Styl życia

Warszawska Praga na 4. miejscu w rankingu najfajniejszych dzielnic Europy

Na portalu Business Insider został ostatnio opublikowany ranking, w którym wyłoniono 23 najciekawsze dzielnice w Europie. Portal podróżniczy Travel Supermarket wraz z blogerami: Adamem Goffmanem (Travels of Adam) oraz Emily Rose (Cosy Traveler) wyróżnili te dzielnice, które w ich mniemaniu są najbardziej atrakcyjne oraz mają potencjał na rozwój. Dzielnice oceniane były w trzech kategoriach: kultura, kreatywność i wartość („value”). W każdej z tych kategorii Praga uzyskała aż 9 na 10 możliwych do zdobycia punktów. Autorzy rankingu szczególnie doceniali alternatywne kawiarenki, sklepy vintage, przestrzenie coworkingowe oraz galerie. Punkty minusowe przyznawane były za zbyt dużą ilość sieciowych kawiarni ( Costa oraz Starbucks).

Na podium w ran­kin­gu zna­lazł się ber­liń­ski Kreu­zberg, Mie­ra Iela w Rydze ora z dziel­ni­ca Man­che­ste­ru, Anco­ats.

Praga dzielnica Warszawy

Dla­cze­go war­szaw­ska Pra­ga?

Nie­gdyś Pra­ga uzna­wa­na była za jed­ną z naj­nie­bez­piecz­niej­szych dziel­nic w War­sza­wie. Koja­rzy­ła się z prze­stęp­czo­ścią i odstra­sza­ła przy­jezd­nych. Dziś Pra­ga zysku­je coraz lep­szą opi­nię. Dzię­ki licz­nym atrak­cjom, gale­riom, alter­na­tyw­nym teatrom, czy under­gro­un­do­wym klu­bom, na war­szaw­ską Pra­gę coraz czę­ściej zjeż­dża­ją arty­ści, ludzie kul­tu­ry oraz sztu­ki. Tam też znaj­du­je się fan­ta­stycz­na prze­strzeń dla roz­wo­ju małych biz­ne­sów. Pra­dze uda­ło się unik­nąć zala­nia falą kor­po­ra­cji, co pozwo­li­ło zacho­wać jej nie­za­prze­czal­ny urok i kli­mat.

To wła­śnie na Pra­dze zabyt­ko­wa archi­tek­tu­ra, któ­ra prze­trwa­ła II Woj­nę Świa­to­wą, spo­ty­ka się z nowo­cze­sną kul­tu­rą. Arty­ści oraz ludzie wyko­nu­ją­cy wol­ne zawo­dy uwiel­bia­ją ucie­kać tu przed gło­śnym i zatło­czo­nym Śród­mie­ściem.

Co war­to zoba­czyć na war­szaw­skiej Pra­dze?

Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je na pew­no Muzeum Neo­nów. Zaj­mu­je się ono doku­men­ta­cją i ochro­ną pol­skich reklam świetl­nych powsta­łych po II Woj­nie Świa­to­wej. Trze­ba przy­znać, że kolek­cja neo­nów, któ­rą zoba­czy­cie w war­szaw­skim muzeum jest napraw­dę impo­nu­ją­ca. To też miej­sce nie­sa­mo­wi­cie foto­ge­nicz­ne, któ­re na pew­no spodo­ba się wszyst­kim miło­śnicz­kom Insta­gra­ma.

War­to zaj­rzeć też do Soho Fac­to­ry. Tam czę­sto odby­wa­ją się poka­zy pol­skich pro­jek­tan­tów oraz tar­gi modo­we.

Szu­ka­jąc fan­ta­stycz­nych doznań kuli­nar­nych na Pra­dze, koniecz­nie trze­ba odwie­dzić War­sza­wę Wschod­nią. Mate­usz Ges­sler i Robert Kon­dzie­la w swo­jej restau­ra­cji łączą kuch­nię sta­ro­pol­ską z fran­cu­skim sma­kiem i wycho­dzi im to impo­nu­ją­co dobrze.

Na war­szaw­skiej Pra­dze moż­na rów­nież fan­ta­stycz­nie się zaba­wić. Miło­śni­kom noc­ne­go życia por­tal Tra­vel Super­mar­ket szcze­gól­nie pole­ca takie klu­by jak Hydro­za­gad­ka oraz Skład Bute­lek.

Praga dzielnica Warszawy

Poni­żej lista wszyst­kich wyróż­nio­nych w ran­kin­gu dziel­nic:

 1. Kreu­zberg- Ber­lin, Niem­cy
 2. Mie­ra Iela– Ryga, Łotwa
 3. Anco­ats- Man­che­ster, Wiel­ka Bry­ta­nia
 4. Pra­ga– War­sza­wa, Pol­ska
 5. Söder­malm- Sztok­holm, Szwe­cja
 6. Metel­ko­va- Lju­bl­ja­na, Sło­we­nia
 7. Pigne­to- Rzym, Wło­chy
 8. Grüner­løk­ka- Oslo, Nor­we­gia
 9. Sre­dets- Sofia, Buł­ga­ria
 10. Exar­chia- Ate­ny, Gre­cja
 11. Kala­ma­ja – Tal­linn, Esto­nia
 12. Nør­re­bro– Kopen­ha­ga, Dania
 13. Uzu­pis- Wil­no, Litwa
 14. Pla­gwitz- Leip­zig, Niem­cy
 15. Maria­hilf - Wie­deń Austria
 16. Hole­so­vi­ce– Pra­ga, Cze­chy
 17. 7th District- Buda­peszt, Węgry
 18. Amster­dam-Noord- Amster­dam, Holan­dia
 19. Sava­ma­la— Bel­grad, Ser­bia
 20. Bel­le­vil­le and Ménil­mon­tant- Paryż, Fran­cja
 21. Mala­sa­ña- Madryd, Hisz­pa­nia
 22. Cotro­ce­ni- Buka­reszt, Rumu­nia
 23. Poble Sec- Bar­ce­lo­na, Hisz­pa­nia

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska
Zdję­cia: Lau­ra Osa­ko­wicz

 

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
DesignJedzenieStyl życia

7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

Roz­po­czy­na­my cykl publi­ka­cji poświę­co­nych Insta­gra­mo­wi oraz foto­gra­fii razem z 2increatives, czy­li pierw­szą agen­cją poświę­co­ną kre­owa­niu wize­run­ku na Insta­gra­mie w Pol­sce, zało­żo­ną przez naszą Yani­nę (@diaryofdays). War­sza­wa jest peł­na faj­nych miejsc, w któ­rych moż­na przy­jem­nie spę­dzić…
Więcej
MiejscaPodróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą. Pięk­ne zabyt­ki, z któ­ry­mi może­my się tutaj spo­tkać zosta­ły zauwa­żo­ne…
Więcej
KulturaWydarzenia

ZAPLANUJ ORYGINALNIE NOC MUZEÓW

Noc Muze­ów to w Pol­sce już nie­mal­że tra­dy­cja, któ­ra jest kul­ty­wo­wa­na od 13 lat. Począt­ko­wo uczest­ni­czy­ło w niej 11 pla­có­wek i jak sama nazwa wska­zu­je, były to wyłącz­nie muzea. W tym roku, aż 250 insty­tu­cji bie­rze udział w wyda­rze­niu, w tym amba­sa­dy oraz mini­ster­stwa. Celem akcji jest przede wszyst­kim popu­la­ry­za­cja zbio­rów muze­al­nych.
Więcej