Moda

Dobre, bo polskie

Tekst: Anna Jan­kow­ska Rysun­ki: Julia Szuł­drzyń­ska Być mod­nym, zna­czy obec­nie tyle, co ubie­rać się u pol­skich pro­jek­tan­tów. Ubra­nia i dodat­ki z met­ką “Made in Poland” sta­ją się coraz bar­dziej pożą­da­ne, ponie­waż są nie tyl­ko ozna­ką wspierania…

Więcej