UrodaVers24 favorites

ZAPACH NA LATO 2016

Wio­sna roz­krę­ca się na całe­go. To naj­lep­sza pora na wybra­nie zapa­chu, któ­ry wyra­zi Two­ją oso­bo­wość, cha­ry­zmę i będzie czę­ścią Cie­bie, bo „per­fu­my (..) są jak wia­do­mo­ści, któ­rą chce się prze­ka­zać. Nie potrze­ba do tego żad­ne­go języ­ka. Moż­na być głu­cho­nie­mym, moż­na być z innej cywi­li­za­cji, a i tak rozu­mie się tę wia­do­mość. W per­fu­mach jest jakiś irra­cjo­nal­ny, tajem­ni­czy ele­ment” – Janusz Leon Wiśniewski.

 

Więcej
NewsroomUroda

Wiosenne zapachy

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: sephora.pl, douglas.pl, pinterest.com Nic nie popra­wi bar­dziej humo­ru niż owo­co­wo-kwia­to­we nuty zamknię­te w pięk­nych, wio­sen­nych fla­ko­nach.    Marc Jacobs po raz kolej­ny udo­wod­nił, że try­ska mło­do­ścią podob­nie jak Daisy Eau So Fresh.…

Więcej
NewsroomUroda

Dior Addict - podróż do krainy zapachów

Dior potra­fi marzyć i speł­niać marze­nia. O kobie­tach i dla kobiet, ich uro­dy, przy­jem­no­ści i wol­no­ści. Od 1946 roku Chri­stian Dior, któ­ry kró­lu­je na Ave­nue Mon­ta­igne zysku­je mia­no „Master of Won­der”. Wcie­la się w cza­ro­dzie­ja, któ­ry potra­fi przy­wró­cić radość życia kobie­tom po okrut­nej wojen­nej otchła­ni. Twór­cze natchnie­nie nada­ją­ce toż­sa­mość mar­ce jest jak tchnie­nie życia. Rów­nież dzi­siaj ta wital­na siła oddzia­łu­je z całą mocą, ucie­le­śnia­jąc pra­gnie­nie rado­ści, mło­do­ści i odważ­nych wyzwań. 

Więcej