MiejscaStyl życia

Mon Petit café

Tekst/Zdję­cia: Vers-24

IMG_0170

Mon Petit Café to mała i przy­tul­na kawiarnia/galeria (moż­na kupić tu obra­zy lokal­nych arty­stów), znaj­du­ją­ca się w zacisz­nej uli­cy sta­re­go mia­sta Stut­t­gar­tu. To ide­al­ne miej­sce na śnia­da­nie lub popo­łu­dnio­wą kawę czy her­ba­tę. Czer­wo­ne cegla­ne ścia­ny, wyso­kie sufi­ty, obra­zy oraz wygod­ne sofy i oświe­tle­nie two­rzą wyjąt­ko­wą atmosferę.

To po pro­stu przy­tul­ne miej­sce, w któ­rym czu­jesz się jak w domu! Możesz tu czy­tać książ­ki lub cza­so­pi­sma (zawsze znaj­dziesz „Vogue’a”,” InStyle’a” itd.) lub spo­koj­nie spę­dzić czas z przy­ja­ciół­mi, roz­sma­ko­wu­jąc się w wspa­nia­łych prze­ką­skach czy kok­taj­lach. Ceny są dość niskie, obsłu­ga – bar­dzo miła! Vers-24 poleca!

Adres:
Kübler­gas­se 3,
Stut­t­gart, Germany

IMG_0197

IMG_0204

IMG_0216

IMG_0227

IMG_0239

kolarz_mona-petit

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Miejsca

Podróże z Indią: Royals &Rice Bar/Berlin

Gdy­by ktoś zapy­tał mnie, gdzie chcia­ła­bym miesz­kać, bez waha­nia wybra­ła­bym Ber­lin. Uwiel­biam wra­cać do tego mia­sta, by poczuć jego spe­cy­ficz­ny kli­mat, spo­tkać tutej­szych ludzi, wybrać się do jed­nej z pięk­nych kawiar­ni, jakie moż­na zna­leźć tutaj na…
Więcej
Zdrowie

Czy kawa jest szkodliwa?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24   Uwiel­bia­na za zapach, smak i pobu­dza­ją­ce wła­ści­wo­ści. Dla nie­któ­rych jest prio­ry­te­tem zaraz po prze­bu­dze­niu. Czy jest jed­nak bez­piecz­na dla nasze­go zdro­wia? W kawie znaj­du­je się ponad 700 sub­stan­cji chemicznych…
Więcej
MiejscaStyl życia

Starbucks Coffee w Dazaifu Tenman‐gu w Japonii

Wyjąt­ko­wa kawiar­nia sie­ci Star­bucks Cof­fee powsta­ła w wyni­ku pro­jek­tu archi­tek­tów Ken­go Kuma and Asso­cia­tes. Ponad 2000 drew­nia­nych belek two­rzy prze­kąt­ne uło­że­nie, symu­lu­jąc kra­tę. Efekt wizu­al­ny jest tak ory­gi­nal­ny i zaska­ku­ją­cy, że zacie­ka­wia pra­wie każ­de­go przechodnia!…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *