NewsroomStyl życia

Najlepsze świece zapachowe

Nie ma zna­cze­nia, gdzie ją posta­wi­cie – w salo­nie, sypial­ni czy w łazien­ce – świe­ca to gwa­ran­cja natych­mia­sto­wej popra­wy nastro­ju. Nic nie wpro­wa­dzi do Wasze­go wnę­trza bar­dziej przy­tul­nej i przy­jem­nej atmos­fe­ry niż ona. Zwłasz­cza w…

Więcej
NewsroomStyl życia

Niezapomniane okładki magazynów, nie tylko modowych

Przy­jem­nie jest wspo­mi­nać lep­sze chwi­le swo­je­go życia, nie­za­po­mnia­ne momen­ty, któ­re wywo­łu­ją uśmiech na twa­rzy. To samo dzie­je się w świe­cie mody, dla­te­go lubi­my odtwa­rzać wyjąt­ko­we wyda­rze­nia, oso­by czy tak jak dziś, prze­ło­mo­we okład­ki maga­zy­nów, któ­re…

Więcej
NewsroomStyl życia

Kobiety szpiedzy

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: loc.gov, pinterest.com Szpie­dzy wie­lo­krot­nie odgry­wa­li ogrom­ne zna­cze­nie w prze­bie­gu histo­rii. Wpły­wa­li na wyni­ki wojen, prze­pływ infor­ma­cji oraz życie ogrom­nej ilo­ści ludzi. Mimo że jest to zaję­cie koja­rzo­ne głów­nie z męż­czy­zna­mi, kobie­ty rów­nież…

Więcej
NewsroomStyl życia

Nakręć wideo i wygraj stypendium na studia w prestiżowej szkole Parsons Paris

Rusza kon­kurs na sty­pen­dia dla kan­dy­da­tów do pię­ciu róż­nych szkół ame­ry­kań­skiej uczel­ni „The New Scho­ol” Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we The New Scho­ol, pre­sti­żo­wa nowo­jor­ska uczel­nia, ofe­ru­ją­ca pro­gra­my z dzie­dzi­ny sztu­ki i desi­gnu, sztuk sce­nicz­nych, nauk huma­ni­stycz­nych i…

Więcej
NewsroomStyl życia

„Starbucks i Green Mountain Coffee nie popierajcie pozwu przeciwko Vermont”

Tekst: Iga Litwin­czuk Zdję­cia: fooddemocracynow.org Star­bucks sta­rał się utrzy­mać wize­ru­nek mar­ki dba­ją­cej o etycz­ne pocho­dze­nie pro­duk­tów, zrów­no­wa­żo­nej oraz z sil­nym mar­ke­tin­giem pro­mo­cyj­nym. Jed­nak przez ostat­nie zacho­wa­nie wie­le osób uwa­ża, że „obla­li” egza­min z mar­ke­tin­gu. Wszyst­ko za…

Więcej
NewsroomStyl życia

Warsaw Restaurant Week(end) „Wyjątkowe miasto- Najlepsze restauracje – Najciekawsze smaki”

Tygo­dnie Restau­ra­cji” cie­szą się ogrom­nym powo­dze­niem w naj­więk­szych i naj­bar­dziej dyna­micz­nych metro­po­liach całe­go świa­ta. Naj­waż­niej­sze to New York Restau­rant Week, Lon­don Restau­rant Week, Sum­mer­li­cio­us w Toron­to czy Copen­ha­gen Dining Week. Wyda­rze­nie, któ­re zosta­ło zapla­no­wa­ne w…

Więcej
NewsroomStyl życia

Listy miłośne od Hemignwaya do Dietrich

Nie­przy­zwo­ity list lau­re­ata Nagro­dy Nobla Erne­sta Hemin­gwaya wysta­wio­ny na aukcji Auc­tion My Stuff. Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: theguardian.com W 1955 roku Ernest Hemin­gway napi­sał ostat­ni list do Mar­le­ny Die­trich, w któ­rym nazwał ją „Dearest Kraut”…

Więcej