współ­pra­cy malar­ki i ilu­stra­tor­ki mody Anny Hala­re­wicz z Kasią Grze­lak – pro­jek­tant­ką i twór­czy­nią mar­ki odzie­żo­wej ITO. W obsza­rze mody nawią­za­ły…

Prace Wróblewskiego, Starowieyskiego, Fangora, Beksińskiego – na jednej wystawie

Szki­ce do słyn­nych obra­zów Andrze­ja Wró­blew­skie­go i Woj­cie­cha Fan­go­ra. Akwa­re­le Fran­cisz­ka Sta­ro­wiey­skie­go, rysun­ki Zdzi­sła­wa Bek­siń­skie­go i gwa­sze Jana Leben­ste­ina. Pra­ce naj­wy­bit­niej­szych twór­ców pol­skiej sztu­ki powo­jen­nej…

You Say You Want a Revolution? Records and Rebels 1966–1970, V&A, Londyn

Naro­dzi­ny mul­ti-kul­ti, kontr-kul­tu­­ry, poli­tycz­ne­go akty­wi­zmu, neo­li­be­ra­izmu i enwi­ro­men­ta­li­zmu. Lata 60-te XX wie­ku to barw­na deka­da pach­ną­ca mari­hu­aną i odzia­na w kwia­ty. To jed­na z naj­waż­niej­szych…

Wystawa BOGACTWO/ Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Gdzie: Zachę­ta – Naro­do­wa Gale­ria Sztu­ki Arty­ści: Azor­ro, Ewa Axel­rad, Tymek Borow­ski, Rafał Domi­nik, Mau­ry­cy Gomu­lic­ki, Nico­las Gro­spier­re, Łukasz Jastrub­czak, Moni­ka Kmi­ta, Luxus, Mister D. i…

Common affairs” – sukces polskiej wystawy w Berlinie

Com­mon affa­irs” to wysta­wa, na któ­rej może­my oglą­dać pra­ce pol­skich arty­stów wybra­nych spo­śród fina­li­stów sied­miu edy­cji kon­kur­su “Spoj­rze­nia” — przy­zna­wa­nej od 2003 roku, naj­waż­niej­szej w…

Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa “Przestrzeń A->”

Od 16 do 26 czerw­ca w war­szaw­skiej Gale­rii Sztu­ki Chłod­na 31 trwa wysta­wa prac Bro­ni­sła­wa Krzysz­to­fa, wybit­ne­go pol­skie­go rzeź­bia­rza. To nie­po­wta­rzal­na oka­zja, by zapo­znać się z twór­czo­ścią arty­sty, któ­re­go dzie­ła znaj­du­ją się w naj­zna­mie­nit­szych kolek­cjach na świe­cie.

Wystawa “Electronic Superhighway” w londyńskiej Whitechapel Gallery

Aktu­al­na wysta­wa w lon­dyń­skiej gale­rii Whi­te­cha­pel przed­sta­wia histo­rie rela­cji mię­dzy sztu­ką i inter­ne­tem. Kura­tor wysta­wy, Omar Kho­le­if, w zręcz­ny spo­sób zaaran­żo­wał dwie wysta­wy w jed­nej: pierw­sza jest poświę­co­na fascy­na­cji sztu­ki współ­cze­snej z kul­tu­rą cyfro­wą, a dru­ga histo­rii sztu­ki cyfro­wej opo­wie­dzia­nej na prze­strze­ni pię­ciu dekad.

Peter Farago i Ingela Klementz Farago. Women in Chanel.

Po ogrom­nym suk­ce­sie “Nor­thern Women in Cha­nel” arty­ści Peter Fara­go i Inge­la Kle­mentz Fara­go pre­zen­tu­ją pro­jekt “Women in Cha­nel” w Muzeum Rzeź­by w Kró­li­kar­ni. W…

Dotknij Titanica W PKIN

Zobacz przed­mio­ty, któ­re uda­ło się wydo­być z wra­ku „Tita­ni­ca”: koc, obrącz­kę, pocz­tów­kę, zdję­cie, list. W Pała­cu Kul­tu­ry w War­sza­wie moż­na oglą­dać wysta­wę „Tita­nic the Exhi­bi­tion” poświę­co­ną kata­stro­fie bry­tyj­skie­go trans­atlan­ty­ku.

All eyes on me! – Wystawa LUSTRA w Centrum Nauki Kopernik

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: kopernik.org.pl  Wysta­wę LUSTRA moż­na oglą­dać od 15 paź­dzier­ni­ka do maja 2016 roku. Skła­da się z ponad 30 eks­po­na­tów – kalej­do­sko­pów, lustrza­nych ukła­da­nek,…

Buty: Przyjemność i bόl, Muzeum Victorii i Alberta, Londyn

Tekst: Julia Ger­man Zdję­cia: dazeddigital.com, maryquant.co.uk 13 czerw­ca w Muzeum Vic­to­rii i Alber­ta, zosta­ła otwar­ta wysta­wa poświę­co­na jed­nym z naj­więk­szych przed­mio­tόw pożą­da­nia przez kobie­ty – butom! Na…

PEPERSKI. 00:59

Mówi o sobie, że jest artyst­ką kre­atyw­ną kul­tu­ro­wo. Nie ogra­ni­cza się do wybra­ne­go rodza­ju sztu­ki i dla­te­go każ­da jej pra­ca jest nie­po­wta­rzal­na. Do 5 czerw­ca moż­na oglą­dać jej naj­now­szą insta­la­cję 00:59 w war­szaw­skim Stu­dio Staw­ki. To praw­dzi­wa grat­ka dla miło­śni­ków sztu­ki nowo­cze­snej.

Marlene Dumas: The Image as Burden, Tate Modern, Londyn

Tekst: Julia Ger­man Zdję­cia: tate.org.uk                                  Secon­dhand ima­ges can gene­ra­te first-hand…