MakijażUroda

Dior fanem Selfie

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: telegraph.co.uk   Dior jako jed­na z naj­star­szych, jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej cenio­nych marek na świ­cie, wycho­dzi naprze­ciw swo­im klient­kom. Podą­ża­jąc z bie­giem cza­su, stwo­rzył pro­dukt, któ­ry oprócz kla­sycz­ne­go kry­cia popra­wi Twój wygląd na zdjęciu!…

Więcej