JedzenieMiejsca

Lorenz – eko restauracja w Norymberdze

Tekst/zdjęcia: Vers-24

IMG_0330

Jeże­li pla­nu­jesz spę­dzić jeden z jesien­nych dni w Niem­czech, koniecz­nie zaj­rzyj do restau­ra­cji Lorenz znaj­du­ją­cej się w Norym­ber­dze. To przy­tul­ne miej­sce na sta­rym mie­ście spe­cja­li­zu­je się w kuch­ni bio. W 2006 roku restau­ra­cja otrzy­ma­ła cer­ty­fi­kat eko­lo­gicz­ny. Głów­ną ideą miej­sca jest ser­wo­wa­nie posił­ków regio­nal­nych o naj­wyż­szej jako­ści. Wyko­rzy­sty­wa­ne w kuch­ni skład­ni­ki wytwa­rza­ne są tra­dy­cyj­ny­mi meto­da­mi, kucha­rze wystrze­ga­ją się uży­wa­nia żyw­no­ści gene­tycz­nie mody­fi­ko­wa­nej. Wnę­trza Lorenz zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne przez Katha­ri­nę Floder.

Miej­sce dosko­na­le spraw­dza się na nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi czy rodzi­ną o każ­dej porze dnia, ponie­waż restau­ra­cja ser­wu­je zarów­no śnia­da­nia, obia­dy jak i kolacje.

Przed wizy­tą war­to zadbać o rezer­wa­cję sto­li­ka, gdyż miej­sce ma wie­lu sym­pa­ty­ków wśród miesz­kań­ców Norym­ber­gi. Adres: Loren­zer Plac 23, Norymberga.

IMG_0352

IMG_0358

IMG_0365

IMG_0311

kolarz_lorenz

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *