UrodaVers24 favorites

ZAPACH NA LATO 2016

ZAPACH NA LATO 2016

Obec­nie, cywi­li­za­cje inspi­ru­ją na tyle, że uni­ka­to­we nuty powsta­ją na bazie połą­cze­nia Świa­ta Zachod­nie­go z Orien­tal­nym, choć­by w małym fla­ko­ni­ku per­fum.

Jakie zapa­chy są naj­mod­niej­sze na lato 2016? Redak­cja Vers-24 pod­po­wia­da, a Ty pamię­taj, że let­nie kom­po­zy­cje mają być przede wszyst­kim lek­kie, rześ­kie i nie obcią­ża­ją­ce.

 

  1. Carven L’Absolu (fr. Abso­lut­nie) – woda per­fu­mo­wa­na

Kwia­to­wo-orien­tal­na woda per­fu­mo­wa­na dla kobiet. Wyda­na w ubie­głym roku 2015. Twór­cą zapa­chu jest Fran­cis Kurk­djian. To magicz­na kom­po­zy­cja z nuta­mi: wło­skiej man­da­ryn­ki i mada­gar­skie­go ylang-ylang, egip­skie­go jaśmi­nu, tube­ro­zy i iry­su. Bazę sta­no­wi liść indo­ne­zyj­skiej paczu­li, drze­wo san­da­ło­we i hisz­pań­skie lab­da­num. Per­fu­my zwia­stu­ją podróż w NIEZNANE. Zapach hip­no­ty­zu­je, a bia­ły por­ce­la­no­wy fla­kon ukry­ty w zło­tym opa­ko­wa­niu uwo­dzi miło­śni­ków mini­ma­li­zmu.

Carven L’Absolu (fr. Absolutnie) – woda perfumowanaCARVEN L’Ab­so­lu 219,00zł

  1. Ever Blo­om Extra­it Abso­lu (ang. Zawsze Kwit­ną)

Per­fu­my te są niczym luk­su­so­wy ole­jek o cudow­nym zapa­chu. Ich recep­tu­ra opar­ta na skła­dzie: cykla­me­nu (inna nazwa: fio­łek alpej­ski), loto­su, róży to powiew świe­żo­ści i sub­tel­no­ści w wyra­fi­no­wa­nej for­mie. Doda Ci nie­co maje­sta­tycz­no­ści. Jeśli jesteś fan­ką Kwia­tu Poma­rań­czy, Gar­de­nii oraz Piż­ma, per­fu­my te skrad­ną Two­je ser­ce i spra­wią, że poczu­jesz się jak w „Tajem­ni­czym Ogro­dzie”. Dla pasjo­na­tów geo­gra­fii, lotos  wystę­pu­ję m.in. w Azji, Austra­lii, Ame­ry­ce Połu­dnio­wej oraz na Wyspach Kana­ryj­skich. Czy to nie cudow­na waka­cyj­na podróż w świat zapa­chów? Uwiecz­nij ją w sub­tel­nym, ele­ganc­kim fla­ko­ni­ku.

Ever Bloom Extrait Absolu (ang. Zawsze Kwitną)SHISEIDO Ever Blo­om 759,00zł

  1. Jim­my Choo Illi­cit (and. Nie­le­gal­ny) – woda per­fu­mo­wa­na

Ten zapach jest sza­le­nie nowo­cze­sny. Wyczu­jesz w nich kwia­to­we inspi­ra­cje z orien­tal­ną nutą. Cała kom­po­zy­cja opar­ta jest na bazie róży z orzeź­wia­ją­cym i doda­ją­cym pikan­te­rii imbi­rem. Tu odkry­jesz jaśmin, miód i ambrę. Fla­kon wyglą­da jak szklan­ka w sty­lu art déco. Woda per­fu­mo­wa­na zain­spi­ro­wa­na zło­ci­stą skó­rą kre­acji Jim­my Choo, zapro­jek­to­wa­nej na sezon wio­sen­no-let­ni 2015, w tym roku jest tak­że gla­mo­ur!

Jimmy Choo Illicit (and. Nielegalny) – woda perfumowanaJIMMY CHOO Illi­cit 229,00zł

  1. Figu­ier Ardent mar­ki Ate­lier Colo­gne (ang. Drze­wo Figo­we) – woda per­fu­mo­wa­na

Jeśli uwiel­biasz przy­pra­wy Figu­ier Ardent są stwo­rzo­ne dla Cie­bie. Aro­ma­tycz­na woda per­fu­mo­wa­na dedy­ko­wa­na dla kobiet i męż­czyzn. Jej twór­cą jest Ralf Schwie­ger. W skład recep­tu­ry wcho­dzą: ber­ga­mot­ka, anyż i roz­grze­wa­ją­cy kar­da­mon (pod­sta­wo­wa przy­pra­wa w indyj­skiej kuch­ni). Dodat­ko­wo w per­fu­mach wyczu­jesz liść figi, czar­ny pieprz, cedr, irys i fasol­kę ton­kę. Czy sam skład nie brzmi jak żar­to­bli­wa i miło­sna frasz­ka? Nie mówiąc już o obłęd­nym zapa­chu!

Figuier Ardent marki Atelier Cologne (ang. Drzewo Figowe) – woda perfumowanaATELIER COLOGNE Figu­ier Ardent Colo­gne Abso­lue 329,00zł

  1. Etat Libre d’ Oran­ge; True Lust – woda per­fu­mo­wa­na (ang. Praw­dzi­wie Zagu­bio­ny) – woda per­fu­mo­wa­na

Niech nazwa wody toa­le­to­wej Cię nie zmy­li. Tego cuda nie da się od tak zagu­bić. Woda per­fu­mo­wa­na o wyra­zi­stym zapa­chu z serii rytu­ałów Fem­me Fata­le. W skład wcho­dzą: róża, fio­łek, puder, rum! i paczu­la.  Tu % są wska­za­ne 😉 Pro­jekt fla­ko­nu to nowo­cze­sna, geo­me­trycz­na butel­ka w kolo­rze mar­sa­li z file­to­wym okrą­głym logo i zło­tą zakręt­ką.

Etat Libre d’ Orange; True Lust – woda perfumowana (ang. Prawdziwie Zagubiony) – woda perfumowanaETAT LIBRE D’ORANGE True Lust 549,00zł

  1. Ken­zo Ken­zo­Jan­gle (ang. Ken­zo Brzęk) – woda per­fu­mo­wa­na

Jak sama nazwa wska­zu­je, „brzęk” spra­wi, że ta woda per­fu­mo­wa­na na dłu­go pozo­sta­nie w Two­jej pamię­ci. Wyczu­wal­ne nuty zapa­cho­we to kar­da­mon, kmi­nek i man­da­ryn­ka. Lukre­cja i gar­de­nia two­rzą nutę ser­ca. Ele­ganc­ki fla­kon  z nakręt­ką ze zło­tym sło­niem może sta­no­wić pięk­ną ozdo­bę Two­jej toa­let­ki.

Kenzo KenzoJangle (ang. Kenzo Brzęk) – woda perfumowanaKENZO Ken­zo­Jun­gle 269,00zł

  1. Given­chy L’Atelier Ylang (fr. Warsz­tat Ylang) – woda per­fu­mo­wa­na

Sło­necz­ny zapach, kwia­to­wy i drzew­ny. W tym roku 2016 to natu­ra jest naj­mod­niej­sza nie­za­leż­nie od sze­ro­ko­ści i dłu­go­ści geo­gra­ficz­nej. Owo­co­wo-zie­lo­ne nuty aro­ma­tu liści man­da­ryn­ki, san­da­łow­ca otu­lą Cię i wpro­wa­dzą w nastrój roz­ko­szy. Ele­ganc­ki, wąski fla­kon zapro­jek­to­wa­ny dla nowo­cze­snych kobiet.

Givenchy L’Atelier Ylang (fr. Warsztat Ylang) – woda perfumowanaGIVENCHY L’A­te­lier Ylang 819,00zł

  1. Van Cleef&Arpels; Van Cle­ef Bois D’Iris – woda per­fu­mo­wa­na

Drzew­na recep­tu­ra dla kobiet odważ­nych w wyra­ża­niu swo­jej natu­ry. Do głów­nych akor­dów zali­cza­ją się rów­nież: bal­sa­micz­ny, pudro­wy, ambro­wy, kwia­to­wy i dym­ny. Już sam skład wody per­fu­mo­wa­nej brzmi jak melo­dia: irys, mir­ra, fran­cu­skie lab­da­num, kadzi­dło, ambra, wety­we­ra, wani­lia i cukier dla Łakom­czu­chów! Pro­sto­kąt­ny i kla­sycz­ny fla­kon dla Pań, któ­re nie potrze­bu­ją zbęd­nych udziw­nień.

