Kultura

Hamaki i książki nad Wisłą, w ramach projektu Otwarta Warszawa

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com War­sza­wia­cy zmie­nia­ją swo­je mia­sto, na lep­sze! Pomy­słów nie bra­ku­je, a pro­jek­ty zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strze­ni publicz­nej napły­wa­ją licz­nie od kre­atyw­nych miesz­kań­ców sto­li­cy. W ramach plat­for­my inter­ne­to­wej Otwar­ta War­sza­wa, do akcji włą­czy­ły się…

Więcej