Dr Irena Eris -PROVOKE ROSY COLLECTION wiosna /lato 2015

To będzie pięk­ny czas. Maki­jaż przy­bie­rze tona­cję różu w hip­no­ty­zu­ją­cym wręcz nasy­ce­niu. Kolor – naj­pierw jak­by zdję­ty z bla­dych róża­nych pąków w kwit­ną­cym ogro­dzie – roz­wi­ja się i poka­zu­je wnę­trze płat­ków. Uwo­dzi for­mą i paste­lo­wy­mi bar­wa­mi…

ALEKSANDER WANG Wiosna – lato 2015

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: style.com Pokaz wio­sen­nej kolek­cji Alek­san­dra Wan­ga spo­tkał się ze zde­cy­do­wa­nie więk­szą przy­chyl­no­ścią niż zimo­we show, do któ­re­go zatrud­nił model­ki o nie­prze­cięt­nych…