Mon Petit café

Tekst/Zdję­cia: Vers-24

IMG_0170

Mon Petit Café to mała i przy­tul­na kawiarnia/galeria (moż­na kupić tu obra­zy lokal­nych arty­stów), znaj­du­ją­ca się w zacisz­nej uli­cy sta­re­go mia­sta Stut­t­gar­tu. To ide­al­ne miej­sce na śnia­da­nie lub popo­łu­dnio­wą kawę czy her­ba­tę. Czer­wo­ne cegla­ne ścia­ny, wyso­kie sufi­ty, obra­zy oraz wygod­ne sofy i oświe­tle­nie two­rzą wyjąt­ko­wą atmos­fe­rę.

To po pro­stu przy­tul­ne miej­sce, w któ­rym czu­jesz się jak w domu! Możesz tu czy­tać książ­ki lub cza­so­pi­sma (zawsze znaj­dziesz „Vogue’a”,” InStyle’a” itd.) lub spo­koj­nie spę­dzić czas z przy­ja­ciół­mi, roz­sma­ko­wu­jąc się w wspa­nia­łych prze­ką­skach czy kok­taj­lach. Ceny są dość niskie, obsłu­ga – bar­dzo miła! Vers-24 pole­ca!

Adres:
Kübler­gas­se 3,
Stut­t­gart, Ger­ma­ny

IMG_0197

IMG_0204

IMG_0216

IMG_0227

IMG_0239

kolarz_mona-petit

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy