Zdrowie

Cytrynowe zdrowie

Tekst: Moni­ka Koryś Edy­cja: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Cytry­na to owoc napraw­dę bar­dzo wyjąt­ko­wy. Gwa­ran­tu­je mnó­stwo zdro­wot­nych i pie­lę­gna­cyj­nych bene­fi­tów! Trze­ba tyl­ko korzy­stać z niej, ile się da w codzien­nej kosme­ty­ce cia­ła, zarów­no od wewnątrz, jak i na zewnątrz.…

Więcej