DesignJedzenieStyl życia

7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

najbardziej instagramowe miejsca 2increatives

naj­bar­dziej insta­gra­mo­we miej­sca 2increatives

Roz­po­czy­na­my cykl publi­ka­cji poświę­co­nych Insta­gra­mo­wi oraz foto­gra­fii razem z 2increatives, czy­li pierw­szą agen­cją poświę­co­ną kre­owa­niu wize­run­ku na Insta­gra­mie w Pol­sce, zało­żo­ną przez naszą Yani­nę (@diaryofdays).

War­sza­wa jest peł­na faj­nych miejsc, w któ­rych moż­na przy­jem­nie spę­dzić czas, napić się kawy oraz poga­dać ze zna­jo­my­mi. Dzi­siaj posta­no­wi­li­śmy przyj­rzeć się tym naj­bar­dziej insta­gra­mo­wym i foto­ge­nicz­nym kawiar­niom w War­sza­wie.

Nowo otwar­ta kawiar­nia na ul. Brac­kiej, obok Mię­dzy Nami. Łączy w sobie miej­sce, gdzie moż­na napić się zdro­wych cold­pres­sów, zjeść pysz­ne smo­othie bowl oraz spró­bo­wać wyśmie­ni­tej mat­cha lat­te z płat­ka­mi róży.
najbardziej instagramowe miejsca 2increatives, bristol cafe warszawa
Jed­na z naj­star­szych café w War­sza­wie, miesz­czą­ca się w wyjąt­ko­wym hote­lu Bri­stol na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu. Chce­cie dodać “pary­skie­go sty­lu” do wasze­go pro­fi­lu na Insta­gra­mie? Wbi­jaj­cie tu!
najbardziej instagramowe miejsca 2increatives, kawiarnia stor
Mój abso­lut­ny fawo­ryt, jeże­li cho­dzi o miej­sce na kawę. Cie­ka­wy wystrój, duże szy­by, peł­no zie­lo­nych roślin, dobre maga­zy­ny, a latem moż­na posie­dzieć na ławecz­kach na zewnątrz, popi­ja­jąc “Zbysz­ka”.
Kli­mat tego miej­sca jed­no­cze­śnie zachwy­ca oraz prze­no­si nas w lata 20., jak z fil­mu “The Gre­at Gats­by”. Wyso­kie sufi­ty, a do tego bar­dzo dużo palm, któ­re są ostat­nio bar­dzo “hot” na Instagramie.
najbardziej instagramowe miejsca 2increatives, kawiarnia Charlotte
Pew­nie każ­dy cho­ciaż raz był tutaj na śnia­da­niu. W tym prze­glą­dzie pole­cam Char­lot­te Meno­ra na Pla­cu Grzy­bow­skim. Mini­ma­li­stycz­ny wystrój, cudow­ny widok, a do tego bar­dzo foto­ge­nicz­ne jedzenie!
Fran­cu­skie bistro na ul. Śnia­dec­kich otwar­te w poło­wie lute­go. Wystrój tego miej­sca poja­wia się ostat­nio na zdję­ciach wszyst­kich Insta­gra­mo­wi­czów w sto­li­cy. Must-visit pla­ce na pysz­ne­go Cro­que Monsier.
najbardziej instagramowe miejsca 2increatives, zorza warszawa
Moją listę zamy­ka Zorza na Żura­wiej. Wystrój, jedze­nie, obsłu­ga – wszyst­ko jest na świet­nym pozio­mie. Miej­sce spo­tkań ludzi z bran­ży mody, sztu­ki oraz kul­tu­ry. Must-visit pla­ce na śnia­da­nie, lunch oraz dobre zdjęcie.
Tekst, zdję­cia: 2increatives

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  Styl życia

  Warszawska Praga na 4. miejscu w rankingu najfajniejszych dzielnic Europy

  Na por­ta­lu Busi­ness Insi­der został ostat­nio opu­bli­ko­wa­ny ran­king, w któ­rym wyło­nio­no 23 naj­cie­kaw­sze dziel­ni­ce w Euro­pie. Por­tal podróż­ni­czy Tra­vel Super­mar­ket wraz z blo­ge­ra­mi: Ada­mem Gof­f­ma­nem (Tra­vels of Adam) oraz Emi­ly Rose (Cosy Tra­ve­ler) wyróż­ni­li te…
  Więcej
  MiejscaPodróże

  VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

  War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą. Pięk­ne zabyt­ki, z któ­ry­mi może­my się tutaj spo­tkać zosta­ły zauważone…
  Więcej
  NewsroomStyl życia

  2INCREATIVES - pierwsza w Polsce agencja poświęcona Instagramowi

  Wystar­to­wa­ła nowa agen­cja kre­atyw­na zaj­mu­ją­ca się kom­plek­so­wą obsłu­gą pro­fi­li na Insta­gra­mie: od ana­li­zy potrzeb i opra­co­wa­nia stra­te­gii komu­ni­ka­cji, po bie­żą­ce two­rze­nie auten­tycz­ne­go con­ten­tu i nawią­zy­wa­nie rela­cji w odbior­ca­mi. Agen­cja 2increatives zosta­ła zało­żo­na przez dwie przyjaciółki,…
  Więcej