Brasserie des Halles de l’Ile

Tekst/zdjęcia: India Indre Saka­le

IMG_6496

Masz zamiar zoba­czyć Gene­wę? I szu­kasz miej­sca, gdzie mogła­byś smacz­nie zjeść? Mamy dla Cie­bie pro­po­zy­cję!

Bras­se­rie des Hal­les de l’I­le – pięk­ne miej­sce na małej wyspie na środ­ku rze­ki Rodan w cen­trum Gene­wy. To pięk­nie wypo­sa­żo­na restau­ra­cja, któ­ra ofe­ru­je dosko­na­łą kuch­nię, tra­dy­cyj­ne dania kuch­ni szwaj­car­skiej, a tak­że wina z tego regio­nu. Restau­ra­cja pro­mu­je zdro­wą żyw­ność.

IMG_6489

IMG_6558

W nie­dzie­lę rano war­to zjeść pysz­ne śnia­da­nie! W for­mie bufe­tu, na szwedz­kim sto­le moż­na zna­leźć wie­le dań, takich jak jajecz­ni­ca, nale­śni­ki, róż­ne prze­ką­ski, warzy­wa, sałat­ki, ryby itd. Śnia­da­nie pro­po­nu­je­my zakoń­czyć na słod­ko bowiem jest bar­dzo duży wybór dese­rów! Cena takich śnia­dań to oko­ło 125 zł. Woda, kawa, her­ba­ta są wli­czo­ne w cenę.

IMG_6559
IMG_6492

IMG_6494
Jest to popu­lar­ne miej­sce wśród miesz­kań­ców mia­sta i tury­stów. Wie­czo­ra­mi moż­na posłu­chać muzy­ki na żywo i wypić kok­tajl. Otwar­te sie­dem dni w tygo­dniu. Vers-24 pole­ca!

IMG_6485

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
brasseriedeshallesdelile.ch
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy