JedzenieMiejscaStyl życia

Brasserie des Halles de l’Ile

Tekst/zdjęcia: India Indre Sakale

IMG_6496

Masz zamiar zoba­czyć Gene­wę? I szu­kasz miej­sca, gdzie mogła­byś smacz­nie zjeść? Mamy dla Cie­bie propozycję!

Bras­se­rie des Hal­les de l’I­le – pięk­ne miej­sce na małej wyspie na środ­ku rze­ki Rodan w cen­trum Gene­wy. To pięk­nie wypo­sa­żo­na restau­ra­cja, któ­ra ofe­ru­je dosko­na­łą kuch­nię, tra­dy­cyj­ne dania kuch­ni szwaj­car­skiej, a tak­że wina z tego regio­nu. Restau­ra­cja pro­mu­je zdro­wą żywność.

IMG_6489

IMG_6558

W nie­dzie­lę rano war­to zjeść pysz­ne śnia­da­nie! W for­mie bufe­tu, na szwedz­kim sto­le moż­na zna­leźć wie­le dań, takich jak jajecz­ni­ca, nale­śni­ki, róż­ne prze­ką­ski, warzy­wa, sałat­ki, ryby itd. Śnia­da­nie pro­po­nu­je­my zakoń­czyć na słod­ko bowiem jest bar­dzo duży wybór dese­rów! Cena takich śnia­dań to oko­ło 125 zł. Woda, kawa, her­ba­ta są wli­czo­ne w cenę.

IMG_6559
IMG_6492

IMG_6494
Jest to popu­lar­ne miej­sce wśród miesz­kań­ców mia­sta i tury­stów. Wie­czo­ra­mi moż­na posłu­chać muzy­ki na żywo i wypić kok­tajl. Otwar­te sie­dem dni w tygo­dniu. Vers-24 poleca!

IMG_6485

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
brasseriedeshallesdelile.ch
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *