Pałac z widokiem na Florencję

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: trendland.com

Grand-Hotel-Villa-Cora-10-600x445

Znaj­du­ją­cy się we flo­renc­kich ogro­dach Via­le dei Col­li Grand Hotel Vil­la Cora to XIX-wiecz­ny pałac, któ­ry nowo­cze­sne­go i eks­klu­zyw­ne­go kształ­tu nabrał po reno­wa­cji w 2010 roku. Na jego gór­nej kon­dy­gna­cji znaj­du­je się 30 sypial­ni z ary­sto­kra­tycz­ny­mi łoża­mi zwień­czo­ny­mi bal­da­chi­mem, a oprócz nich luk­su­so­we pomiesz­cze­nia, takie jak salon do pale­nia cygar, lustrza­ny hall oraz sala kon­fe­ren­cyj­na.

Grand-Hotel-Villa-Cora-2

Grand-Hotel-Villa-Cora-3-600x442

Wystrój wnętrz wyróż­nia ciem­na kolo­ry­sty­ka sta­rych mebli, sypial­nie są już wie­lo­barw­ne, restau­ra­cja prze­stron­na i jasna, w każ­dym pomiesz­cze­niu znaj­du­ją się antycz­ne rzeź­by, a okna przy­sła­nia­ją obszer­ne zasło­ny. Cha­rak­te­ru tej prze­strze­ni nada­ją ogrom­ne, boga­to zdo­bio­ne żyran­do­le, uwa­gę przy­ku­wa­ją sufi­ty pokry­te barw­ny­mi mozai­ka­mi i pła­sko­rzeź­ba­mi oraz pod­świe­tla­ne sto­ły.

Grand-Hotel-Villa-Cora-12-600x450

Grand-Hotel-Villa-Cora-13-600x900

W prze­szło­ści Grand Hotel Vil­la Cora odwie­dził Napo­le­on III, Czaj­kow­ski, księż­nicz­ka Euge­nia i japoń­ski cesarz Hiro­hi­to. Histo­ria tego miej­sca nada­je mu magicz­nej wręcz aury.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy