MiejscaStyl życia

Pałac z widokiem na Florencję

Tekst: Anna Jankowska
Zdję­cia: trendland.com

Grand-Hotel-Villa-Cora-10-600x445

Znaj­du­ją­cy się we flo­renc­kich ogro­dach Via­le dei Col­li Grand Hotel Vil­la Cora to XIX-wiecz­ny pałac, któ­ry nowo­cze­sne­go i eks­klu­zyw­ne­go kształ­tu nabrał po reno­wa­cji w 2010 roku. Na jego gór­nej kon­dy­gna­cji znaj­du­je się 30 sypial­ni z ary­sto­kra­tycz­ny­mi łoża­mi zwień­czo­ny­mi bal­da­chi­mem, a oprócz nich luk­su­so­we pomiesz­cze­nia, takie jak salon do pale­nia cygar, lustrza­ny hall oraz sala konferencyjna.

Grand-Hotel-Villa-Cora-2

Grand-Hotel-Villa-Cora-3-600x442

Wystrój wnętrz wyróż­nia ciem­na kolo­ry­sty­ka sta­rych mebli, sypial­nie są już wie­lo­barw­ne, restau­ra­cja prze­stron­na i jasna, w każ­dym pomiesz­cze­niu znaj­du­ją się antycz­ne rzeź­by, a okna przy­sła­nia­ją obszer­ne zasło­ny. Cha­rak­te­ru tej prze­strze­ni nada­ją ogrom­ne, boga­to zdo­bio­ne żyran­do­le, uwa­gę przy­ku­wa­ją sufi­ty pokry­te barw­ny­mi mozai­ka­mi i pła­sko­rzeź­ba­mi oraz pod­świe­tla­ne stoły.

Grand-Hotel-Villa-Cora-12-600x450

Grand-Hotel-Villa-Cora-13-600x900

W prze­szło­ści Grand Hotel Vil­la Cora odwie­dził Napo­le­on III, Czaj­kow­ski, księż­nicz­ka Euge­nia i japoń­ski cesarz Hiro­hi­to. Histo­ria tego miej­sca nada­je mu magicz­nej wręcz aury.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *