Warszawska Praga na 4. miejscu w rankingu najfajniejszych dzielnic Europy

Na por­ta­lu Busi­ness Insi­der został ostat­nio opu­bli­ko­wa­ny ran­king, w któ­rym wyło­nio­no 23 naj­cie­kaw­sze dziel­ni­ce w Euro­pie. Por­tal podróż­ni­czy Tra­vel Super­mar­ket wraz z blo­ge­ra­mi: Ada­mem Gof­f­ma­nem (Tra­vels of Adam) oraz Emi­ly Rose (Cosy Tra­ve­ler) wyróż­ni­li te dziel­ni­ce, któ­re w ich mnie­ma­niu są naj­bar­dziej atrak­cyj­ne oraz mają poten­cjał na roz­wój. Dziel­ni­ce oce­nia­ne były w trzech kate­go­riach: kul­tu­ra, kre­atyw­ność i war­tość („value”). W każ­dej z tych kate­go­rii Pra­ga uzy­ska­ła aż 9 na 10 moż­li­wych do zdo­by­cia punk­tów. Auto­rzy ran­kin­gu szcze­gól­nie doce­nia­li alter­na­tyw­ne kawia­ren­ki, skle­py vin­ta­ge, prze­strze­nie cowor­kin­go­we oraz gale­rie. Punk­ty minu­so­we przy­zna­wa­ne były za zbyt dużą ilość sie­cio­wych kawiar­ni ( Costa oraz Starbucks).

Na podium w ran­kin­gu zna­lazł się ber­liń­ski Kreu­zberg, Mie­ra Iela w Rydze ora z dziel­ni­ca Man­che­ste­ru, Anco­ats.

Dla­cze­go war­szaw­ska Praga? 

Nie­gdyś Pra­ga uzna­wa­na była za jed­ną z naj­nie­bez­piecz­niej­szych dziel­nic w War­sza­wie. Koja­rzy­ła się z prze­stęp­czo­ścią i odstra­sza­ła przy­jezd­nych. Dziś Pra­ga zysku­je coraz lep­szą opi­nię. Dzię­ki licz­nym atrak­cjom, gale­riom, alter­na­tyw­nym teatrom, czy under­gro­un­do­wym klu­bom, na war­szaw­ską Pra­gę coraz czę­ściej zjeż­dża­ją arty­ści, ludzie kul­tu­ry oraz sztu­ki. Tam też znaj­du­je się fan­ta­stycz­na prze­strzeń dla roz­wo­ju małych biz­ne­sów. Pra­dze uda­ło się unik­nąć zala­nia falą kor­po­ra­cji, co pozwo­li­ło zacho­wać jej nie­za­prze­czal­ny urok i klimat.

To wła­śnie na Pra­dze zabyt­ko­wa archi­tek­tu­ra, któ­ra prze­trwa­ła II Woj­nę Świa­to­wą, spo­ty­ka się z nowo­cze­sną kul­tu­rą. Arty­ści oraz ludzie wyko­nu­ją­cy wol­ne zawo­dy uwiel­bia­ją ucie­kać tu przed gło­śnym i zatło­czo­nym Śródmieściem.

Co war­to zoba­czyć na war­szaw­skiej Pradze? 

Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je na pew­no Muzeum Neo­nów. Zaj­mu­je się ono doku­men­ta­cją i ochro­ną pol­skich reklam świetl­nych powsta­łych po II Woj­nie Świa­to­wej. Trze­ba przy­znać, że kolek­cja neo­nów, któ­rą zoba­czy­cie w war­szaw­skim muzeum jest napraw­dę impo­nu­ją­ca. To też miej­sce nie­sa­mo­wi­cie foto­ge­nicz­ne, któ­re na pew­no spodo­ba się wszyst­kim miło­śnicz­kom Instagrama.

War­to zaj­rzeć też do Soho Fac­to­ry. Tam czę­sto odby­wa­ją się poka­zy pol­skich pro­jek­tan­tów oraz tar­gi modowe.

Szu­ka­jąc fan­ta­stycz­nych doznań kuli­nar­nych na Pra­dze, koniecz­nie trze­ba odwie­dzić War­sza­wę Wschod­nią. Mate­usz Ges­sler i Robert Kon­dzie­la w swo­jej restau­ra­cji łączą kuch­nię sta­ro­pol­ską z fran­cu­skim sma­kiem i wycho­dzi im to impo­nu­ją­co dobrze.

Na war­szaw­skiej Pra­dze moż­na rów­nież fan­ta­stycz­nie się zaba­wić. Miło­śni­kom noc­ne­go życia por­tal Tra­vel Super­mar­ket szcze­gól­nie pole­ca takie klu­by jak Hydro­za­gad­ka oraz Skład Butelek.

Poni­żej lista wszyst­kich wyróż­nio­nych w ran­kin­gu dzielnic:

 1. Kreu­zberg- Ber­lin, Niemcy
 2. Mie­ra Iela– Ryga, Łotwa
 3. Anco­ats- Man­che­ster, Wiel­ka Brytania
 4. Pra­ga– War­sza­wa, Polska
 5. Söder­malm- Sztok­holm, Szwecja
 6. Metel­ko­va- Lju­bl­ja­na, Słowenia
 7. Pigne­to- Rzym, Włochy
 8. Grüner­løk­ka- Oslo, Norwegia
 9. Sre­dets- Sofia, Bułgaria
 10. Exar­chia- Ate­ny, Grecja
 11. Kala­ma­ja – Tal­linn, Estonia
 12. Nør­re­bro– Kopen­ha­ga, Dania
 13. Uzu­pis- Wil­no, Litwa
 14. Pla­gwitz- Leip­zig, Niemcy
 15. Maria­hilf - Wie­deń Austria
 16. Hole­so­vi­ce– Pra­ga, Czechy
 17. 7th District- Buda­peszt, Węgry
 18. Amster­dam-Noord- Amster­dam, Holandia
 19. Sava­ma­la— Bel­grad, Serbia
 20. Bel­le­vil­le and Ménil­mon­tant- Paryż, Francja
 21. Mala­sa­ña- Madryd, Hiszpania
 22. Cotro­ce­ni- Buka­reszt, Rumunia
 23. Poble Sec- Bar­ce­lo­na, Hiszpania

Tekst: Mar­ty­na Urbańska
Zdję­cia: Lau­ra Osakowicz

 

 

Komentarze

komentarzy