Van Cleef&Arpels; Van Cleef Bois D’Iris – woda perfumowanaVAN CLEEF & ARPELS Van Cle­ef Bois D’I­ris 539,00zł

  1. Ser­ge Lutens; La Reli­gieu­se (fr. Dla Wszyst­kich Zakon­ni­ków) – woda per­fu­mo­wa­na

Moja reli­gia jest Czar­na” – to sło­wa natchnie­nia towa­rzy­szą­ce kom­po­zy­cji tego zapa­chu. Jego recep­tu­ra opie­ra się na skła­dzie: jaśmi­nu, kadzi­dła i cywe­ty. Wyczu­wal­ne akor­dy: bia­łe kwia­ty, piż­mo­wy, zwie­rzę­cy, bal­sa­micz­ny i dym­ny. Zapach kwia­to­wo-orien­tal­ny doda Ci wyra­fi­no­wa­nia, zmy­sło­wo­ści i spra­wi, że będziesz intry­gu­ją­ca! Jego reli­gij­na otocz­ka ma prze­nieść Ci w wyobraź­ni do murów zako­nu.

Serge Lutens; La Religieuse (fr. Dla Wszystkich Zakonników) – woda perfumowanaSERGE LUTENS La reli­gieu­se 479,00zł

  1. Ate­lier Colo­gne; Cédre Atlas Colo­gne Abso­lu­te (fr. Warsz­tat w Kolo­nii, Cedr Kolo­nia Bez­względ­no­ści) – woda per­fu­mo­wa­na

Drzew­na woda per­fu­mo­wa­na, stwo­rzo­na według kon­cep­cji Jero­me Epi­net­te. Nuta­mi są ber­ga­mot­ka, cytry­na i czar­na porzecz­ka, cedr, jaśmin i more­la. Ponad­to, ambra, papi­rus i wety­we­ria. Głów­ne akor­dy cytru­sów, owo­ców, zie­le­ni oraz aro­ma­tów, spra­wią, że zapach orzeź­wi i wto­pi się w let­nie powie­trze. Drzew­ny akcent sto­nu­je i doda Ci lek­kiej zmy­sło­wo­ści oraz ory­gi­nal­no­ści.

Atelier Cologne; Cédre Atlas Cologne Absolute (fr. Warsztat w Kolonii, Cedr Kolonia Bezwzględności) – woda perfumowanaATELIER COLOGNE Cèdre Atlas Colo­gne Abso­lue 329,00zł

Jak powta­rza­ła Coco Cha­nel „Kobie­ta bez zapa­chu, to kobie­ta bez przy­szło­ści”. Wykreuj więc swo­je lato 2016 zaczy­na­jąc od per­fum.

 

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

Wiosenne zapachy

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: sephora.pl, douglas.pl, pinterest.com Nic nie popra­wi bar­dziej humo­ru niż owo­co­wo-kwia­to­we nuty zamknię­te w pięk­nych, wio­sen­nych fla­ko­nach.   Marc Jacobs po raz kolej­ny udo­wod­nił, że try­ska mło­do­ścią podob­nie jak Daisy Eau So Fresh.…
Więcej
NewsroomUroda

Dior Addict - podróż do krainy zapachów

Dior potra­fi marzyć i speł­niać marze­nia. O kobie­tach i dla kobiet, ich uro­dy, przy­jem­no­ści i wol­no­ści. Od 1946 roku Chri­stian Dior, któ­ry kró­lu­je na Ave­nue Mon­ta­igne zysku­je mia­no „Master of Won­der”. Wcie­la się w cza­ro­dzie­ja, któ­ry potra­fi przy­wró­cić radość życia kobie­tom po okrut­nej wojen­nej otchła­ni. Twór­cze natchnie­nie nada­ją­ce toż­sa­mość mar­ce jest jak tchnie­nie życia. Rów­nież dzi­siaj ta wital­na siła oddzia­łu­je z całą mocą, ucie­le­śnia­jąc pra­gnie­nie rado­ści, mło­do­ści i odważ­nych wyzwań.
Więcej