MiejscaStyl życia

Volcano Blue, poznajcie smaki Santorini

Tekst/zdjęcia: Vers24 Jeśli zamier­za­cie spę­dzić waka­cje na wyspie San­to­ri­ni to powin­ni­ście zaj­rzeć do restau­ra­cji Vol­ca­no Blue, umiej­sco­wio­nej w jej sto­li­cy, Fira. Restau­ra­cja zosta­ła zało­żo­na w miej­scu, gdzie nie­gdyś usy­tu­owa­na była jed­nak z głów­nych pie­kar­ni w…

Więcej
MiejscaStyl życia

Vivel Patisserie– uczta w Genewie

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Gene­wa jest prze­pięk­nym, choć nie do koń­ca oczy­wi­stym i przez wie­lu nie­od­kry­tym mia­stem, gdzie zapew­nia­my, że moż­na spę­dzić zarów­no krót­ki week­end, jak i cały dłu­gi urlop. Bez wąt­pie­nia, jest to miej­sce nie­zwy­kłe, gdzie…

Więcej
MiejscaPodróżeStyl życia

Anatolia kawiarnia w sercu greckiej Krety

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Jeśli podró­żu­je­cie po grec­kiej wyspie Kre­ta i chce­cie napić się aro­ma­tycz­nej kawy lub smacz­nie zjeść, koniecz­nie odwiedź­cie kurort Her­so­nis­sos (naj­bar­dziej popu­lar­na miej­sco­wość tury­stycz­na na wschod­nim wybrze­żu), gdzie w pobli­żu morza znaj­du­je się kawiar­nia…

Więcej
MiejscaStyl życia

Pałac z widokiem na Florencję

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: trendland.com Znaj­du­ją­cy się we flo­renc­kich ogro­dach Via­le dei Col­li Grand Hotel Vil­la Cora to XIX-wie­cz­ny pałac, któ­ry nowo­cze­sne­go i eks­klu­zyw­ne­go kształ­tu nabrał po reno­wa­cji w 2010 roku. Na jego gór­nej kon­dy­gna­cji…

Więcej
JedzenieMiejscaStyl życia

Brasserie des Halles de l'Ile

Tekst/zdjęcia: India Indre Saka­le Masz zamiar zoba­czyć Gene­wę? I szu­kasz miej­sca, gdzie mogła­byś smacz­nie zjeść? Mamy dla Cie­bie pro­po­zy­cję! Bras­se­rie des Hal­les de l’I­le – pięk­ne miej­sce na małej wyspie na środ­ku rze­ki Rodan w…

Więcej