KulturaNewsroom

Twórca "Obcego" nie żyje!

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, PAP Wia­do­mość o dzi­siej­szej śmier­ci Han­sa Rudol­fa Gige­ra obie­gła świat w zastra­sza­ją­co szyb­kim tem­pie. Szwaj­car­ski malarz, rzeź­biarz i pro­jek­tant, twór­ca tytu­ło­we­go „Obce­go” z fil­mu Ridleya Scot­ta (za ten pro­jekt został nagro­dzo­ny…

Więcej
FilmKultura

5.najlepszych filmów ze Scarlett Johansson

Scar­lett Ingrid Johans­son w listo­pa­dzie tego roku skoń­czy 30-kę. Ame­ry­kań­ska aktor­ka fil­mo­wa, tele­wi­zyj­na i teatral­na, rów­nież woka­list­ka, cie­szy się od lat nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią. Jak zaczę­ła się jej przy­go­da? Któ­re z jej ról są naj­lep­sze?

Więcej
KulturaSztuka

Historia rocka według Hediego Slimane’a

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: vogue.fr Pro­jek­tant owia­ne­go sła­wą domu mody Saint Lau­rent Paris Hedi Sli­ma­ne jest nie tyl­ko wybit­nym kre­ato­rem ubrań. Nie każ­dy wie, że jest on tak­że uta­len­to­wa­nym foto­gra­fem oraz m.in. auto­rem okład­ki albu­mu…

Więcej
FilmKulturaNewsroom

Kolejna odsłona „Sex and the City”?

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: dailymail.co.uk Cał­kiem moż­li­we, że po raz kolej­ny zoba­czy­my na wiel­kim ekra­nie  fina­ło­wą, tym razem,  część „Sek­su w wiel­kim mie­ście ” – kul­to­we­go seria­lu o czte­rech miesz­kan­kach Nowe­go Jor­ku. Już od 2010…

Więcej
KsiążkiKulturaVers24 poleca

„IT”

Napi­sa­łam tę książ­kę, ponie­waż chcia­łam zro­bić coś poza pro­wa­dze­niem tele­wi­zyj­ne­go show”, otwar­cie przy­zna­je Ale­xa Chung, wyja­śnia­jąc przy tym, że pra­gnę­ła skon­cen­tro­wać się na innych pro­jek­tach. “Ta książ­ka pomo­gła mi prze­ana­li­zo­wać minio­ne lata i zaj­rzeć do…

Więcej