MiejscaPodróżeStyl życia

Anatolia kawiarnia w sercu greckiej Krety

Tekst/zdjęcia: Vers-24

IMG_9510

Jeśli podró­żu­je­cie po grec­kiej wyspie Kre­ta i chce­cie napić się aro­ma­tycz­nej kawy lub smacz­nie zjeść, koniecz­nie odwiedź­cie kurort Her­so­nis­sos (naj­bar­dziej popu­lar­na miej­sco­wość tury­stycz­na na wschod­nim wybrze­żu), gdzie w pobli­żu morza znaj­du­je się kawiar­nia Ana­to­lia. Ma ona wspa­nia­łe wnę­trze i poło­żo­na jest w pięk­nej oko­li­cy. Moż­na tu przyjść na godzi­nę lub spę­dzić nawet pół dnia relak­su­jąc się na leża­kach. Waż­na infor­ma­cja: inter­net ma tutaj bar­dzo dobry zasięg, a per­so­nel jest uprzej­my i uśmiech­nię­ty! Zja­wi­sko­wy widok tak bar­dzo zachwy­ca, że nie chce się opusz­czać tego miejsca.

Vers-24 pole­ca!

Adres: Ana­to­lia,
Nav. Near­chou 33,
Beach road of Chersonissos,
Cre­te, Greece

IMG_9476

 

IMG_9548

IMG_9582

anatolia

 For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
PodróżeVers24 Bloguje

Jak spędza wakacje redakcja VERS-24?

Waka­cyj­ne podró­że, małe i te bar­dziej odle­głe – to pod­czas nich ładu­je­my aku­mu­la­to­ry na cały nad­cho­dzą­cy rok, wypo­czy­wa­my, zwie­dza­my. Wra­ca­jąc, przy­wo­zi­my nie tyl­ko pamiąt­ki, zdję­cia, pięk­ne wspo­mnie­nia, ale też masę pozy­tyw­nej ener­gii do dzia­ła­nia. Jesteście…
Więcej
PodróżeStyl życia

Kreta – raj na Morzu Śródziemnym

Po chłod­nej, ponu­rej zimie w Pol­sce chy­ba wszy­scy jeste­śmy spra­gnie­ni pro­mie­ni sło­necz­nych. Jeśli tyl­ko mamy taką moż­li­wość, wybie­ra­my się wów­czas na waka­cje do jakie­goś cie­plej­sze­go kra­ju. Dosko­na­łym wybo­rem jest Kre­ta – miej­sce, któ­rym trud­no się…
Więcej
KulturaMuzyka

Let It Go James Bay powrót!

Lubi­cie nucić Jame­sa Bay­’a?  Koniecz­nie zobacz­cie nowy tele­dy­sku do świet­nie zna­ne­go już hitu “Let it go” Nowa for­ma wizu­al­no-muzycz­nej, bar­dzo smacz­na i inspirująca!
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *