DesignStyl życia

Dekorowanie domu – inspiracji szukamy na Instagramie

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: harpersbazaar.com, instagra.com

10899479_361471614035671_1343530780_n

Czym jest Insta­gram, chy­ba każ­dy z nas wie. Ta apli­ka­cja, pozwa­la­ją­ca na dzie­le­nie się cudow­ny­mi chwi­la­mi z inny­mi, poprzez publi­ka­cję zdjęć, zyska­ła milio­ny fanów na całym świe­cie. Prze­glą­da­nie pięk­nych foto­gra­fii zamiesz­cza­nych przez zna­jo­mych, oraz zna­ne oso­by, spra­wia ogrom­ną przy­jem­ność i jest pro­stym spo­so­bem na umi­le­nie dnia. Jed­nak poza pięk­nem, może­my zna­leźć tu tak­że wie­le inspi­ra­cji zarów­no na ory­gi­nal­ne sty­li­za­cje, jak i aran­ża­cje wnętrz. Z apli­ka­cji korzy­sta­ją tak­że jed­ni z naj­więk­szych pro­jek­tan­tów, sty­li­stów, czy  blog­ge­rów. Ich styl podzi­wia­ny i cenio­ny jest na całym świe­cie. Przed­sta­wia­my Wam naj­cie­kaw­sze pomy­sły i roz­wią­za­nia, któ­re może­my zna­leźć na ich kon­tach, a następ­nie zasto­so­wać w naszych domach oraz ogro­dach.

54bbc7ca9ce25_-_hbu-msn-1920x1080-coffee-table-6nwjdf-lgn-lg

1) Arty­stycz­nie ude­ko­ro­wa­ny sto­li­czek do kawy

O tym, że kawę dużo przy­jem­niej pije się w oto­cze­niu pięk­nych przed­mio­tów prze­ko­nał się chy­ba każ­dy. Zna­ne posta­cie ze świa­ta mody i desi­gnu poka­zu­ją nam swo­je sto­licz­ki, na któ­rych prze­wa­ża­ją barw­ne kwia­ty, cie­ka­we książ­ki oraz maga­zy­ny.

54bbc7cb482ed_-_hbu-msn-1920x1080-1-2-lgn-lg

2) Nie­bie­sko-bia­ła por­ce­la­na

Kwin­te­sen­cja szy­ku i dobre­go gustu. Wspa­nia­le kom­po­nu­je się z kwia­ta­mi w żywych bar­wach, jak inten­syw­na czer­wień, czy róż. Wła­śnie w takim towa­rzy­stwie, na doni­cach, eks­po­nu­ją ją spe­cja­li­ści od desi­gnu. Może­my pod­pa­trzeć, z czym ją łączyć oraz w jaki spo­sób pod­kre­ślić jej piek­no.

54bbc7cbdb386_-_hbu-msn-1920x1080-3-lgn-lg

3) Nakry­cie sto­łu

Jest jed­ną z naj­waż­niej­szych kwe­stii pod­czas przyj­mo­wa­nia gości, czy rodzin­ne­go obia­du. Jeże­li nie macie cie­ka­we­go pomy­słu, poszu­kaj­cie inspi­ra­cji na Insta­gra­mie. Korzy­sta­jąc z pomy­słów eks­per­tów, przed­sta­wia­ją­cych swo­je pro­po­zy­cje, może­cie spra­wić, że Wasz stół będzie wyglą­dać olśnie­wa­ją­co, a kola­cja zro­bi na gościach ogrom­ne wra­że­nie.

54bbc7cc76a0d_-_hbu-msn-1920x1080-4-lgn-lg

4) Drzwi fron­to­we

Wca­le nie muszą być nud­ne! Spójrz na foto­gra­fie, któ­re zna­leź­li­śmy. Zaska­ku­ją­ce roz­wią­za­nie i cała pale­ta barw. Patrząc na te zdję­cia od razu przy­cho­dzi ocho­ta, aby prze­ma­lo­wać wła­sne drzwi na nie­co­dzien­ny, zwa­rio­wa­ny kolor! W koń­cu wio­sna jesz­cze dale­ko… przy­da się tro­chę kolo­ru!

54bbc7cd16c13_-_hbu-msn-1920x1080-5_lgn-lg

5) Fan­ta­zyj­na tape­ta

Inte­re­su­ją­ca alter­na­ty­wa zdo­bie­nia ścian dla far­by. Oży­wia wnę­trze i spra­wia, że sta­je się dużo bar­dziej inte­re­su­ją­ce. Trud­no jest jed­nak zna­leźć wzór ide­al­ny. Peł­ne deta­li, orien­tal­ne, w kwia­ty, z moty­wa­mi zwie­rzę­cy­mi… Wybór jest olbrzy­mi! Jeże­li myślisz nad takim roz­wią­za­niem w swo­im domu, wiesz już gdzie szu­kać inspi­ra­cji.

54bbc7cdb474f_-_hbu-msn-1920x1080-6-lgn-lg

6) Baj­ko­wy ogród

Kwia­ty, drze­wa, krze­wy, doni­ce, traw­ni­ki… zarów­no na ogrom­nej powierzch­ni jak i małym tara­sie. Opcji jest nie­skoń­cze­nie wie­le. Sko­rzy­staj ze spraw­dzo­nych pomy­słów i zamień swój ogród w dzie­ło sztu­ki. Pamię­taj, nawet mały, pięk­nie zago­spo­da­ro­wa­ny skra­wek zie­le­ni jest cen­niej­szy niż duża, zanie­dba­na prze­strzeń.

54bbc7ce59e39_-_hbu-msn-1920x1080-7-ymleuv-lgn-lg

7) Pan­ter­ka

Ide­al­ny wzór, jeże­li chcesz oży­wić wnę­trze. Jest jed­nak nie­co trud­ny, gdyż bar­dzo łatwo z nim prze­sa­dzić. Ide­al­nie kom­po­nu­je się z ciem­nym drew­nem oraz czer­wie­nią.

54bbc7cf08fc2_-_hbu-msn-1920x1080-8-lgn-lg

8) Ele­ganc­ka pościel

Tyl­ko naj­wyż­szej jako­ści, sty­lo­wa, boga­to zdo­bio­na. Taką podzi­wia­my na Insta­gra­mie i już zasta­na­wia­my się, gdzie dosta­nie­my podusz­kę z wyszy­tym mono­gra­mem. Pięk­ne sny gwa­ran­to­wa­ne!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Design

Instagram - architekt naszych czasów?

Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…
Więcej
InnaStyl życia

Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

Obec­nie ilość pro­fi­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy­pra­wia o zawrót gło­wy. I cho­ciaż scrol­lo­wa­nie jest uza­leż­nia­ją­ce i pochła­nia wie­le cza­su, to gwa­ran­tu­je nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ny kon­takt ze świa­tem, szcze­gól­nie teraz. Są takie kon­ta, któ­re doku­men­tu­ją codzien­ne…
Więcej
Styl życia

Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Insta­gram­me­rem…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *