Tekst: Iga Litwin­czuk
Zdję­cia: fooddemocracynow.org

Unknown

Star­bucks sta­rał się utrzy­mać wize­ru­nek mar­ki dba­ją­cej o etycz­ne pocho­dze­nie pro­duk­tów, zrów­no­wa­żo­nej oraz z sil­nym mar­ke­tin­giem pro­mo­cyj­nym. Jed­nak przez ostat­nie zacho­wa­nie wie­le osób uwa­ża, że „obla­li” egza­min z mar­ke­tin­gu. Wszyst­ko za spra­wą dość agre­syw­nej rekla­my w któ­rej Star­bucks twier­dzi, że klien­ci nie mają pra­wa do dokład­ne­go pozna­nia skła­du ofe­ro­wa­nych przez nich pro­duk­tów.

Star­bucks poparł pozew sądo­wy któ­ry Mon­san­to (mię­dzy­na­ro­do­wy kon­cern, spół­ka akcyj­na, spe­cja­li­zu­ją­ca się w bio­tech­no­lo­gii oraz wiel­kiej che­mii orga­nicz­nej) skie­ro­wa­ło prze­ciw­ko Ver­mont (mały stan w Ame­ry­ce).

Głów­ny ele­ment pozwu to przede wszyst­kim zablo­ko­wa­nie pra­wa, któ­re naka­zu­je ozna­ko­wy­wa­nia gene­tycz­nie mody­fi­ko­wa­nych pro­duk­tów. Do pozwu dołą­czy­ła tak­że mała fir­ma z Ver­mont – Gre­en Moun­ta­in Cof­fee.

Sum Of Us, czy­li glo­bal­ny ruch kon­su­men­tów, inwe­sto­rów i pra­cow­ni­ków na całym świe­cie, ape­lu­je aby kor­po­ra­cje pono­si­ły odpo­wie­dzial­no­ści za swo­je dzia­ła­nia i mówi zde­cy­do­wa­ne NIE dla pozwu. Sum Of Us zachę­ca każ­de­go z nas do przy­łą­cze­nia się do ich mani­fe­stu.

Pod­pisz pety­cje i powiedz Star­bucks i Gre­en Moun­ta­in Cof­fee aby wyco­fa­li swo­je wspar­cie dla pozwu sądo­we­go prze­ciw Ver­mont i zakończ­cie wal­kę z ozna­ko­wy­wa­niem pro­duk­tów.”

Sum of Us zda­je sobie spra­wę, że tak duży kon­cert jak Mon­san­to nie liczy się z tym co myślą o nich inni ludzie, ale w prze­ci­wień­stwie do nich, Star­bucks zale­ży na pozy­tyw­nej opi­nii publicz­nej.  Sum of Us uwa­ża, że jeże­li uda się prze­ko­nać Star­bucks do wyco­fa­nia się z pozwu sądo­we­go, może inne fir­my pój­dą za ich przy­kła­dem.

Powiedz Star­bucks aby zakoń­czył wal­kę prze­ciw­ko ozna­cze­niom GMO i prze­ko­naj aby poda­wa­li mle­ko orga­nicz­ne któ­re jest zdro­we dla zbi­lan­so­wa­nej die­ty.”

Ver­mont jest pierw­szym sta­nem w Ame­ry­ce któ­ry wyma­ga ozna­czeń GMO dla­te­go pozew sądo­wy skie­ro­wa­ny jest wła­śnie prze­ciw­ko nie­mu. Jeże­li pra­wo prze­trwa, wie­le innych sta­nów zapew­ni­ło, że weź­mie przy­kład z Ver­mont. Nakaz ozna­ko­wy­wa­nia pro­duk­tów GMO powstał w tro­sce o kon­su­men­tów, któ­rym nale­ży się pra­wo do tego aby wie­dzieć co dokład­nie jedzą.

Jeże­li przy­łą­czasz się do akcji Sum Of US, możesz wypeł­nić pety­cje pod tym adre­sem:
http://action.fooddemocracynow.org/sign/tell_Starbucks_to_dump_GMOs_and_stop_fighting_GMO_labeling/.

Pamię­taj, każ­dy głos się liczy!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *