Zdrowie

Cytrynowe zdrowie

Tekst: Moni­ka Koryś
Edy­cja: Karo­li­na Błaszkiewicz

Cytry­na to owoc napraw­dę bar­dzo wyjąt­ko­wy. Gwa­ran­tu­je mnó­stwo zdro­wot­nych i pie­lę­gna­cyj­nych bene­fi­tów! Trze­ba tyl­ko korzy­stać z niej, ile się da w codzien­nej kosme­ty­ce cia­ła, zarów­no od wewnątrz, jak i na zewnątrz.

To nie tyl­ko aro­ma­tycz­ny doda­tek boga­ty w wita­mi­nę C.  Dosko­na­le odnaj­du­je się w kuch­ni, zarów­no jako uzu­peł­nie­nie ciast, dese­rów, her­ba­ty i niwe­lo­wa­nia zapa­chów. Jest też świet­ny w połą­cze­niu z  ryba­mi, owo­ca­mi morza, sosa­mi etc. Nie moż­na zapo­mnieć, że cytry­na to rów­nież wspa­nia­ły kosmetyk!

Pro­po­nu­je­my Ci kil­ka moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia tego owo­cu w codzien­nej pie­lę­gna­cji. Po pro­stu sama się przekonaj!

1. Roz­ja­śnia­nie skóry
Cytry­na w połą­cze­niu np. z ole­jem koko­so­wym, two­rzy natu­ral­ny krem do twa­rzy, mają­cy wła­ści­wo­ści zarów­no moc­no nawil­ża­ją­ce, jak i roz­ja­śnia­ją­ce. Po zasto­so­wa­niu takie­go domo­we­go spe­cy­fi­ku, two­ja skó­ra będzie wyglą­da­ła zawsze świe­żo i pro­mien­nie.  Samo sto­so­wa­nie zwy­kłej cytry­ny jest też dobre na pie­lę­gna­cję prze­su­szo­nej skó­ry łok­ci i kola­na, któ­ra może wyda­wać się ciem­niej­sza, przez otar­cia i podat­ność na suchość.

2. Anty­bak­te­ryj­ne dzia­ła­nie na niedoskonałości
Duża daw­ka wita­mi­ny C i wła­ści­wo­ści odka­ża­ją­ce, przy regu­lar­nych sto­so­wa­niu pora­dzą sobie z męczą­cy­mi nie­do­sko­na­ło­ścia­mi skó­ry. War­to codzien­nie po zwy­kłym dema­ki­ja­żu, prze­trzeć twarz świe­żo wyci­śnię­tym sokiem z cytry­ny, a następ­nie toni­kiem, by wyrów­nać  jej poziom pH.

3. Wybie­la­nie zębów
Cytry­na  dzia­ła rów­nież roz­ja­śnia­ją­co na płyt­kę nazęb­ną. Wystar­czy pro­sta mik­stu­ra sto­so­wa­na  regu­lar­nie przez tydzień i powta­rza­na co jakiś czas. Połącz czar­ną her­ba­tę z sokiem ze świe­żej cytry­ny i łyż­ką sody – taką mie­szan­ką zwy­czaj­nie szczot­kuj zęby.

4. Niwe­lo­wa­nie cie­ni pod oczami
Namo­czo­ny sokiem z cytry­ny wacik poskut­ku­je na pod­puch­nię­te powie­ki. Możesz tak­że zasto­so­wać ukro­jo­ne pla­ster­ki cytry­ny na oczy i trzy­mać je przez 15–20 min.

 

5. Matu­ją­ce właściwości
Bar­dzo pro­sta i sku­tecz­na mie­szan­ka mio­du z cytry­ną zafun­du­je ci mato­wą, a jed­no­cze­śnie odpo­wied­nio nawil­żo­ną skó­rę, peł­ną bla­sku i ener­gii. To połą­cze­nie jest pole­ca­ne do sto­so­wa­nia dla deli­kat­nej skó­ry twa­rzy w stre­fie T.

6. Złusz­cza­nie ust
Jeśli uwa­żasz, że Two­je usta powin­ny być mięk­kie, a nakła­da­na szmin­ka, pomad­ka czy błysz­czyk powin­ny mieć ide­al­ną fak­tu­rę, codzien­nie wie­czo­rem prze­my­waj usta kil­ko­ma kro­pla­mi cytry­ny. Uni­kaj jej tyl­ko wte­dy,  kie­dy są spierzch­nię­te i podrażnione.

7. Natu­ral­ność włosów
Płu­ka­nie wło­sów sokiem z cytry­ny to zna­na od wie­ków meto­da na zacho­wa­nie pięk­ne­go poły­sku i roz­ja­śnie­nie kolo­ru.  Ponad­to moc­no odży­wia skó­rę gło­wy i popra­wia stan prze­su­szo­nych końcówek.

 8. Utwar­dzacz do paznokci
Jeśli Two­je paznok­cie bar­dzo łatwo się łamią, a w dodat­ku poja­wia­ją się na nich prze­bar­wie­nia od nano­sze­nia ciem­ne­go kolo­ru lakie­ru, ide­al­na może oka­zać się masecz­ka połą­czo­nej oli­wy z oli­wek z sokiem cytry­ny. Wystar­czy, że w takiej mik­stu­rze zanu­rzysz paznok­cie na kil­ka minut i co jakiś czas będziesz powta­rzać ten zabieg. Two­je paznok­cie uzu­peł­nią bra­ki wita­min oraz mine­ra­łów, sta­jąc się bar­dziej odporne.

 


For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść figi?

Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du na…
Więcej
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *