NewsroomStyl życia

Listy miłośne od Hemignwaya do Dietrich

Nie­przy­zwo­ity list lau­re­ata Nagro­dy Nobla Erne­sta Hemin­gwaya wysta­wio­ny na aukcji Auc­tion My Stuff.

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: theguardian.com

ernest

W 1955 roku Ernest Hemin­gway napi­sał ostat­ni list do Mar­le­ny Die­trich, w któ­rym nazwał ją „Dearest Kraut” i insy­nu­ował ich rze­ko­me spo­tka­nie, na któ­rym aktor­ka była­by pija­na i naga. Ten list jest pełen uczuć, jak rów­nież dow­ci­pów, co wzbu­dza wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie uczest­ni­ków aukcji. Według gaze­ty „The Guar­dian”, jego pier­wot­na war­tość na aukcji będzie rów­na kwo­cie 50,000 dola­rów.

Zdję­cia: theguardian.com

Hemin­gway i Die­trich po raz pierw­szy spo­tka­li się w 1934 roku na liniow­cu pły­ną­cym z Nowe­go Jor­ku do Fran­cji. Mimo, że ich listy były prze­peł­nio­ne miło­ścią i uczu­cia­mi, oni nigdy nie zosta­li kochan­ka­mi. Hemin­gway nazy­wał ich ofia­ra­mi nie­uda­nej pasji. W cza­sie kie­dy ser­ce pisa­rza było wol­ne, Die­trich roz­po­czy­na­ła romans, a kie­dy Die­trich nie mia­ła niko­go, Hemin­gway był zafa­scy­no­wa­ny kimś innym.

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *