NewsroomUroda

Dior Addict – podróż do krainy zapachów

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska, mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

690x617_0xd42ee42a_18710312471400763334

Magicz­ne efek­ty mają swo­je źró­dło w rewo­lu­cyj­nych odkry­ciach i doko­na­niach w dzie­dzi­nie zapa­chów oraz Hau­te-Coutu­re, w nawią­za­niu do sur­re­ali­stycz­nych, prze­sy­co­nych współ­cze­sną poezją wąt­ków. Dior to sym­bol nie­ustan­ne­go zasko­cze­nia ema­nu­ją­ce­go z pio­nier­skich kre­acji. Dior Addict jest linią zapa­cho­wą wier­ną temu dzie­dzic­twu, wyzna­cza­jąc nowe, pozy­tyw­ne i wital­ne tery­to­rium uza­leż­nie­nia.

Twór­ca zapa­chów Dior Fra­nço­is Dema­chy stwo­rzył nową, wie­lo­wąt­ko­wą Wodę Toa­le­to­wą o natych­mia­sto­wej sile przy­cią­ga­nia. Zapach urze­ka ory­gi­nal­no­ścią i szla­chet­no­ścią. Kobie­ca kom­po­zy­cja odwa­ża się na nie­ocze­ki­wa­ny akcent drzew­ny w posta­ci nut dro­go­cen­ne­go i zmy­sło­we­go drew­na san­da­ło­we­go.

Rewo­lu­cja uni­kal­nych akor­dów Dior Addict znaj­du­je wyraz w obra­zach. W impo­nu­ją­cej sce­ne­rii zam­ku kul­to­wi twór­cy nowo­jor­skie­go under­gro­un­du dają się ponieść marze­niu Dior. Reży­ser Har­mo­ny Kori­ne i foto­graf Ryan Mac Gin­ley spo­ty­ka­ją się, by wspól­nie stwo­rzyć wize­ru­nek Dior Addict.

Woda Toa­le­to­wa Dior Addict two­rzy natych­mia­sto­wy ślad. Jej obfi­tość nie jest prze­sad­nie
przy­tła­cza­ją­ca, a cza­ro­dziej­ski urok nie narzu­ca­ją­cy” – Fra­nço­is Dema­chy

Dwaj współ­cze­śni poeci rein­ter­pre­tu­ją ponad­cza­so­wy prze­kaz kul­ty­wo­wa­ny przez Ave­nue Mon­ta­igne, odpo­wia­da­jąc na apel do ich kre­atyw­no­ści, wizji mło­do­ści i uro­dy, zapro­sze­nie do świa­ta uni­kal­ne­go zapa­chu, zaska­ku­ją­ce­go świe­żo­ścią i żywot­no­ścią, try­ska­ją­ce­go życio­wą ener­gią, zachę­tę do opo­wie­dze­nia histo­rii kobie­co­ści według Dior.

Podróż do kra­iny marzeń zapa­chu Dior Addict, któ­ra otwie­ra dro­gę do inne­go świa­ta i wywo­łu­je zmy­sło­we unie­sie­nie. Zapa­cho­wy sezam pro­wa­dzi do świa­ta nasi­lo­nych i burz­li­wych uczuć. Magicz­na alche­mia.

645x688_0xd42ee42a_17999821681400763317

W oni­rycz­nym, zam­ko­wym wnę­trzu karu­ze­la two­rzy cen­tral­ną sce­nę. Obra­zy wiru­ją w sza­lo­nym śnie,w któ­rym eks­plo­zja barw otwie­ra dro­gę do wolności.Podróż pozwa­la przejść na dru­gą stro­nę lustra. Peł­na wdzię­ku poszu­ki­wacz­ka skar­bów odkry­wa swo­ją nową toż­sa­mość, w świe­cie, któ­ry potra­fi pogo­dzić sen­ne marze­nie i rze­czy­wi­stość. Sur­re­ali­stycz­na, poetyc­ka uciecz­ka ku wol­no­ści.

Udra­po­wa­na w kwie­ci­stą, bro­ka­to­wą tka­ni­nę Pani swo­je­go kró­le­stwa obra­ca się w sza­lo­nym piru­ecie, olśnie­wa­jąc uro­dą w sty­lu Coutu­re, z nagi­mi ramio­na­mi, monu­men­tal­na i wyzwo­lo­na. Rzu­ca zgub­ne spoj­rze­nia, po czym w mgnie­niu oka zmie­nia się w kobie­tę try­ska­ją­cą humo­rem, bada­jąc bez wytchnie­nia mean­dry emo­cjo­nal­ne­go marze­nia.

Temu prze­ży­ciu nie moż­na się oprzeć, gdyż pamięć prze­pla­ta się w nim z zapo­mnie­niem, a rze­czy­wi­stość  z sen­nym marze­niem. Sza­leń­stwo ma swo­je zale­ty, gdy pozwa­la  nam ujrzeć świat na mia­rę naszych ocze­ki­wań.  Dior Addict, ini­cja­cja uczuć. Dior Addict, sezam otwie­ra­ją­cy nie­po­wta­rzal­ny, wycza­ro­wa­ny na nowo świat.

Woda per­fu­mo­wa­na Dior Addict
Zmy­sło­wy i wibru­ją­cy zapach kwia­to­wo-orien­tal­ny
Kwiat Poma­rań­czy łączy się  ze zmy­sło­wo­ścią olej­ku jaśmi­no­we­go Sam­bac i z wani­lią bur­boń­ską w tle.

Woda Toa­le­to­wa Dior Addict
Świe­ży i wyra­fi­no­wa­ny zapach kwia­to­wo-drzew­ny
Man­da­ryn­ka sycy­lij­ska łączy się z jaśmi­nem Sam­bac i tune­zyj­skim olej­kiem poma­rań­czo­wym na tle drzew­ne­go olej­ku san­da­ło­we­go z akcen­tem wani­lio­wym.

Eau Fra­îche Dior Addict
Lek­ki i try­ska­ją­cy ener­gią zapach kwia­to­wy
Kala­bryj­ska ber­ga­mot­ka, fre­zja i kon­wa­lia two­rzą kwia­to­wy, rado­sny kok­tajl z bia­łym, powle­ka­ją­cym piż­mem w tle.

690x497_0xd42ee42a_20218062641400763329

Dior Addict doda­je nowy roz­dział do swo­jej histo­rii. W nawią­za­niu do wykwint­nej Wody Per­fu­mo­wa­nej, Dior Addict ofe­ru­je pro­wo­ku­ją­cą, a jed­no­cze­śnie sub­tel­ną Wodę Toa­le­to­wą o natych­mia­sto­wej sile oddziaływania.Wykreowana przez twór­cę zapa­chów Dior Fra­nço­is Dema­chy nowa Woda Toa­le­to­wa Dior Addict jest kom­po­zy­cją kwia­to­wo-owo­co­wo-drzew­ną o wyra­zi­stym tem­pe­ra­men­cie, któ­ra try­ska świe­żo­ścią, pod­kre­śla­jąc z ele­gan­cją zmy­sło­we akor­dy.

W nutach gło­wy sycy­lij­ska man­da­ryn­ka przy­cią­ga weso­ło­ścią, zata­cza cytru­so­we i owo­co­we krę­gi. Bia­łe kwia­ty jaśmi­nu Sam­bac i tune­zyj­skiej poma­rań­czy Nero­li łączą się ze zmy­sło­wym i sub­tel­nym tłem drzew­nym zło­żo­nym z esen­cji z drze­wa san­da­ło­we­go pod­kre­ślo­ne­go akcen­tem wani­lii. Woda Toa­le­to­wa Dior Addict jest zapa­chem, któ­ry odzwier­cie­dla styl swo­jej epo­ki, pięk­nym ze swej isto­ty, ofe­ru­ją­cym wol­ność wybo­ru.

Wyraź­nie obec­na, lecz nie osten­ta­cyj­na nuta san­da­ło­wa two­rzy uni­kal­ną, drzew­ną odsło­nę oto­czo­ną szcze­gól­nym nim­bem znie­wa­la­ją­cym i unie­za­leż­nia­ją­cym zmy­sły i spra­wia, że nie moż­na oprzeć się jej sile przy­cią­ga­nia. Fla­kon sta­je się jesz­cze bar­dziej „Addict”,  przy­bie­ra­jąc szla­chet­ny styl i potwier­dza­jąc wyra­fi­no­wa­ną toż­sa­mość. Jego syl­wet­ka jest kul­to­wa, urze­ka­ją­ca ele­gan­cją hau­te coutu­re. Świe­tli­sty fla­kon wibru­je ener­gią. Bar­dziej gra­ficz­na linia nada­je mu wygląd kolek­cjo­ner­skie­go przed­mio­tu.  Meta­lo­wa nakręt­ka wień­czy odwiecz­ny gest. Pół­prze­zro­czy­ste szkło kry­je w swo­im wnę­trzu elik­sir mie­nią­cy się zło­ci­sty­mi reflek­sa­mi. Ener­ge­tycz­ny, przy­cią­ga­ją­cy i uza­leż­nia­ją­cy kształt znie­wa­la ele­gan­cją.

690x460_1_18666dd9d9667792f38a712b3053870c@960x641_0xd42ee42a_18077707431400763395

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  UrodaVers24 favorites

  Redakcja Vers-24 poleca - kosmetyki, bez których nie możemy się obejść

  Krem nawil­ża­ją­cy, szmin­ka, serum, pod­kład – pomi­mo tego, że two­rzy­my jeden zespół, wszyst­kie się od sie­bie róż­ni­my, a każ­da z nas ma swo­je ulu­bio­ne kosme­ty­ki, bez któ­rych nie może się obejść. Dzię­ki temu może­my testo­wać…
  Więcej
  UrodaVers24 favorites

  ZAPACH NA LATO 2016

  Wio­sna roz­krę­ca się na całe­go. To naj­lep­sza pora na wybra­nie zapa­chu, któ­ry wyra­zi Two­ją oso­bo­wość, cha­ry­zmę i będzie czę­ścią Cie­bie, bo „per­fu­my (..) są jak wia­do­mo­ści, któ­rą chce się prze­ka­zać. Nie potrze­ba do tego żad­ne­go języ­ka. Moż­na być głu­cho­nie­mym, moż­na być z innej cywi­li­za­cji, a i tak rozu­mie się tę wia­do­mość. W per­fu­mach jest jakiś irra­cjo­nal­ny, tajem­ni­czy ele­ment” – Janusz Leon Wiśniew­ski.  
  Więcej
  FilmKultura

  Dlaczego warto obejrzeć film „Dior i ja”?

  „Dior i ja” to opo­wieść o nie­śmia­łym czło­wie­ku, któ­ry sta­nął przed ogrom­nym wyzwa­niem – stwo­rze­niem kolek­cji hau­te coutu­re w cią­gu 8 tygo­dniu. Tym śmiał­kiem i głów­nym boha­te­rem jest bel­gij­ski pro­jek­tant Raf Simons wal­czą­cy z pre­sją,…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *