NewsroomStyl życia

Warsaw Restaurant Week(end) „Wyjątkowe miasto- Najlepsze restauracje – Najciekawsze smaki”

Warsaw Restaurant Week(end)

Tygo­dnie Restau­ra­cji” cie­szą się ogrom­nym powo­dze­niem w naj­więk­szych i naj­bar­dziej dyna­micz­nych metro­po­liach całe­go świa­ta. Naj­waż­niej­sze to New York Restau­rant Week, Lon­don Restau­rant Week, Sum­mer­li­cio­us w Toron­to czy Copen­ha­gen Dining Week.

Wyda­rze­nie, któ­re zosta­ło zapla­no­wa­ne w War­sza­wie ma mieć cha­rak­ter pilo­ta­żo­wy – zamiast tygo­dnia pla­no­wa­ny jest week­end, a celem WRW jest wzmoc­nie­nie wize­run­ku kul­tu­ry gastro­no­micz­nej oraz umoż­li­wie­nie klien­tom wspa­nia­łych kuli­nar­nych doświadczeń.

Goście restau­ra­cji otrzy­ma­ją w tym cza­sie peł­ne trzy­da­nio­we menu skła­da­ją­ce się z przy­staw­ki, dania głów­ne­go i dese­ru. Pozwo­li im to na skosz­to­wa­nie ofer­ty kuli­nar­nej dane­go loka­lu, w pro­mo­cyj­nej cenie 39 zło­tych a więc znacz­nie poni­żej codzien­nej ceny 3 dań.

Redak­cja Vers-24 już buku­je miej­sca w restau­ra­cjach, by skosz­to­wać dania w tych, któ­rych dotych­czas nie odwie­dzi­li­śmy, a tak­że bacz­nie przy­glą­dać się jak prze­bie­gnie ten event!

Wam rów­nież pole­ca­my, a poza tym przed­sta­wia­my miej­sca, któ­re wezmą udział w tej edy­cji WRW2014!

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: mate­ria­ly pra­so­we, Vers-24

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
www.restaurantweek.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *