Anatolia kawiarnia w sercu greckiej Krety

Tekst/zdjęcia: Vers-24

IMG_9510

Jeśli podró­żu­je­cie po grec­kiej wyspie Kre­ta i chce­cie napić się aro­ma­tycz­nej kawy lub smacz­nie zjeść, koniecz­nie odwiedź­cie kurort Her­so­nis­sos (naj­bar­dziej popu­lar­na miej­sco­wość tury­stycz­na na wschod­nim wybrze­żu), gdzie w pobli­żu morza znaj­du­je się kawiar­nia Ana­to­lia. Ma ona wspa­nia­łe wnę­trze i poło­żo­na jest w pięk­nej oko­li­cy. Moż­na tu przyjść na godzi­nę lub spę­dzić nawet pół dnia relak­su­jąc się na leża­kach. Waż­na infor­ma­cja: inter­net ma tutaj bar­dzo dobry zasięg, a per­so­nel jest uprzej­my i uśmiech­nię­ty! Zja­wi­sko­wy widok tak bar­dzo zachwy­ca, że nie chce się opusz­czać tego miej­sca.

Vers-24 pole­ca!

Adres: Ana­to­lia,
Nav. Near­chou 33,
Beach road of Cher­so­nis­sos,
Cre­te, Gre­ece

IMG_9476

 

IMG_9548

IMG_9582

anatolia

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy