7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

Roz­po­czy­na­my cykl publi­ka­cji poświę­co­nych Insta­gra­mo­wi oraz foto­gra­fii razem z 2increatives, czy­li pierw­szą agen­cją poświę­co­ną kre­owa­niu wize­run­ku na Insta­gra­mie w Pol­sce, zało­żo­ną przez naszą Yani­nę (@diaryofdays).…

Warszawska Praga na 4. miejscu w rankingu najfajniejszych dzielnic Europy

Na por­ta­lu Busi­ness Insi­der został ostat­nio opu­bli­ko­wa­ny ran­king, w któ­rym wyło­nio­no 23 naj­cie­kaw­sze dziel­ni­ce w Euro­pie. Por­tal podróż­ni­czy Tra­vel Super­mar­ket wraz z blo­ge­ra­mi: Ada­mem Gof­f­ma­nem…

KITSUNÉ IMPREZUJE W NIEBIE

Kul­to­wa wytwór­nia muzy­ki elek­tro­nicz­nej Kit­su­né, po raz pierw­szy zawi­ta do Pol­ski! Na impre­zie sygno­wa­nej przez pary­skie liski zagra­ją: Eton Mes­sy, Kamp!, Last Robots i Kovval­sky.…

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą.…

ZAPLANUJ ORYGINALNIE NOC MUZEÓW

Noc Muze­ów to w Pol­sce już nie­mal­że tra­dy­cja, któ­ra jest kul­ty­wo­wa­na od 13 lat. Począt­ko­wo uczest­ni­czy­ło w niej 11 pla­có­wek i jak sama nazwa wska­zu­je, były to wyłącz­nie muzea. W tym roku, aż 250 insty­tu­cji bie­rze udział w wyda­rze­niu, w tym amba­sa­dy oraz mini­ster­stwa. Celem akcji jest przede wszyst­kim popu­la­ry­za­cja zbio­rów muze­al­nych.

BVRS & GLASS HUNTERS w NIEBO. Powrót do lat 90!

Żyli­śmy jak zwie­rzę­ta. Bez iPa­dów, LTE i Inter­ne­tu. Dziew­czy­ny bobry mia­ły zaro­śnię­te. Rzad­ko goli­ły nogi. Nic nie było wyje­ba­ne w kosmos. Nic nie było zapi­sa­ne…

Burza- balet w Operze Narodowej

Ten spek­takl Krzysz­to­fa Pasto­ra jest owo­cem współ­pra­cy Pol­skie­go Bale­tu Naro­do­we­go z Het Natio­na­le Bal­let w Amster­da­mie. Powstał tam w 2014 roku, a w tym sezo­nie poja­wi się w wyko­na­niu nasze­go…

Peter Farago i Ingela Klementz Farago. Women in Chanel.

Po ogrom­nym suk­ce­sie “Nor­thern Women in Cha­nel” arty­ści Peter Fara­go i Inge­la Kle­mentz Fara­go pre­zen­tu­ją pro­jekt “Women in Cha­nel” w Muzeum Rzeź­by w Kró­li­kar­ni. W…

TOP 10 rzeczy, które znajdziecie na targach Warsaw Fashion Store

Tar­gi mody War­saw Fashion Sto­re zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi! Już w ten week­end na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie odbę­dzie się praw­dzi­we świę­to mody nie­za­leż­nej. Z…

Top 7 restauracji na romantyczną kolację

Tekst: Sonia Kru­piń­ska Rysu­nek: Mario­la Pie­cho­wicz Zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we, tasteaway.pl, facebook.com Naj­po­pu­lar­niej­sze świę­to zako­cha­nych zbli­ża się do nas wiel­ki­mi kro­ka­mi. Rezer­wa­cje do kin, restau­ra­cji, hote­li i spa roz­cho­dzą…

REDAKCJA VERS-24 POLECA: Bistro Pigalle

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Owo­ce morza coraz czę­ściej gosz­czą na naszych sto­łach. Powo­dów, by wpro­wa­dzić je do jadło­spi­su jest wie­le – bogac­two zawar­tych w nich mine­ra­łów i skład­ni­ków…

Hamaki i książki nad Wisłą, w ramach projektu Otwarta Warszawa

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com War­sza­wia­cy zmie­nia­ją swo­je mia­sto, na lep­sze! Pomy­słów nie bra­ku­je, a pro­jek­ty zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strze­ni publicz­nej napły­wa­ją licz­nie od kre­atyw­nych miesz­kań­ców sto­li­cy.…

Mateusz Gessler i jego Warszawa Wschodnia. Wywiad dla Vers-24

Mate­usz Ges­sler, wła­ści­ciel War­sza­wy Wschod­niej opo­wia­da nam o swo­ich (nie tyl­ko) kuli­nar­nych inspi­ra­cjach i sztu­ce bycia odważ­nym bez wzglę­du na wszyst­ko.