NewsroomStyl życia

Nakręć wideo i wygraj stypendium na studia w prestiżowej szkole Parsons Paris

Rusza kon­kurs na sty­pen­dia dla kan­dy­da­tów do pię­ciu róż­nych szkół ame­ry­kań­skiej uczel­ni „The New School”

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje prasowe

01_exhibition_field_parsons_paris_popup

The New Scho­ol, pre­sti­żo­wa nowo­jor­ska uczel­nia, ofe­ru­ją­ca pro­gra­my z dzie­dzi­ny sztu­ki i desi­gnu, sztuk sce­nicz­nych, nauk huma­ni­stycz­nych i zarzą­dza­nia, ogła­sza kon­kurs dla kan­dy­da­tów na stu­dia, w któ­rym do wygra­nia jest aż 10 sty­pen­diów, o war­to­ści jed­nost­ko­wej mogą­cej się­gać nawet 168 tysię­cy dola­rów. Pośród tych szkół znaj­du­je się Par­sons Paris, któ­ra jest jedy­ną pla­ców­ką uczel­ni zna­du­ją­cą się w Europie.

Do kon­kur­su są zapro­sze­ni stu­den­ci i lice­ali­ści, zain­te­re­so­wa­ni stu­dio­wa­niem w jed­nej z pię­ciu szkół wcho­dzą­cych w skład The New Scho­ol. Lice­ali­ści, chcą­cy wziąć udział w kon­kur­sie, muszą udo­ku­men­to­wać otrzy­ma­nie świa­dec­twa matu­ral­ne­go nie póź­niej niż w czerw­cu 2015 roku.

Pierw­szą nagro­dą w kon­kur­sie jest 5 sty­pen­diów pokry­wa­ją­cych całość kosz­tów nauki na stu­diach licen­cjac­kich. Dru­gą nagro­dą jest 5 sty­pen­diów pokry­wa­ją­cych poło­wę kosz­tów nauki. Na każ­dą z pię­ciu szkół, w tym Par­sons Paris, przy­pa­da­ją dwa sty­pen­dia – po jed­nym z każ­dej kate­go­rii. Sty­pen­dium pokry­wa koszt nauki na wszyst­kie lata stu­diów. W zależ­no­ści od pro­gra­mu i uczel­ni są to stu­dia trzy lub czteroletnie.

Aby zna­leźć się w gro­nie fina­li­stów, uczest­ni­cy kon­kur­su muszą zło­żyć elek­tro­nicz­ną apli­ka­cję  na wybra­ną uczel­nię. W ramach pro­ce­su rekru­ta­cji onli­ne, kan­dy­da­ci będą uczest­ni­czyć w quizie „Glo­bal Citi­zen­ship” doty­czą­cym bie­żą­cych świa­to­wych wyda­rzeń oraz teście wie­lo­krot­ne­go wybo­ru na temat uczel­ni, na któ­rą się zdecydowali. 

Kluczowym elementem dla każdego kandydata, będzie nakręcenie kreatywnego filmu wideo i umieszczenie go na stronie „Youtube”. Fabuła filmu powinna być związana z osobistą motywacją i pokazywać w jaki sposób kandydat identyfikuje się z wybraną przez siebie uczelnią.

Na pod­sta­wie ogól­nej oce­ny rezul­ta­tów w kon­kur­sie, w tym wyni­ków quizu i punk­tów za film wideo, zosta­nie wyło­nio­nych dwu­dzie­stu fina­li­stów. Spo­śród nich zosta­ną wybra­ni osta­tecz­ni zwy­cięz­cy sty­pen­diów. Decy­du­ją­cym kry­te­rium będzie licz­ba wyświe­tleń fil­mu na „Youtu­be” oraz jakość i ilość komen­ta­rzy zamiesz­czo­nych przez internautów. 

Dodat­ko­wą nagro­dą w kon­kur­sie będzie iPad Mini, o któ­ry będą mogli ubie­gać się lice­ali­ści, któ­rzy zda­dzą matu­rę póź­niej niż w czerw­cu 2015 roku. Udział w kon­kur­sie, będzie dla nich oka­zją, aby prze­te­sto­wać swo­je moż­li­wo­ści i szan­se na dosta­nie się w przy­szło­ści na Uczelnię. 

Oprócz ubie­ga­nia się na stu­dia w Par­sons Paris, kan­dy­da­ci mogą wybrać pomię­dzy nastę­pu­ją­cy­mi szko­ła­mi : Par­sons The New Scho­ol for Design (NYC), Man­nes Col­le­ge The New Scho­ol For MusicThe New Scho­ol For Jazz And Con­tem­po­ra­ry MusicEuge­ne Lang Col­le­ge The New Scho­ol For Libe­ral Arts, and The New Scho­ol For Dra­ma.

Osta­tecz­ny ter­min skła­da­nia kan­dy­da­tur (łacz­nie z fil­mem) upły­wa 1 lute­go 2015.

Wię­cej infor­ma­cji na temat kon­kur­su moż­na uzy­skać na stronie :

www.thenewschoolcompetition.com

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Kilka wskazówek, jak zadbać o metabolizm

Jeśli od dłuż­sze­go cza­su jesteś na die­cie, a two­ja masa cia­ła ani drgnie, pora przyj­rzeć się two­je­mu meta­bo­li­zmo­wi. Pod­sta­wo­wa prze­mia­na mate­rii to nic inne­go, jak ilość ener­gii (lub kilo­ka­lo­rii), któ­rą nasz orga­nizm wyko­rzy­stu­je na utrzymanie…
Więcej
ModaNewsroom

MBFW. Dzień drugi

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: Vers-24 Dru­gi dzień poka­zów pod­czas Mer­ce­des Benz Fashion Week­end w War­sza­wie upły­nął pod zna­kiem pre­zen­ta­cji marek 303 Ave­nue, Evy Gry­go, Chat­ty, Jes­si­ci Con­zen, L. Rous­se­au Urban Coutu­re,  Riny Cos­sack, Patri­cii de…
Więcej
DzieciJedzenie

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku 1 – 3 lata

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: Vers-24 Odpo­wied­nie żywie­nie dzie­ci w pierw­szych latach życia zapew­nia im pra­wi­dło­wy roz­wój fizycz­ny i umy­sło­wy, zapo­bie­ga roz­wo­jo­wi cho­rób wie­ku dzie­cię­ce­go oraz zmniej­sza ryzy­ko roz­wo­ju cho­rób die­to­za­leż­nych w póź­niej­szych latach życia. Pra­wi­dło­wo zbilansowana…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *