MiejscaStyl życia

Volcano Blue, poznajcie smaki Santorini

Tekst/zdjęcia: Vers24

IMG_9321
Jeśli zamier­za­cie spę­dzić waka­cje na wyspie San­to­ri­ni to powin­ni­ście zaj­rzeć do restau­ra­cji Vol­ca­no Blue, umiej­sco­wio­nej w jej sto­li­cy, Fira.

Restau­ra­cja zosta­ła zało­żo­na w miej­scu, gdzie nie­gdyś usy­tu­owa­na była jed­nak z głów­nych pie­kar­ni w mie­ście. Jej menu sku­pia się głów­nie na daniach bazu­ją­cych na owo­cach morza.

Vol­ca­no Blue to restau­ra­cja z dłu­gą histo­rią i nie­sa­mo­wi­tym zaan­ga­żo­wa­niem w przy­go­to­wy­wa­ne dania. Menu nie­jed­no­krot­nie zaska­ku­je nowo­cze­snym wyda­niem tra­dy­cyj­nych spe­cja­łów. Kra­jo­braz dopeł­nia tę nie­sa­mo­wi­tą atmos­fe­rę, to praw­dzi­wa uczta dla zmy­słów!

Pole­ca­my wam waka­cje na San­to­ri­ni, pod­czas któ­rych war­to odwie­dzić, Firę i obo­wiąz­ko­wo Vol­ca­no Blue!

IMG_9331

IMG_9334

IMG_9344

Volcano kolarz

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *