H&M Loves Music Warsaw

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Już 5 czerw­ca w War­sza­wie wystar­tu­je wyjąt­ko­wy pro­jekt H&M Loves Music War­saw. Przez kolej­ne 4 tygo­dnie, na pły­wa­ją­cej sce­nie, któ­ra przy­bi­jać będzie do brze­gów Wisły,…

Hamaki i książki nad Wisłą, w ramach projektu Otwarta Warszawa

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com War­sza­wia­cy zmie­nia­ją swo­je mia­sto, na lep­sze! Pomy­słów nie bra­ku­je, a pro­jek­ty zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strze­ni publicz­nej napły­wa­ją licz­nie od kre­atyw­nych miesz­kań­ców sto­li­cy.…