MiejscaStyl życia

Vivel Patisserie– uczta w Genewie

Tekst/zdjęcia: Vers-24

IMG_6720-2

Gene­wa jest prze­pięk­nym, choć nie do koń­ca oczy­wi­stym i przez wie­lu nie­od­kry­tym mia­stem, gdzie zapew­nia­my, że moż­na spę­dzić zarów­no krót­ki week­end, jak i cały dłu­gi urlop. Bez wąt­pie­nia, jest to miej­sce nie­zwy­kłe, gdzie chce się wró­cić.

Dłu­gie spa­ce­ry po genew­skich ulicz­kach, czy prze­chadz­ka nad jezio­rem Le Léman są bar­dzo inspi­ru­ją­ce. Mia­sto jest nie­by­wa­le ‘mię­dzy­na­ro­do­we’ ze wzglę­du na to, ze znaj­du­je się w nim wie­le sie­dzib róż­nych świa­to­wych i euro­pej­skich orga­ni­za­cji, jak rów­nież ponad 40 muze­ów oraz wspa­nia­łe cen­trum kul­tu­ral­ne For­ces Motri­ces.

Jeśli chce­my coś zjeść to war­to udać się do spraw­dzo­ne­go i pole­ca­ne­go miej­sca, jakim jest Vivel Patis­se­rie. To gru­pa kawiar­ni, któ­re ręcz­nie pro­du­ku­ją naj­lep­sze słod­ko­ści według euro­pej­skich i bli­skow­schod­nich prze­pi­sów, dla­te­go nie­ła­two pod­jąć decy­zję, co do wybo­ru dese­ru 🙂 Codzien­nie kawiar­nia ofe­ru­je 2 rodza­je tart lub past.
W menu znaj­dzie­my rów­nież sałat­ki i inne ory­gi­nal­ne dania i choć kar­ta nie jest boga­ta to wszyst­ko, co w niej zawar­to jest pysz­ne i sta­ran­nie prze­my­śla­ne.

Adres: Rue d’Enfer 1204

Genève, Suis­se

Vers24 POLECA!

IMG_6726-2

IMG_6722-2

IMG_6778-2

IMG_6788-2

IMG_6758-2

kolarz_ve

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
JedzenieMiejscaStyl życia

Brasserie des Halles de l'Ile

Tekst/zdjęcia: India Indre Saka­le Masz zamiar zoba­czyć Gene­wę? I szu­kasz miej­sca, gdzie mogła­byś smacz­nie zjeść? Mamy dla Cie­bie pro­po­zy­cję! Bras­se­rie des Hal­les de l’I­le – pięk­ne miej­sce na małej wyspie na środ­ku rze­ki Rodan w…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *