KulturaMuzyka

Playlista na weekend: 24-25 maja

Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was listę utwo­rów na week­end: coś lek­kie­go, na popra­wę humo­ru, na gorą­ce dni, do posłu­cha­nia w roman­tycz­ny wie­czór oraz dla miło­śni­ków Gus Gus. Pro­po­zy­cja relak­su przy redak­cyj­nej play­li­ście. LET’S PLAY 1. Słyn­ny cover…

Więcej
FilmKultura

Upstream Color: Dramat Science Fiction dla wymagających

Świa­to­wa pre­mie­ra fil­mu mia­ła miej­sce 21 stycz­nia ubie­głe­go roku, a Sha­ne Car­ruth, już zdą­żył podzie­lić widzów na dwa obo­zy: tych, któ­rzy są fil­mem ocza­ro­wa­ni uwa­ża­jąc go za „nie­zwy­kłe dzie­ło”, i tych, któ­rzy nie­wie­le z nie­go rozu­mie­ją, twier­dzą, że to zmar­no­wa­ne 96 minut. Nie­za­leż­nie od koń­co­wej oce­ny „Upstre­am Color” to obo­wiąz­ko­wa pozy­cja kina nie­za­leż­ne­go (nomi­na­cje, mówią same za sie­bie: Came­ri­ma­ge, Sun­dan­ce, Gotham i Film Inde­pen­dent). Dlaczego? 

Więcej
KalendarzKulturaMuzykaWydarzenia

W Berlinie otwarto wystawę o Davidzie Bowie

Ten legen­dar­ny muzyk roc­ko­wy, bar­dzo zain­te­re­so­wa­ny nowo powsta­ją­cą muzy­ką nie­miec­ką, pod koniec roku 1976 pod­jął decy­zję o prze­no­si­nach do Ber­li­na Zachod­nie­go. To wła­śnie tu żył i two­rzył przez następ­ne kil­ka lat, by póź­niej nagrać dwa kla­sycz­ne albu­my i zająć się pro­duk­cją nagrań innych wyko­naw­ców, w szcze­gól­no­ści Iggy­’e­go Popa. 

Więcej
KulturaMuzyka

Nowy Singiel Edyty Górniak już w radio!

Zdjęcia/tekst: Mate­ria­ły pra­so­we 16 maja zapra­sza­my Was przed odbior­ni­ki radio­we nasta­wio­ne na Radio ZET. Po godz. 19:00, w pro­gra­mie „ZET na punk­cie muzy­ki” Edy­ta zapre­zen­tu­je naj­now­szy sin­giel z nad­cho­dzą­cej pły­ty. W roz­mo­wie z Mar­ci­nem Woj­cie­chow­skim zdradzi…

Więcej
KulturaNewsroom

Twórca "Obcego" nie żyje!

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, PAP Wia­do­mość o dzi­siej­szej śmier­ci Han­sa Rudol­fa Gige­ra obie­gła świat w zastra­sza­ją­co szyb­kim tem­pie. Szwaj­car­ski malarz, rzeź­biarz i pro­jek­tant, twór­ca tytu­ło­we­go „Obce­go” z fil­mu Ridleya Scot­ta (za ten pro­jekt został nagro­dzo­ny Oscarem), …

Więcej
FilmKultura

5.najlepszych filmów ze Scarlett Johansson

Scar­lett Ingrid Johans­son w listo­pa­dzie tego roku skoń­czy 30-kę. Ame­ry­kań­ska aktor­ka fil­mo­wa, tele­wi­zyj­na i teatral­na, rów­nież woka­list­ka, cie­szy się od lat nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią. Jak zaczę­ła się jej przy­go­da? Któ­re z jej ról są najlepsze?

Więcej
KulturaSztuka

Historia rocka według Hediego Slimane’a

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: vogue.fr Pro­jek­tant owia­ne­go sła­wą domu mody Saint Lau­rent Paris Hedi Sli­ma­ne jest nie tyl­ko wybit­nym kre­ato­rem ubrań. Nie każ­dy wie, że jest on tak­że uta­len­to­wa­nym foto­gra­fem oraz m.in. auto­rem okład­ki albumu…

Więcej
FilmKulturaNewsroom

Kolejna odsłona „Sex and the City”?

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: dailymail.co.uk Cał­kiem moż­li­we, że po raz kolej­ny zoba­czy­my na wiel­kim ekra­nie  fina­ło­wą, tym razem,  część „Sek­su w wiel­kim mie­ście ” – kul­to­we­go seria­lu o czte­rech miesz­kan­kach Nowe­go Jor­ku. Już od 2010 roku,…

Więcej
KsiążkiKulturaVers24 poleca

„IT”

Napi­sa­łam tę książ­kę, ponie­waż chcia­łam zro­bić coś poza pro­wa­dze­niem tele­wi­zyj­ne­go show”, otwar­cie przy­zna­je Ale­xa Chung, wyja­śnia­jąc przy tym, że pra­gnę­ła skon­cen­tro­wać się na innych pro­jek­tach. “Ta książ­ka pomo­gła mi prze­ana­li­zo­wać minio­ne lata i zaj­rzeć do dawno…

Więcej